Om Knowit

Om oss

Vår vision

Vi skapar ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation.

Vår affärsidé

Genom att kombinera strategisk förmåga med passion för teknik och kreativa lösningar skapar vi digitala möjligheter och långsiktigt värde.

Våra värdeord

 • Vi är schyssta
 • Vi är nära och tillgängliga
 • Vi brinner för innovation


Knowit är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.

Tre affärsområden

Affärsområdet Knowit Experience har beskrivits som Nordens ledande digitalbyrå med verksamhet i fyra länder. Genom riktad digital närvaro och berikande användarupplevelser via webb, mobil och sociala medier hjälper vi företag, organisationer och andra verksamheter att nå sina affärskritiska mål.

Knowit Insight är med sina nästan 300 medarbetare en av de starkare digitala managementkonsulterna i Norden. Vi är specialiserade på att hjälpa våra kunder utveckla och förstärka de förmågor som krävs av framgångsrika organisationer i framtiden.

Knowit Solutions hjälper företag och organisationer att utveckla sina verksamheter genom olika it-lösningar. Vi erbjuder spetskompetens i alla delar av systemutvecklingsprocessen – från idé, arkitektur och projektstyrning till systemutveckling, implementering, test och säkerhet.

Finans, bolagsstyrning och press

Information för press och om Knowits finans, bolagsstyrning och aktie finns tillgänglig via Investor Relations.

Vårt hållbarhetsarbete

Knowits roll i samhället ökar i en alltmer digitaliserad värld. Att förstå hur samhället förändras gör att vi bättre fångar upp möjligheter, hanterar risker och formar våra affärer. Ett av vårt viktigaste arbete är hållbarhetsarbetet.

För oss handlar hållbarhet om att skapa ett långsiktigt värde genom att integrera miljömässiga, sociala och finansiella risker och möjligheter i affärsstrategi och verksamhet. Att integrera hållbarhet bidrar till att skapa ett attraktivt och flexibelt företag som är rustat för ett föränderligt affärslandskap.

Med utgångspunkt i visionen om ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation kan vi vara en positiv kraft i frågor som rör både miljö och hållbarhet i ett bredare perspektiv.

Våra policyer reflekterar de tio principerna i FN:s Global Compact, vilket innebär att vi ska driva affärer på ett etiskt sätt med respekt för egna och andras medarbetare och minimera den negativa miljöpåverkan. 

Utifrån principerna strävar vi efter att utveckla verksamheten i enlighet med god affärssed och ett korrekt agerande inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Vår Code of Conductmångfalds- och jämställdhetspolicy samt miljöpolicy är regelverk som styr och reflekterar vårt arbete inom hållbarhetsområdet.

Knowit – Nasdaq ESG Transparency Partner

Det hållbarhetsarbete vi kontinuerligt jobbar med innebär att vi 2019 tilldelats certifieringen ESG Transparency Partner. En certifiering som utdelas till Nasdaq-noterade bolag som aktivt jobbar med hållbarhetsarbete.

Mer om certifieringen här

Så bidrar vi till en hållbar värld

En alltmer uppkopplad värld

Utvecklingen mot en uppkopplad värld kan sammanfattas med digitalisering och automatisering som förstärker relationer, ökar effektivisering och möjliggör innovation. Ny teknik förändrar inte bara vårt sätt att leva utan också våra värderingar och relationer.

Med teknikutvecklingen uppstår också hot mot den personliga integriteten, säkerhetsbrister, dataintrång, nätbrottslighet och ökade klyftor mellan samhällsgrupper.

Lösningen på många allvarliga samhällsutmaningar är beroende av människans förmåga att använda ny och existerande teknik. Utifrån vår kompetens om nya produkter och tjänster, som artificiell intelligens, automatisering och robotisering, har vi goda möjligheter att delta och påverka digitaliseringen av samhället i positiv riktning.

Ny teknik – mindre resurser konsumeras

Energi, vatten, mat och råvaror är några exempel på bristande resurser. Ny teknik kan bidra till effektivisering och att mindre resurser konsumeras. Det finns dock lite som idag pekar på att teknikutvecklingen i sig är lösningen. Istället måste återvinningen av resurser öka och en cirkulär ekonomi stimuleras.

Vi på Knowit har goda möjligheter att skapa nya affärsmodeller baserade på digitalisering som ligger i linje med den cirkulära ekonomins tankar om minskad input, större effektivitet och mindre resursslöseri.

Klimatet – så bidrar vi till lägre utsläpp

Genom att utveckla tjänster som hjälper kunder att informera sig om sin direkta och indirekta påverkan, exempelvis genom att följa upp energiförbrukning, och transparens kring koldioxidpåverkan av e-handel och effektivisera logistik samt transporter kan vi bidra till lägre utsläpp.

Vår kompetens bidrar till förbättrad effektivitet med hjälp av smarta elmätare och andra digitala lösningar. Vi ökar även uppkopplingsmöjligheter, främjar användningen av kollektivtrafik, förnybar energi och genom system som samlar information om energianvändandet kan våra kunder öka transparensen om deras CO2-utsläpp.

Vägen från klimatneutral verksamhet 2019 till fossilfri verksamhet 2045

Under 2018 och 2019 har vi tillsammans med fler än 40 andra företag inom digitaliseringskonsultbranschen tagit fram en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig digitaliseringskonsultsektor. Planen togs fram på uppdrag av Sveriges regering inom ramen för Fossilfritt Sverige.

En del i färdplanen är att vi har förbundit oss att halvera CO2-utsläppen från den egna verksamheten senast 2030 jämfört med 2018 och att vi ska vara helt fossilfria senast 2045. För att lyckas med det behöver vi bland annat fortsätta minska vårt flygande och förlänga livslängden på våra datorer och mobiltelefoner. Baserat på vårt klimatbokslut för 2019 ser vi att vårt gemensamma hållbarhetsarbete har börjat ge effekt och att vi är på rätt väg. Men precis som alla andra bolag och verksamheter är vi i början av vår omställning.

Årliga klimatbokslut för våra klimatmässiga fotavtryck

Sedan 2018 gör vi klimatbokslut årligen för att förstå hur vårt klimatmässiga fotavtryck utvecklar sig och vilka åtgärder som krävs för att vi ska klara av att minst ha halverat våra CO2e utsläpp till 2030 jämfört med 2018 och för att vara helt fossilfria senast 2045. Redovisningen sker i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet), en internationell redovisningsstandard för att beräkna och rapportera en verksamhets klimatpåverkan.

I klimatbokslutet ingår våra direkta utsläpp som resor till och från arbetet och i tjänsten samt indirekta utsläpp från inköp av el, kyla och värme till kontor, datorer, mobiltelefoner samt byggmaterial och kapitalvaror i samband med renovering av kontor samt transporter. Vi mäter och redovisar även vår klimatpåverkan orsakad av den serverdrift vi köper in för vår egen verksamhet och för de kunder där vi har ett driftsåtagande. Baserat på klimatbokslut och genom aktiva åtgärder, medvetna val och klimatkompensation är vi nu ett klimatneutralt företag sedan 1 januari 2019. Beräkningarna i vårt klimatbokslut är gjorda i enlighet med en standard för klimatneutralitet som heter PAS 2060.Vår klimatneutralitet är granskad och bekräftad av ZeroMission i enlighet med standarden.

Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

För oss är det viktigt att kombinera kundens behov och krav med vårt miljökunnande. Därför utbildar vi oss kontinuerligt i miljöfrågor. Delar av Knowit är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

 

Det viktigaste vi har - våra medarbetare

På Knowit arbetar cirka 2 300 personer i fem länder. Snittåldern är 40 år och 28 % av oss är kvinnor, en siffra som vi arbetar för att höja. Jämställdhet är en viktig fråga och det är självklart för oss att alla medarbetare behandlas lika oavsett ålder, kön, etnicitet, religiös uppfattning med mera. Vi skickar ut medarbetarundersökningar regelbundet för att identifiera hur vi kan förbättras som arbetsgivare.

Vårt medarbetarlöfte

GROW

Vi har en innovativ miljö som bidrar till personlig utveckling där trygghet, engagemang och glädje står i fokus.

CREATE A DIFFERENCE

Med våra unika kunskaper, kompetenser och egenskaper bidrar vi till ett mer hållbart och mänskligt samhälle.

TOGETHER

Vi samarbetar och stöttar varandra för att skapa möjligheter att vara kreativa i vårt arbete. Vi delar med oss av våra kunskaper och arbetar nära kollegor, kunder och samarbetspartners.

Fler nya svenskar i samhället

År 2030 kommer 33 procent av den svenska arbetskraften mellan 25 och 64 år att vara födda utanför Sverige. Företagsledare behöver förstå och leda team som kännetecknas av ökad mångfald och andra olikheter. 

Vi kan stärka vår kompetens genom att anställa nya svenskar och skapa en välmående, attraktiv arbetsplats, med en god inkluderande kultur som både leder till mångfald och balans mellan könen. 

Medarbetarskap och attrahera kompetens

Vi mäter löpande medarbetarnöjdhet och eNPS – viljan att rekommendera arbetsplatsen. Såväl medarbetarindex som viljan att rekommendera Knowit som arbetsplats ligger fortsatt mycket högt. Enligt employer branding företaget Universums Karriärbarometer för målgruppen young professionals, har Knowit rankats på 20:e plats inom it/ data och är därmed det enda av de svenska it-konsultbolagen som slår sig in på topp 50-listan.

Mer om hur det är att jobba på Knowit

Den friska arbetsplatsen

Ohälsotalen inom it-branschen generellt, liksom på Knowit, är cirka tre procent vilket är lågt om man jämför med samhället i stort. 

Den största hälsorisken i vår bransch är att drabbas av psykosocial ohälsa på grund av en krävande arbetssituation och stress. Under 2018 initierades ett projekt kring den friska arbetsplatsen med målsättning att:

 • Väsentligt minska det totala ohälsotalet
 • Öka kunskapen hos medarbetare och chefer om stressrelaterad ohälsa och risk för utbrändhet
 • Förkorta den genomsnittliga tiden för långtidssjukskrivningar genom aktiva rehabiliteringsåtgärder
 • Öka den fysiska aktiviteten bland Knowits anställda


För att göra Knowit till en friskare arbetsplats gör vi såväl koncerngemensamma som lokala satsningar. Anställda får information om psykosocial ohälsa och stress. Chefer och ledare utbildas i hur man förebygger stressrelaterad ohälsa och utbrändhet på arbetsplatsen. Vi gör även satsningar för snabbare rehabilitering av långtidssjukskrivna och erbjuder företagshälsovård samt hälsokontroller till alla anställda.

Aktiviteterna genomförs i Sverige under perioden september 2018 till februari 2019, och därefter i Norge. Under 2019 och 2020 genomför vi samma satsningar i våra verksamheter i Finland, Danmark och Tyskland.

Våra kontor runtom i Sverige driver sedan tidigare lokala aktiviteter som gruppträning, stegtävlingar, personlig coachning och inspirerande må-bra föreläsningar om kost, träning och mindfulness.

Effekten av vårt arbete i Sverige med den friska arbetsplatsen räknar vi med att se under 2019 och i övriga länder från 2020.

Under 2019 arbetar vi vidare med projektet för att uppnå våra mål. Vi kommer bland annat att fortsätta öka medvetenheten hos medarbetare, vidareutbilda chefer och ledare, lägga större fokus på friskvård och arbeta vidare med aktiva åtgärder för att förkorta rehabiliteringstiden.

Jämställdhet och mångfald

Vi prioriterar jämställdhetsfrågor högt och det är självklart att alla medarbetare behandlas lika oavsett ålder, kön, etnicitet och religion.

Andelen kvinnor i Knowit fortsätter öka och närmar sig nu 30 procent. I koncernledningen sitter tre kvinnor och tre män.

Sedan 2016 har Knowit drivit ett genusprojekt i syfte att bli en mer attraktiv arbetsplats för kvinnor. Konsultutvecklingsprogrammet GROW erbjuds sedan 2018 och riktar sig till kvinnliga medarbetare för att förbättra jämställdheten på Knowit samt för att behålla och utveckla kompetens. Knowits många jämställdhetsinitiativ uppmärksammades med en första plats till Allbrightpriset 2019. Priset delas ut av Stiftelsen Allbright till det börsbolag som gjort störst framsteg på jämställdhetsfronten under det gångna året.

Arbete mot sexuella trakasserier

Vi driver ett aktivt arbete för att förebygga och förhindra förekomsten av sexuella trakasserier. En uppdaterad handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier/sexuella trakasserier togs fram och introducerades under 2018. Se Knowits handlingsplan mot kränkande särbehandling

Stor vikt läggs även vid det proaktiva arbetet som fokuseras på att sprida kunskap, erbjuda forum för diskussion och bygga en kultur som präglas av respekt och trygghet. Arbetet bygger på lagstiftning och arbetsgivaransvar, men också på psykologisk kunskap om behov vid stress. Målet är att skapa en process att vidta konkreta åtgärder för att hantera det inträffade, till exempel samtalsstöd under trygga former. 

Arbetet styrs av vår Code of Conduct och jämställdhets- och mångfaldspolicy.

Genusmedveten rekrytering för ökad jämställdhet

För oss är det viktigt att nå ut till alla kompetenta kandidater när vi rekryterar till nya tjänster. Oavsett vilket kön man har. För att möta detta har vi applicerat mer genusmedvetenhet kring rekrytering, där vi aktivt jobbar med våra jobbannonser för att nå ut till både kvinnliga och manliga jobbsökanden.

Mer om genusmedveten rekrytering

Vår affär

Tjänster för mänsklig digitalisering och cirkulär ekonomi

Vår strategi utgår ifrån att skapa ett långsiktigt värde för kunder genom moderna och kreativa lösningar för digitalisering och innovation. Vi levererar projekt som bidrar till samhällets utveckling och involverar den mänskliga aspekten både utifrån användarvänlighet och integritet. En uppgift är att bidra med kompetens till ökad förståelse för hur digitalisering kan bidra till en cirkulär ekonomi och ett förbättrat samhälle.

Vår kompetens inom cybersäkerhet är en tillgång i både interna och externa projekt för att säkerställa att data och personuppgifter inte används i negativa eller olagliga sammanhang.

Säkerhetslösningar i framkant

Hanteringen av stora mängder data i molnet innebär en ökad komplexitet när det gäller säkerhetsfrågor. Vi levererar såväl molntjänster som säkerhetstjänster kring implementering och drift. Detsamma gäller för AI-applikationerna där teknik och juridik är nära länkade till varandra. Vi levererar både den tekniska lösningen och stöd till att hantera säkerhet kring integritet.

Tjänster som reducerar miljöpåverkan

Vi erbjuder tjänster som bidrar till att materiella resurser används mer effektivt, till exempel genom lägre resursutnyttjande, tjänstefiering – såsom uthyrning och delning, samt smartare återvinning.

Arbets- och mänskliga rättigheter enligt Code of Conduct

Vi är verksamma på marknader med väl fungerande rättssystem avseende mänskliga rättigheter och miljöpåverkan. De leverantörer och underkonsulter som vi anlitar ska arbeta i enlighet med samma grundläggande värderingar som oss.

Vår företagskultur, som präglas av mötet mellan ansvarsmedvetna ledare och medarbetare, bygger på respekt, öppenhet och ärlighet.

Förutom att vi följer lagar och förordningar i de länder där verksamhet bedrivs, efterlever bolaget också styrdokument i form av bolagsspecifka regelverk och policys.

Alla våra anställda och underkonsulter ska skydda Knowits och våra kunders materiella tillgångar samt informationstillgångar.

Etiska affärer

Vi har robusta system för att förhindra fall av korruption och svinn, samt för att öka transparens om risker. För att leverera till statligt ägda företag och den offentliga sektorn är detta en förutsättning.

Enligt Knowits Code of Conduct får ingen anställd ge eller ta emot mutor. Gåvor eller tjänster får enbart ges eller tas emot inom ramen för god yrkessed och förutsatt att de håller sig inom vad lagen föreskriver på de marknader vi verkar. 

Så integreras hållbarhet i affärsmodellen och verksamheten

Vi strävar efter att minimera påverkan på miljön, därför genomgår våra medarbetare en intern miljöutbildning. Knowit AB samt ett par dotterbolag är certifierade enligt ISO 14001:2015. 

För att mäta och följa upp hur våra anställda reser i tjänsten samt till och från arbetet genomförs sedan 2015 en årlig hållbarhetsenkät. De direkta CO2-utsläppen orsakade av resor i tjänsten har minskat varje år sedan vi började mäta.

Våra policyer

Arbetsmiljöpolicy

Ingen anställd ska behöva drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa eller bli skadad som en effekt av sitt arbete. Om det ändå skulle ske har Knowit som arbetsgivare en beredskap för att hantera situationen och hjälpa den som drabbats.

Arbetsmiljöpolicy

Code of Conduct

Vår företagskultur bygger på grundläggande värderingar om ett hållbart samhälle och skapas i mötet mellan ansvarsmedvetna ledare och medarbetare och bygger på respekt för människans värde och värdighet, öppenhet och ärlighet.

Code of Conduct

Handlingsplan i samband med stressrelaterad ohälsa

I samhället ökar den stressrelaterade ohälsan. Denna handlingsplan beskriver hur vi på Knowit arbetar för att förebygga stressrelaterad ohälsa samt hur vi arbetar med att rehabilitera de personer som ändå hamnar i stressrelaterade sjukskrivningar.

Handlingsplan i samband med stressrelaterad ohälsa

Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier

Knowit har nolltolerans mot kränkande särbehandling och alla former av trakasserier. I en handlingsplan beskrivs de åtgärder som vidtas för att förebygga och förhindra kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Här finns även rutiner för hur en anmälan eller ett påstående gällande detta ska behandlas och utredas.

Handlingsplan mot särbehandling och trakasserier

Informationssäkerhetspolicy

Syftet med denna policy är att skydda våra kunder, Knowit som bolag, vårt varumärke, våra anställda och våra affärer mot störningar och avbrott samt reducera risker och skador genom att förhindra och hantera oönskade händelser och incidenter.

Informationssäkerhetspolicy

Integritetspolicy

I vår integritetspolicy beskriver vi den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet, ändamålen med behandlingen, vilket lagstöd vi har för behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter.

Integritetspolicy

Jämställdhets- och mångfaldspolicy

Genom information ska vi öka medvetenheten för jämställdhets- och mångfaldsfrågor och eftersträva en öppen attityd och likabehandling inom hela företaget.

Jämställdhets- och mångfaldspolicy

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicyn ger oss gemensamma riktlinjer för intern och extern kommunikation. Den beskriver också hur vi fördelar ansvaret för kommunikation.

Kommunikationspolicy

Kvalitetspolicy

Det är Knowits policy att endast marknadsföra och leverera tjänster, lösningar och system av sådan kvalitet att de möter kundens förväntningar samt förtjänar och vinner kundens fulla tillfredsställelse. Därigenom erhåller kunden värdeskapande och effektiva lösningar på sina problem.

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

I det dagliga arbetet ska våra medarbetare, underkonsulter och andra personer som arbetar under vår arbetsledning i våra lokaler vara medvetna om bolagets positiva och negativa miljöpåverkan och arbeta för att minimera negativ påverkan.

Miljöpolicy

Vänföretag

För oss är det viktigt att dela med oss och bidra med kunskap, kompetens och en hjälpande hand. Eftersom vi har möjlighet, jobbar vi ideellt med att stötta olika organisationer på det sätt som vi kan.

Knowit stödjer UNHCR:s arbete för barn på flykt

Knowit stödjer FN:s flyktinghjälpsorganisation UNHCR och deras arbete för barn och familjer på flykt. Detta genom att gemensamt i koncernen samla in bidrag till UNHCR:s projekt ”Educate a child”, ett angeläget projekt som riktar sig till alla de barn och ungdomar som är på flykt och därmed inte har tillgång till utbildning. Genom initiativet ”Educate a child” ges 100 000-tals barn och ungdomar i 12 länder möjlighet att gå i skolan.

Under hela 2019 fortsätter vi som vänföretag till UNHCR för att löpande bidra till det viktiga arbetet för människor på flykt. Tidigare år har vi samlat in bidrag till UNHCR:s projekt för bland annat innovativa flyktinghem i Irak och familjer på flykt från Aleppo..

Mer om UNHCR

Vi hjälper Wonsa bli en effektivare och digital arbetsplats

Knowit har ett långsiktigt samarbete med organisation Wonsa – World of no sexual abuse, med målsättningen att skapa en effektivare, digital arbetsplats som inbjuder till kommunikation och samverkan. Arbetet bedrivs ideellt av ett team från Knowit som brinner för att skapa digitala arbetsplatser.

Med start hösten 2015 donerade Knowit 500 arbetstimmar för att skapa en professionell infrastruktur åt Wonsa. Det gör att Wonsa på ett bättre sätt kan kvalitetssäkra de administrativa systemen, samt höja effektiviteten på kliniken och forskningen.

Detta bidrar även till att information på intranätet blir mer lättillgänglig för organisationens medarbetare och volontärer.

I samarbetet levererar Knowit analys, koncept, design, migrering av infrastruktur till Office 365 samt utveckling och implementation av SharePoint i molnet.

Mer om Wonsa

Med bidrag från Knowit lär sig barn att läsa

617 miljoner barn världen över kan inte läsa, trots att de har gått i skolan i flera år. En av anledningarna är att många av dem fortfarande inte har tillgång till läromedel. Norad har tillsammans med Knowit drivit projektet GDL, Global Digital Library, som ger barn möjligheten att enklare lära sig läsa.

Målet med GDL är att öka tillgången till gratis läromedel på lågstadie- och förskolenivå på olika plattformar. Barnen kan därmed enkelt utnyttja möjligheten att läsa läro- och sagoböcker. GDL-plattformen länkar också till mer interaktiva verktyg, som till exempel digitala spel i utbildningssyfte.

Projektet drivs och finansieras av Norad, direktoratet för utvecklingssamarbete i Norge. Knowit har bidragit med kompetens och resurser till utvecklingen av den tekniska plattformen, men också av den grafiska utformningen och bidragit med instruktionsmaterial och informationsfilmer.

Mer om GDL

Coding after work – för att främja kodintresset

Knowit är en av sponsorerna till Coding After Work, Swenug och DevOps ALM - så kallade meetups, intressegrupper, som riktar sig till människor med särskilt intresse för kodning oavsett vilket projekt eller teknik man jobbar med. Vi är med och bidrar med kunskap inom området, lokal att vistas i samt mat till deltagare under eventen. Det spelar ingen roll vilken kunskapsnivå eller ålder deltagarna har, alla som är intresserade av kodning är välkomna att delta och utbyta idéer med andra likasinnade inom ämnet.

Mer om Coding after work

Sommarskola med programmering för barn

Under somrarna anordnar vi Codeit, en sommarskola för barn och ungdomar i åldrarna 10-13 år. Under en vecka får barnen prova på att programmera robotar, göra 2D-spel, skapa webbsidor och testa lättare utveckling av appar. De får också chansen att lära sig mer om it-användning i praktiken – hur man kan skapa nya användningsområden genom att anpassa tillgänglig teknik och vad etik och moral på nätet innebär.

För att nå ut bredare med sommarskolan och ge fler barn chans att delta samarbetar Knowit med Programmering utan gränser, som erbjuder ett antal öppna platser i sommarskolan. Programmering utan gränser är en ideell organisation som fokuserar på områden med sociala och ekonomiska utmaningar, med målet att inspirera barn att hitta en karriär inom teknik och IT.

Mer om Programmering utan gränser

Priser och utmärkelser

2019

 • Knowit vinner förstapris när stiftelsen Allbright utser det årliga priset om vilket svenskt börsnoterat bolag som gjort störst framsteg på jämställdhetsfronten under det gångna året.
 • Knowit blir ESG Transparency Partner – en certifiering Nasdaq ger till Nasdaq-noterade bolag för deras jobb med hållbarhetsarbete.
 • Knowit utses till partner till OSLO EUROPEAN GREEN CAPITAL 2019.
 • Knowit utses till ÅRETS EPISERVER partner i Sverige 2019.
 • I Universums undersökning över de MEST ATTRAKTIVA ARBETSGIVARNA FÖR UNGA IT-PROFFS placerar sig Knowit i toppen bland it-konsultbolagen.
 • Ett nordiskt team från Knowit tar DELAD VINST I SAS INSTITUTE HACKATON TÄVLING.

 

2018

 • EXPERTVALET utser Knowits blogg till en av ”Sveriges 30 bästa företagsbloggar”.
 • Ett nordiskt team från Knowit tar hem VINSTEN I SAS INSTITUTE HACKATON TÄVLING.
 • Knowit utses till ÅRETS EPISERVER PARTNER.
 • I Universums undersökning över de MEST ATTRAKTIVA ARBETSGIVARNA FÖR UNGA IT-PROFFS placerar sig Knowit i toppen bland it-konsultbolagen.
 • Knowit vinner SILVER LION I FILMKATEGORIN vid den årliga reklamtävlingen Cannes Young Lions.
 • Knowit nomineras till ALLBRIGHTPRISET 2018 och tar hem en andraplats bland svenska börsbolag.

 

2017

 • Knowit utnämns till årets EPISERVER-PARTNER i Finland 2017.
 • När svenska it-studenter rankar idealarbetsgivare kommer Knowit än en gång på en TOPPOSITION.
 • Nordiska it-studenter rankar Knowit som det mest POPULÄRA NORDISKA KONSULTBOLAGET.
 • Knowit utnämns till PLATINUM PARTNER av inRiver.
 • SAS Institute väljer Knowit till REGIONAL PARTNER OF THE YEAR 2017 i Norden.
 • Den av Knowit utvecklade webbplatsen för Landshypotek Bank »Din gård, dina möjligheter« går till FINAL I GULDNYCKELN.

Nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden

Få regelbundna uppdateringar från Knowit. Ange din e-postadress.

Du kommer nu få löpande pressmeddelanden till din inbox.

Tyvärr gick något fel! Försöka gärna igen senare.

Pressbilder

Kontakta oss
Christina Johansson
Kommunikationschef
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen