Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Så arbetar vi med hållbarhet

Knowit har ambitiösa hållbarhetsmål och vår roll i samhället blir allt viktigare på resan mot ett mer hållbart samhälle. Vårt övergripande hållbarhetsmål är att vi tillsammans med kunder och partners ska bidra till FN:s agenda 2030, med en positiv miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som vi aktivt jobbar för att öka inkludering och mångfald.

Modalen, Bergen Norway

Vision, strategi och hållbarhetsmål

För oss handlar hållbarhet om att skapa ett långsiktigt värde genom att integrera miljömässiga, sociala och finansiella risker samt möjligheter i affärsstrategi och verksamhet. Att integrera hållbarhet bidrar till att skapa ett attraktivt och flexibelt företag som är rustat för ett föränderligt affärslandskap.

Vår vision – ett hållbart och mänskligt samhälle

Med utgångspunkt i vår vision om ett hållbart och mänskligt samhälle kan vi vara en positiv kraft i frågor som rör både miljö och hållbarhet i ett bredare perspektiv.

Knowit är medlem i UN Global Compact, vilket innebär att vi ska driva affärer på ett etiskt sätt med respekt för egna och andras medarbetare, samt minimera den negativa miljöpåverkan.

Utifrån principerna strävar vi efter att utveckla verksamheten i enlighet med god affärssed och ett korrekt agerande inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Vår Code of Conduct, jämställdhets- och mångfaldspolicy samt miljöpolicy är regelverk som styr och reflekterar vårt arbete inom hållbarhetsområdet.

Hållbarhetsstrategi – Makers of a sustainable future

Vi är möjliggörare och skapar digitala lösningar tillsammans med våra kunder, med positiv påverkan på samhällets hållbarhetsutmaningar.

Mer om vår hållbarhetsstrategi (engelska)

Övergripande hållbarhetsmål

Knowit ska tillsammans med kunder och partners aktivt bidra till FN:s agenda 2030 och samhällets utveckling, med en positiv miljö- och klimatpåverkan, samt en ökad inkludering.


Några kunduppdrag där vi bidragit med väsentlig hållbarhetsnytta:

Slide 1 of 3

UN Global Compact & FN:s globala hållbarhetsmål

Vi är medlemmar i UN Global Compact (UNGC) och arbetar för att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling samt dess tio principer om hållbart företagande för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning.

Mer om UN Global Compact & FN:s globala hållbarhetsmål (engelska)

Vägen till ett fossilfritt Knowit

Här kan du se våra milstolpar på vägen till ett fossilfritt Knowit till år 2050.

Mer om vägen till ett fossilfritt Knowit (engelska)

Intressenter & väsentliga frågor

Knowits väsentlighetsanalys är grunden till hur hållbarhet integreras i bolagets strategi och rapportering. Den genomförs för att identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna och lyfter fram områden som vi ska fokusera på.

Intressenter & väsentliga frågor (engelska)

Framtidsspaning (engelska)

GRI, klimatbokslut & miljöcertifieringar

Här hittar du vårt klimatbokslut i enlighet med GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) och miljöcertifikat enligt ISO 14001:2015. Vi redovisar med hänvisning till GRI:s riktlinjer.

Här hittar du GRI, klimatbokslut & miljöcertifieringar (engelska)

Riktlinjer & policydokument

Knowits Code of Conduct, Supplier Code of Conduct, Jämställdhets- och mångfaldspolicy, Arbetsmiljöpolicy samt Miljöpolicy styr och beskriver vårt arbete inom hållbarhetsområdet. Du hittar våra riktlinjer och policydokument här.

Ta del av våra riktlinjer & policydokument


Redovisning av vårt hållbarhetsarbete bygger på fyra pelare

Knowit har ett partnerskap med Exponential Roadmap Initiative. Deras 1,5°C Business Playbook är en konkret vägledning för bolag av alla storlekar som vill arbeta aktivt med att bidra till att nå 1,5-gradersmålet. Vi använder inte bara playbookens fyra pelare för att redovisa vår negativa och positiva klimatpåverkan, utan för att redovisa hela vårt hållbarhetsarbete.

Pelare 1 | Vägen till att bli framtidens företag

Här kan du läsa om våra egna hållbarhetsaktiviteter, mål och hur långt vi har kommit i arbetet.

Vad innebär framtidens företag? (engelska)

Pelare 2 | Vägen till framtidens värdekedja

Vårt mål är att maximera de positiva effekterna i Knowits värdekedja och minska den negativa påverkan genom att samarbeta med leverantörer och underkonsulter med samma grundläggande värdering som oss.

Vad innebär framtidens värdekedja? (engelska)

Pelare 3 | Vägen till framtidens affär

Med vår expertis inom innovation och digitalisering kan vi hjälpa både kunder och samhället i stort att utveckla hållbara, smarta lösningar på samhällsutmaningar kopplade till exempelvis klimat, energi, miljö och cybersäkerhet.

Vad innebär framtidens affär? (engelska)

Pelare 4 | Vägen till framtidens samhälle

Genom våra partnerskap kan vi skapa samarbeten som bidrar till att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling samt att verka för tio principer som är kopplade till internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning.

Vad innebär framtidens samhälle? (engelska)


80

procent

Av vår omsättning ska senast 2030 bidra till minst ett av FN:s hållbarhetsmål där Knowit kan göra störst skillnad.

CO2

utsläpp

Vi ska halvera företagets CO2-utsläpp senast 2030, enligt de Science Based Targets som företaget satt upp och som godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi), med 2019 som basår.

40-60

procent

Vi ska vara en inkluderande arbetsplats med en jämn könsfördelning, bland ledare på alla nivåer, som över tid är i spannet 40–60 procent.


Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Joakim Pilborg

Head of Sustainability