Om dina anställda verkligen känner att de har en meningsfull arbetsdag kan det innebära underverk för ledning och aktieägare. Men bara om denna känsla är äkta, inspirerande och genomsyrar hela organisationen. I managementlitteraturen kallas detta "syfte" eller ”målsättning” eller "purpose". Detta är företagets egentliga existensberättigande, utöver vad det gör, tillverkar eller säljer.

Ett genuint syfte kan skapa en känsla av mening som inspirerar de anställda genom att de upplever sin roll som relevant, och därmed tar ansvar och bidrar till förändring och tillväxt. Det främjar både strategiskt fokus och produktivitet hos de anställda. Men även om syftet har potential att förändra verksamheten i positiv riktning så hjälper det inte om det inte tydligt beskrivs, aktiveras och införlivas i alla processer.

Så här gör ni
Forskning (Harvard Business School) visar att företag som lyckas på börsen, med rekryteringsarbetet och i skapande av arbetstillfällen, har tre gemensamma nämnare på plats: identitet/ideologi, historieberättande och en tydligt definierad kultur.

För att definiera en identitet, eller ideologi om man så vill, måste man kunna svara på tre grundläggande frågor – varifrån kommer vi, varför är vi här och vart ska vi. Med bra svar läggs grunden för en bra historia. En berättelse med nyanser som differentierar och som talar till både hjärta och hjärna. Mot denna bakgrund bygger man med tiden en kultur som förvandlar anställda och kunder till ambassadörer och supportrar.

En lätt match? Nej.
För att lyckas med att klargöra ett "syfte", utöver det att tjäna pengar, krävs ett hängivet fokus på att uppnå konkreta resultat. Samma forskning som nämns ovan drar också slutsatsen att det finns en enorm klyfta mellan att ha ett tydligt syfte och faktiskt uppfylla det.

Företag som bara är ute efter att ge ägarna avkastning ses med allt större skepsis, även på börsen
Kunder, samhällen och anställda kräver tydliga normativa värderingar och samhällsengagemang.

Människors förväntningar på framtiden handlar om hälsa, boende, trygghet och sociala relationer. Den mänskliga aspekten är central, och idag vet man att över hälften av alla kunder kommer att bedöma företagets värderingar innan de fattar ett köpbeslut.

Avgörande för framgång kommer att vara att vidta åtgärder som är förenliga med det angivna målsättningen: "syfte", "purpose", "vision". Detta "syfte" måste också vara centralt i företagets historieberättande.

Vi råder våra kunder att definiera sin strategi och sina målsättningar genom att svara på och internt diskutera ett antal frågor.

  1. Hur vill vi bidra till en bättre värld och ett bättre samhälle? Vad vill vi vara? Vad skulle världen förlora om vi inte fanns i morgon?
  2. Identifiera företagets specifika styrkor, kultur och etos. Vilka konkurrensfördelar kan vi bygga? Vilka värden kan vi skapa? Är detta differentierande?
  3. Avslöja luckor mellan ambition och verklighet. Ett "syfte" ska få dig att känna att det du gör nu inte räcker.

Låt inte "syftet" förbli en formulering i en powerpointpresentation
För att organisationen ska kunna ge uttryck för och äga sitt varumärke måste ledningen visa vägen. Ja, det är viktigt med en nedifrån och upp-dynamik, men ledningen måste gå före. Om man i rekryteringsprocesserna aktivt använder företagets syfte/målsättning/vision lägger man grunden till en sund och dynamisk kultur. Men alla kan vara överens om allt. Det är bara positivt. Jag brukar ofta säga att bra varumärken är detsamma som "konsten att bli föremål för ställningstagande". Så fungerar det även internt i verksamheten. Vissa håller med, andra inte. Då blir det bra diskussioner.

 

Som ledare behöver du se strategi, kultur och varumärke i ett sammanhang

  1. Framhärda. Förverkliga "syftet" genom åtaganden som är handgripliga, spårbara och synliga
  2. Kommunicera, skapa band och inspirera. Prata med både huvud och hjärta, och spela på känslomässiga strängar så att människor blir engagerade och tror på den väg ni slagit in på. Alla chefer måste visa att de tror på "syftet" och se till att medarbetarna upplever exempel, aktiviteter och relevans i vardagen.
  3. Integrera "syftet" i befintliga affärsprocesser, inklusive rekrytering, produktutveckling och resultatstyrning.
  4. Var ärlig kring de interna leveranserna. Fokusera inte bara på uppsidan, utan var snabb med att hantera klyftor som uppstår mellan vision och verklighet.

Särskilt den sista punkten är viktig och beskriver en situation som alla kommer att uppleva. Man blir aldrig perfekt, men det är inte poängen heller. Under resans gång stöter man alltid på ett antal hinder, och förmågan att möta dessa hinder stärks när verksamheten har en tydlig stjärna att navigera efter. En stjärna som är entusiasmerande, men som i verkligheten aldrig kan nås. I så fall måste man utveckla en ny vision.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen