Om Knowit

Om oss

Vår vision

Vi skapar ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation.

Vår affärsidé

Genom att kombinera strategisk förmåga med passion för teknik och kreativa lösningar skapar vi digitala möjligheter och långsiktigt värde.

Våra värdeord

  • Vi är schyssta
  • Vi är nära och tillgängliga
  • Vi brinner för innovation


Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2000 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.

Tre affärsområden

Affärsområdet Knowit Experience har beskrivits som Nordens ledande kommunikations- och teknikbyrå med verksamhet i fyra länder. Genom riktad digital närvaro och berikande användarupplevelser via webb, mobil och sociala medier hjälper vi företag, organisationer och andra verksamheter att nå sina affärskritiska mål.

Knowit Insight är med sina nästan 300 medarbetare en av de starkare digitala managementkonsulterna i Norden. Vi är specialiserade på att hjälpa våra kunder utveckla och förstärka de förmågor som krävs av framgångsrika organisationer i framtiden.

Knowit Solutions hjälper företag och organisationer att utveckla sina verksamheter genom olika it-lösningar. Vi erbjuder spetskompetens i alla delar av systemutvecklingsprocessen – från idé, arkitektur och projektstyrning till systemutveckling, implementering, test och säkerhet.

Finans, bolagsstyrning och press

Information för press och om Knowits finans, bolagsstyrning och aktie finns tillgänglig via Investor Relations.

Vår vision - hållbart och mänskligt samhälle

Vi skapar ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation via våra tre strategiska fokusområden:

  • Den attraktiva arbetsplatsen - för att skapa en arbetsplats där medarbetare utvecklas och känner social trygghet.
  • Affärsmodellen - ska bidra med hållbara tjänster som skapar långsiktigt värde.
  • Varumärke och styrning - som skapar förtroende och trovärdighet för hur företaget styrs genom transparens och tydlighet i våra policies.
""

Vårt hållbarhetsarbete

Knowits roll i samhället ökar i en alltmer digitaliserad värld. Att förstå hur samhället förändras gör att vi bättre fångar upp möjligheter, hanterar risker och formar våra affärer. Ett av vårt viktigaste arbete är hållbarhetsarbetet.

För oss handlar hållbarhet om att skapa ett långsiktigt värde genom att integrera miljömässiga, sociala och finansiella risker och möjligheter i affärsstrategi och verksamhet. Att integrera hållbarhet bidrar till att skapa ett attraktivt och flexibelt företag som är rustat för ett föränderligt affärslandskap.

Med utgångspunkt i visionen om ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation kan vi vara en positiv kraft i frågor som rör både miljö och hållbarhet i ett bredare perspektiv.

Våra policyer reflekterar de tio principerna i FN:s Global Compact, vilket innebär att vi ska driva affärer på ett etiskt sätt med respekt för egna och andras medarbetare och minimera den negativa miljöpåverkan. Utifrån principerna strävar vi efter att utveckla verksamheten i enlighet med god affärssed och ett korrekt agerande inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Vår Code of Conductmångfalds- och jämställdhetspolicy samt miljöpolicy är regelverk som styr och reflekterar vårt arbete inom hållbarhetsområdet.

Så bidrar vi till en hållbar miljö

Med framtiden i fokus

De trender som ofta uppges ha en avgörande betydelse för samhällets framtid är frågan om en uppkopplad värld, demografiska förändringar, bristande resurser och klimatförändringar. Det är drivkrafter som påverkar vår miljö, hur samhället utvecklas, vilka företag de anställda vill arbeta för och hur kunder och samhället uppfattar oss.

En alltmer uppkopplad värld

Utvecklingen mot en uppkopplad värld kan sammanfattas med digitalisering och automatisering, som förstärker relationer, ökar effektivisering och möjliggör innovation. Ny teknik förändrar inte bara vårt sätt att leva utan också våra värderingar och relationer.

Med teknikutvecklingen uppstår också hot mot den personliga integriteten, säkerhetsbrister och dataintrång, nätbrottslighet och ökade klyftor mellan samhällsgrupper. 

Lösningen på många allvarliga samhällsutmaningar är beroende av människans förmåga att använda ny och existerande teknik. Utifrån vår kompetens om nya produkter och tjänster, så som artificiell intelligens, automatisering och robotisering, har vi goda möjligheter att delta och påverka digitaliseringen av samhället i positiv riktning.

Ny teknik – mindre resurser konsumeras 

Energi, vatten, mat och råvaror är några exempel på bristande resurser. Ny teknik kan bidra till effektivisering och att mindre resurser konsumeras.

Det finns dock väldigt lite som idag pekar på att teknikutvecklingen i sig är lösningen. Istället måste återvinningen av resurser öka och en cirkulär ekonomi stimuleras.

Vi har mycket goda möjligheter att skapa nya affärsmodeller baserade på digitalisering som ligger i linje med den cirkulära ekonomins tankar om minskad input, större effektivitet och mindre resursslöseri.

Klimatet – så bidrar vi till lägre utsläpp

Sverige siktar på att senast år 2030 ha över 60 procent lägre CO2 utsläpp än år 1990. 

Genom att utveckla tjänster som hjälper kunder att informera sig om sin direkta och indirekta påverkan, exempelvis genom att följa upp energiförbrukning, och transparens kring koldioxidpåverkan av e-handel och effektivisera logistik och transporter kan vi bidra till lägre utsläpp. 

Vår kompetens bidrar till förbättrad effektivitet med hjälp av smarta elmätare och andra digitala lösningar. Vi ökar även uppkopplingsmöjligheter, främjar användningen av kollektivtrafik, förnybar energi och genom system som samlar information om energianvändandet kan våra kunder öka transparensen om deras CO2-utsläpp.

Ta del av vår miljöpolicy

Vi verkar för ett fossilfritt Sverige

Tillsammans med fler än 40 andra företag inom it-konsultbranschen är vi med i arbetet med att ta fram en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig it-konsultsektor. Planen tas fram inom ramen för Fossilfritt Sverige och ska tydliggöra hur vår bransch, tillsammans med användare av digitala lösningar, politiker och andra beslutsfattare, kan göra det möjligt att nå ett fossilfritt Sverige senast 2045 och som samtidigt driver fram globalt hållbara lösningar.

Mer om ett fossilfritt Sverige

Miljöcertifiering

För oss är det viktigt att kombinera kundens behov och krav med vårt miljökunnande. Därför utbildar vi kontinuerligt medarbetare i miljöfrågor. Delar av Knowit är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

Ladda ned Knowits ISO-14001 certifikat

Det viktigaste vi har - våra medarbetare

På Knowit arbetar drygt 2 000 personer i fem länder. Snittåldern är 41 år och 25 % av oss är kvinnor, en siffra som vi arbetar för att höja. Jämställdhet är en viktig fråga och det är självklart för oss att alla medarbetare behandlas lika oavsett ålder, kön, etnicitet, religiös uppfattning med mera. Vi skickar ut medarbetarundersökningar regelbundet för att identifiera hur vi kan förbättras som arbetsgivare.

Vårt medarbetarlöfte

GROW

Vi har en innovativ miljö som bidrar till personlig utveckling där trygghet, engagemang och glädje står i fokus.

CREATE A DIFFERENCE

Med våra unika kunskaper, kompetenser och egenskaper bidrar vi till ett mer hållbart och mänskligt samhälle.

TOGETHER

Vi samarbetar och stöttar varandra för att skapa möjligheter att vara kreativa i vårt arbete. Vi delar med oss av våra kunskaper och arbetar nära kollegor, kunder och samarbetspartners.

Fler nya svenskar i samhället

År 2030 kommer 33 procent av den svenska arbetskraften mellan 25 och 64 år att vara födda utanför Sverige. Företagsledare behöver förstå och leda team som kännetecknas av ökad mångfald och andra olikheter. 

Vi kan stärka vår kompetens genom att anställa nya svenskar och skapa en välmående, attraktiv arbetsplats, med en god inkluderande kultur som både leder till mångfald och balans mellan könen. 

Medarbetarskap och attrahera kompetens

Vi mäter löpande medarbetarnöjdhet och eNPS – viljan att rekommendera arbetsplatsen. Såväl medarbetarindex som viljan att rekommendera Knowit som arbetsplats ligger fortsatt mycket högt. Enligt employer branding företaget Universums Karriärbarometer för målgruppen young professionals, har Knowit rankats på 20:e plats inom it/ data och är därmed det enda av de svenska it-konsultbolagen som slår sig in på topp 50-listan.

Mer om hur det är att jobba på Knowit

Den friska arbetsplatsen

Ohälsotalen inom it-branschen generellt, liksom på Knowit, är cirka tre procent vilket är lågt om man jämför med samhället i stort.

Den största hälsorisken i vår bransch är att drabbas av psykosocial ohälsa på grund av en krävande arbetssituation och stress. Under 2018 kommer ett projekt kring den friska arbetsplatsen att initieras med målsättning att skapa förutsättningar för att sänka ohälsotalen. 

Projektet inkluderar information till anställda, utbildning av chefer och medarbetare, satsning på snabbare rehabilitering samt satsningar på friskvård.

Jämställdhet och mångfald

Vi prioriterar jämställdhetsfrågor högt. Sedan 2016 har det bedrivits ett arbete för att göra Knowit mer attraktivt för kvinnor att arbeta på. Drygt var fjärde medarbetare är kvinna. Det är självklart att alla medarbetare behandlas lika oavsett ålder, kön, etnicitet och religion. Som ett led i att förbättra jämställdheten på Knowit samt för att behålla och utveckla kompetens erbjuds under 2018 ett konsultutvecklingsprogram som riktar sig direkt till kvinnor – GROW.

Arbete mot sexuella trakasserier

Vi driver ett aktivt arbete för att förebygga och förhindra förekomsten av sexuella trakasserier. En uppdaterad handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier/sexuella trakasserier har tagits fram och introducerats under 2018. 

Stor vikt läggs även vid det proaktiva arbetet som fokuseras på att sprida kunskap, erbjuda forum för diskussion och bygga en kultur som präglas av respekt och trygghet. Arbetet bygger på lagstiftning och arbetsgivaransvar, men också på psykologisk kunskap om behov vid stress. Målet är att skapa en process att vidta konkreta åtgärder för att hantera det inträffade, till exempel samtalsstöd under trygga former. 

Arbetet styrs av vår Code of Conduct och jämställdhetspolicy.

Genusmedveten rekrytering för ökad jämställdhet

För oss är det viktigt att nå ut till alla kompetenta kandidater när vi rekryterar till nya tjänster. Oavsett vilket kön man har. För att möta detta har vi applicerat mer genusmedvetenhet kring rekrytering, där vi aktivt jobbar med våra jobbannonser för att nå ut till både kvinnliga och manliga jobbsökanden.

Mer om genusmedveten rekrytering

Vår affär

Tjänster för mänsklig digitalisering och cirkulär ekonomi

Vår strategi utgår ifrån att skapa ett långsiktigt värde för kunder genom moderna och kreativa lösningar för digitalisering och innovation. Vi levererar projekt som bidrar till samhällets utveckling och involverar den mänskliga aspekten både utifrån användarvänlighet och integritet. En uppgift är att bidra med kompetens till ökad förståelse för hur digitalisering kan bidra till en cirkulär ekonomi och ett förbättrat samhälle.

Vår kompetens inom cybersäkerhet är en tillgång i både interna och externa projekt för att säkerställa att data och personuppgifter inte används i negativa eller olagliga sammanhang.

Säkerhetslösningar i framkant

Hanteringen av stora mängder data i molnet innebär en ökad komplexitet när det gäller säkerhetsfrågor. Vi levererar såväl molntjänster som säkerhetstjänster kring implementering och drift. Detsamma gäller för AI-applikationerna där teknik och juridik är nära länkade till varandra. Vi levererar både den tekniska lösningen och stöd till att hantera säkerhet kring integritet.

Tjänster som reducerar miljöpåverkan

Vi erbjuder tjänster som bidrar till att materiella resurser används mer effektivt, till exempel genom lägre resursutnyttjande, tjänstefiering – såsom uthyrning och delning, samt smartare återvinning.

Arbets- och mänskliga rättigheter enligt Code of Conduct

Vi är verksamma på marknader med väl fungerande rättssystem avseende mänskliga rättigheter och miljöpåverkan. De leverantörer och underkonsulter som vi anlitar ska arbeta i enlighet med samma grundläggande värderingar som oss.

Vår företagskultur, som präglas av mötet mellan ansvarsmedvetna ledare och medarbetare, bygger på respekt, öppenhet och ärlighet.

Förutom att vi följer lagar och förordningar i de länder där verksamhet bedrivs, efterlever bolaget också styrdokument i form av bolagsspecifka regelverk och policys.

Alla våra anställda och underkonsulter ska skydda Knowits och våra kunders materiella tillgångar samt informationstillgångar.

Etiska affärer

Vi har robusta system för att förhindra fall av korruption och svinn, samt för att öka transparens om risker. För att leverera till statligt ägda företag och den offentliga sektorn är detta en förutsättning.

Enligt Knowits Code of Conduct får ingen anställd ge eller ta emot mutor. Gåvor eller tjänster får enbart ges eller tas emot inom ramen för god yrkessed och förutsatt att de håller sig inom vad lagen föreskriver på de marknader vi verkar. 

Så integreras hållbarhet i affärsmodellen och verksamheten

Vi strävar efter att minimera påverkan på miljön, därför genomgår våra medarbetare en intern miljöutbildning. Knowit AB samt ett par dotterbolag är certifierade enligt ISO 14001:2015. 

För att mäta och följa upp hur våra anställda reser i tjänsten samt till och från arbetet genomförs sedan 2015 en årlig hållbarhetsenkät. De direkta CO2-utsläppen orsakade av resor i tjänsten har minskat varje år sedan vi började mäta.

Våra policyer

Arbetsmiljöpolicy

Ingen anställd ska behöva drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa eller bli skadad som en effekt av sitt arbete. Om det ändå skulle ske har Knowit som arbetsgivare en beredskap för att hantera situationen och hjälpa den som drabbats.

Arbetsmiljöpolicy

Code of Conduct

Vår företagskultur bygger på grundläggande värderingar om ett hållbart samhälle och skapas i mötet mellan ansvarsmedvetna ledare och medarbetare och bygger på respekt för människans värde och värdighet, öppenhet och ärlighet.

Code of Conduct

Handlingsplan i samband med stressrelaterad ohälsa

I samhället ökar den stressrelaterade ohälsan. Denna handlingsplan beskriver hur vi på Knowit arbetar för att förebygga stressrelaterad ohälsa samt hur vi arbetar med att rehabilitera de personer som ändå hamnar i stressrelaterade sjukskrivningar.

Handlingsplan i samband med stressrelaterad ohälsa

Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier

Knowit har nolltolerans mot kränkande särbehandling och alla former av trakasserier. I en handlingsplan beskrivs de åtgärder som vidtas för att förebygga och förhindra kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Här finns även rutiner för hur en anmälan eller ett påstående gällande detta ska behandlas och utredas.

Handlingsplan mot särbehandling och trakasserier

Informationssäkerhetspolicy

Syftet med policyn är att skydda våra kunder, Knowit som bolag, vårt varumärke, våra anställda och våra affärer mot störningar och avbrott samt reducera risker och skador genom att förhindra och hantera oönskade händelser och incidenter.

Informationssäkerhetspolicy

Integritetspolicy

I vår integritetspolicy beskriver vi den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet, ändamålen med behandlingen, vilket lagstöd vi har för behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter.

Integritetspolicy

Jämställdhetspolicy

Genom information ska vi öka medvetenheten för jämställdhetsfrågor och eftersträva en öppen attityd och likabehandling inom hela företaget.

Jämställdhetspolicy

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicyn ger oss gemensamma riktlinjer för intern och extern kommunikation. Den beskriver också hur vi fördelar ansvaret för kommunikation.

Kommunikationspolicy

Miljöpolicy

I det dagliga arbetet ska våra medarbetare, underkonsulter och andra personer som arbetar under vår arbetsledning i våra lokaler vara medvetna om bolagets positiva och negativa miljöpåverkan och arbeta för att minimera negativ påverkan.

Miljöpolicy

Vänföretag

För oss är det viktigt att dela med oss och bidra med kunskap, kompetens och en hjälpande hand. Eftersom vi har möjlighet, jobbar vi ideellt med att stötta olika organisationer på det sätt som vi kan.

Att skydda de mest utsattas integritet – en självklarhet

Knowit har hjälpt Stockholms Stadsmission och Stadsmissionens skolstiftelse att säkerställa så verksamheten är väl förberedd för Dataskyddsförordningen (GDPR) som nu trätt i kraft. 

Arbetet med att anpassa organisationen till de nya kraven i GDPR påbörjades under 2016. Det handlade initialt om att öka medvetandet hos medarbetare kring vad som skulle komma att krävas för att leva upp till de nya reglerna som ska skydda uppgifter om enskilda individer. Arbetet resulterade i en nulägesanalys tillsammans med Knowit och implementering av åtgärder.

Det var en självklarhet att bidra med kompetens inom detta viktiga område eftersom även de mest utsattas integritet måste skyddas. I projektet har Knowit tillhandahållit alltifrån juridisk kompetens till projektledare.

Projektet har nu avslutats och är i hamn, men fortsättningsvis levererar Knowit löpande en tjänst, Dataskyddsombud under en period. Den viktigaste uppgiften för Dataskyddsombudet är att övervaka att Stockholms Stadsmission och Stadsmissionens skolstiftelse fortsättningsvis följer Dataskyddsförordningen.

Mer om Stockholms Stadsmission

Knowit stöder UNHCR:s arbete för barn på flykt

Knowit stödjer FN:s flyktinghjälpsorganisation UNHCR och deras arbete för barn och familjer på flykt. Detta genom att gemensamt i koncernen samla in bidrag till UNHCR:s projekt ”Educate a child”, ett angeläget projekt som riktar sig till alla de barn och ungdomar som är på flykt och därmed inte har tillgång till utbildning. Genom initiativet ”Educate a child” ges 100 000-tals barn och ungdomar i 12 länder möjlighet att gå i skolan.

Under hela 2019 fortsätter vi som vänföretag till UNHCR för att löpande bidra till det viktiga arbetet för människor på flykt. Tidigare år har vi samlat in bidrag till UNHCR:s projekt för bland annat innovativa flyktinghem i Irak och familjer på flykt från Aleppo..

Mer om UNHCR

Vi hjälper Wonsa bli en effektivare och digital arbetsplats

Knowit har ett långsiktigt samarbete med organisation Wonsa – World of no sexual abuse, med målsättningen att skapa en effektivare, digital arbetsplats som inbjuder till kommunikation och samverkan. Arbetet bedrivs ideellt av ett team från Knowit som brinner för att skapa digitala arbetsplatser.

Med start hösten 2015 donerade Knowit 500 arbetstimmar för att skapa en professionell infrastruktur åt Wonsa. Det gör att Wonsa på ett bättre sätt kan kvalitetssäkra de administrativa systemen, samt höja effektiviteten på kliniken och forskningen.

Detta bidrar även till att information på intranätet blir mer lättillgänglig för organisationens medarbetare och volontärer.

I samarbetet levererar Knowit analys, koncept, design, migrering av infrastruktur till Office 365 samt utveckling och implementation av SharePoint i molnet.

Mer om Wonsa

Coding after work – för att främja kodintresset

Knowit är en av sponsorerna till Coding After Work, Swenug och DevOps ALM - så kallade meetups, intressegrupper, som riktar sig till människor med särskilt intresse för kodning oavsett vilket projekt eller teknik man jobbar med. Vi är med och bidrar med kunskap inom området, lokal att vistas i samt mat till deltagare under eventen. Det spelar ingen roll vilken kunskapsnivå eller ålder deltagarna har, alla som är intresserade av kodning är välkomna att delta och utbyta idéer med andra likasinnade inom ämnet.

Mer om Coding after work

Sommarskola med programmering för barn

Under somrarna anordnar vi Codeit, en sommarskola för barn och ungdomar i åldrarna 10-13 år. Under en vecka får barnen prova på att programmera robotar, göra 2D-spel, skapa webbsidor och testa lättare utveckling av appar. De får också chansen att lära sig mer om it-användning i praktiken – hur man kan skapa nya användningsområden genom att anpassa tillgänglig teknik och vad etik och moral på nätet innebär. För att nå ut bredare med sommarskolan och ge fler barn chans att delta samarbetar Knowit med Programmering utan gränser, som erbjuder ett antal öppna platser i sommarskolan. Programmering utan gränser är en ideell organisation som fokuserar på områden med sociala och ekonomiska utmaningar, med målet att inspirera barn att hitta en karriär inom teknik och IT.

Mer om Programmering utan gränser

Vi vill uppmuntra kvinnors företagande – Drivhusetdagen

Under Almedalsveckan 2018 var Knowit huvudsponsor och samarbetspartner till Drivhusetdagen tillsammans med Drivhuset Norden. Syftet var att fokusera på frågor om kvinnligt företagande och innovationskraft.

I detta samarbete medverkade vi med vår kunskap och våra insikter och exempel på hur man arbetar mer genusmedvetet för att skapa ett inkluderande företagsklimat som attraherar fler kvinnor till it- och konsultbranschen.

Mer om Drivhuset

Nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på nyheter

Få regelbundna uppdateringar från Knowit. Ange din e-postadress.

Du kommer nu få löpande nyheter och pressmeddelanden till din inbox.

Tyvärr gick något fel! Försöka gärna igen senare.

Pressbilder

Kontakta oss
Christina Johansson
Kommunikationschef
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen