Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Riktlinjer och policydokument

Vi behöver ha tydliga tankar och riktlinjer att utgå ifrån i vår strävan efter att vara den bästa affärspartnern och arbetsgivaren vi kan vara. Därför har vi en rad interna regelverk och policydokument som tillsammans med de externa reglerna sätter ramarna för vår verksamhet.

Arbetsmiljöpolicy

Ingen medarbetare ska behöva drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa eller bli skadad som en effekt av sitt arbete. Om det ändå skulle ske har Knowit som arbetsgivare en beredskap för att hantera situationen och hjälpa den som drabbats.

Arbetsmiljöpolicy (pdf)

Code of Conduct

Vår företagskultur bygger på grundläggande värderingar om ett hållbart samhälle och skapas i mötet mellan ansvarsmedvetna ledare och medarbetare och bygger på respekt för människans värde, värdighet, öppenhet och ärlighet. I detta dokument beskriver vi vad detta innebär i praktiken i relationen med våra olika intressenter.

Code of Conduct (pdf på engelska)

Handlingsplan i samband med alkohol- och drogproblem

På Knowit är vår ambition att förebygga och tidigt upptäcka eventuella alkohol- och drogproblem hos våra medarbetare samt skapa förutsättning för behandling, när så krävs. Det föreligger ett ömsesidigt ansvar hos medarbetare och arbetsgivare att följa vår policy och handlingsplan gällande alkohol- och drogproblem. I detta arbete bidrar alla på olika sätt beroende på roll i företaget.

Handlingsplan i samband med alkohol- och drogproblem (pdf)

Handlingsplan i samband med stressrelaterad ohälsa

I samhället ökar den stressrelaterade ohälsan. Denna handlingsplan beskriver hur vi på Knowit arbetar för att förebygga stressrelaterad ohälsa samt hur vi arbetar med att rehabilitera de personer som ändå hamnar i stressrelaterade sjukskrivningar.

Handlingsplan i samband med stressrelaterad ohälsa (pdf)

Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier

Knowit har nolltolerans mot kränkande särbehandling och alla former av trakasserier. I denna handlingsplan beskrivs de åtgärder som vidtas för att förebygga och förhindra kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Här finns även rutiner för hur en anmälan eller ett påstående gällande detta ska behandlas och utredas.

Handlingsplan mot särbehandling och trakasserier (pdf)

Hållbarhetspolicy

Syftet med vår hållbarhetspolicy är att specificera riktningen, organisationen och ansvarsområdena för våra gemensamma hållbarhetsinsatser. I denna policy bör begreppet hållbarhet förstås utifrån ett holistiskt perspektiv, vilket inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.

Hållbarhetspolicy (pdf på engelska)

Informationssäkerhetspolicy

Syftet med denna policy är att skydda våra kunder, Knowit som bolag, vårt varumärke, våra medarbetare och våra affärer mot störningar och avbrott samt reducera risker och skador genom att förhindra och hantera oönskade händelser och incidenter.

Information Security and Data Protection Policy (pdf på engelska)

Integritetspolicy

I vår integritetspolicy beskriver vi den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet, ändamålen med behandlingen, vilket lagstöd vi har för behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. 

Integritetspolicy (pdf på engelska)

Jämställdhets- och mångfaldspolicy

Genom information ska vi öka medvetenheten för jämställdhets- och mångfaldsfrågor och eftersträva en öppen attityd och likabehandling inom hela företaget.

Jämställdhets- och mångfaldspolicy (pdf)

Kommunikationspolicy

Kommunikation är en viktig strategisk fråga för både medarbetare och chefer på Knowit. Det övergripande målet för Knowits kommunikation är att stödja visionen och affärsmålen samt att stärka bilden av Knowit som en kundorienterad digitaliseringspartner och en pålitlig arbetsgivare.

Kommunikationspolicy (pdf på engelska)

Kvalitetspolicy

Det är Knowits policy att endast marknadsföra och leverera tjänster, lösningar och system av sådan kvalitet att de möter kundens förväntningar samt förtjänar och vinner kundens fulla tillfredsställelse. Därigenom erhåller kunden värdeskapande och effektiva lösningar på sina problem.

Kvalitetspolicy (pdf på engelska)

Supplier Code of Conduct

Knowits företagskultur bygger på grundläggande värderingar om ett hållbart samhälle och skapas i mötet mellan ansvarsmedvetna ledare och medarbetare och bygger på respekt för människans värde och värdighet, öppenhet och ärlighet. I detta dokument beskriver vi vad detta innebär i praktiken i relationen med våra leverantörer.

Supplier Code of Conduct (pdf på engelska)