Efter många år med bland annat Kappahl, Jula, Bona, Riksdagen och 1177 har vi sammanställt några tankar om vilka faktorer som kännetecknar företag som lyckas med hållbar tillväxt. På det hela taget arbetar vi med både offentlig och privat sektor, inklusive bank, finans, försäkring, media, energi, turism och havsindustrin.

”Att driva en butik och förnya den kräver olika färdigheter.”

Erfarenheten säger oss att företag som växer snabbt under en period, kämpar med att upprätthålla tillväxttakten. Ständigt nya affärsmodeller och nya värdeförslag hos konkurrenterna har lett till att man i högre grad faller tillbaka till en genomsnittlig nivå. Med andra ord blir historisk leverans i allt mindre utsträckning en indikator på framtida framgång.

 ”Historisk leverans blir i allt mindre utsträckning en indikator på framtida framgång.”

För chefer är det viktigt att både kunna mäta och påverka förnyelseförmågan. Utmaningen är som regel resultatet på kort sikt, medan behovet av att förnya för långsiktiga resultat är mer kritiskt är någonsin.

Börja mäta framgång på ett nytt sätt
Trots den enorma förändringstakten mäter många företag fortfarande sin framgång med samma nyckeltal som förut. Idag kan företag sätta nya standarder som indikerar om de är ledande inom innovation, produktivitet eller införande av digital teknik. I synnerhet artificiell intelligens, AI, och maskininlärning är centrala.

Fyra faktorer som bidrar till förnyelseförmågan
Traditionellt mäter man tillväxt, marknadsandel och lönsamhet, det vill säga sådant som redan har hänt. När vi vet att detta inte längre är lika starka indikatorer på vad som kommer att hända, blir det viktigare att fastställa nya nyckeltal och värdeförslag. Därför har vi utvecklat några parametrar som kan användas för att mäta den egna förnyelseförmågan. Just för att kunna skapa en bra indikator på hur det går med butiker och hur vi som externa rådgivare kan hjälpa.

På Knowit ser vi nu att flera av våra kunder använder ”först ut på marknaden”, ”effektivaste fabriken” och ”samarbetsnivå med andra företag i ett ekosystem” som indikatorer på sin framtida framgång.

Nedan förklarar vi hur du bedömer din egen förnyelseförmåga baserat på fyra kritiska faktorer: Marknadspotential, strategi, teknik och organisation. Var och en av dessa kan ge 15 poäng, men ytterst få företag tar hem alla 60 poängen.

 1. Marknadspotential – 15 poäng

Vi förlitar oss på kvantitativa och kvalitativa branschinsikter, bedömer branschglidningar och varumärkesstyrka.

Insikt – (6 poäng)

Verkliga kundinsikter är kritiska. Inte bara förmodade eller upplevda insikter, utan faktiska kundinsikter. Insikter kan bedömas i två dimensioner; kvantitativt och kvalitativt. I båda dimensionerna handlar det om affärsanalys och affärsförståelse, interna källor och extern kartläggning. Se modellen nedan.

Positionering och differentiering – (6 poäng)
Positionering och segmentering handlar om hur vi ska växa och utvecklas i framtiden. De flesta företag har resurser som är relevanta, men det är inte så ofta som resurserna är av strategisk betydelse. Förändringskrafterna är mycket starka idag, och förmågan att anpassa sig till ständigt övergående konkurrensfördelar kräver förändringsförmåga, IT-system som möjliggör snabba förändringar och anpassningar, samt fokus på kundorientering och innovation.

Segmentering – (3 poäng)
En stark och tydlig identitet och positionering är grunden för att ett företag ska växa. Segmenteringsmodellen som använder oss av säkerställer att positioneringen är relevant för de definierade kundvalen. De bedömer olika kundbehov mot intäkts- och lönsamhetspotential.

 1. Strategi – 15 poäng

Alla företag står inför eller är mitt i viktiga strategiska vägval. Då är det viktigt att identifiera förbättringsområden som är tillräckligt stora för att ge er fart och momentum, men som samtidigt inte är större än att faktiskt går att genomföra. Digitalisering handlar inte om att ha den bästa tekniken, utan om att utnyttja den så bra som möjligt när det gäller drift (5 poäng), ökad konkurrenskraft (5 poäng), nytänkande och utnyttjande av nya affärsmöjligheter (5 poäng).

Tre olika strategiska fokus
Knowit har definierat tre olika strategiska fokus; förbättra, växa eller förändra. Dessa tre fokus är avgörande för att ni ska organisera er, mäta resultat och, inte minst, arbeta effektivt. Beroende på vilken väg ni väljer kommer ni att möta olika kritiska framgångsfaktorer.

 1. ”Mean & Lean” – Förstärka och effektivisera kärnverksamheten
  Detta är förbättringsdriven utveckling. Ni vill effektivisera leveranserna av befintliga erbjudanden till befintliga kunder. Här kan digital teknik skapa värde genom automatiseringsprocesser. Kännetecknet på en sådan utveckling är att den är problemdriven och följer av intern insikt. Projektmetoden är milstolpeorienterad och använder medarbetar- och expertorienterade team.

 2. ”Eat or be Eaten” – Expandera/växa i kärnverksamheten
  Detta är expansionsdriven utveckling. Ni vill leverera nästa generation av erbjudanden till ett begränsat marknadssegment. Kännetecknet på en sådan utveckling är att den är efterfrågedriven och är resultatet av domän- och branschinsikter. Feedbackdriven agil metod som använder sig av branschövergripande team.

 3. ”Change or Die” – Transformera och förändra kärnverksamheten
  Detta är transformationsdriven utveckling. Ni vill leverera nästa generation av erbjudanden till ett begränsat marknadssegment som kanske inte ens finns ännu. Kännetecknet på en sådan utveckling är att den är visionsstyrd och utmanar befintliga aktiviteter och bygger på insikter om framtiden. Projektmetoden är ”trial and error” och ni arbetar i öppna, övergripande team.

 

 1. Teknik - 15 poäng

Teknisk skuld och digital mognad

Teknisk skuld beskrivs ofta som gamla kärnsystem; dvs. affärssystem och ekonomisystem som under många år har byggts på och underhållits på bekostnad av nyutveckling. Vi bedömer i vilken utsträckning dessa system utgör en hämsko – (5 poäng).

Digital mognad är nära relaterat till teknisk skuld. Sårbarheten hos etablerade företag i förhållande till nya aktörer utan någon sådan skuld, påverkar mognaden. Vi frågar i vilken utsträckning man välkomnar innovation – (5 poäng) och förmågan att tänka nytt vid sidan om den ordinarie verksamheten. Föregår ledningen med gott exempel när det gäller viljan att experimentera och ta risker? Investerar man i utvecklingsprojekt som inte kräver kortsiktiga vinster? Har vi processer eller mätparametrar som underlättar innovation?

De bästa digitala aktörerna arbetar smidigare, använder digitala plattformar och använder sig av utvidgade ekosystem. De är inte rädda för att investera i digitala färdigheter – (5 poäng) och de har bytt ut de gamla nyckeltalen; sättet de mätte framgång på.

4. Organisation – 15 poäng

De allra flesta ledningsgrupper diskuterar hur digitaliseringen kan hjälpa dem att hävda sig i konkurrensen och skapa god avkastning. De frågar sig själva om de förstår förändringarna som sker: Vem kan vara ett hot för oss och hur kan vi på allvar utmana andra aktörer i vår eller andras värdekedja? För de allra flesta betyder det att spela på bortaplan, men utmaningarna på hemmaplan är också stora. Kampen mot hierarkier, okunnighet, rädsla, gissningar och brist på fokus är centralt.

Ledarstil och kultur, medarbetarnas förståelse, motivation och ägande av företagets mål, samt mångfald i form av jämställdhet, ålderssammansättning och tvärvetenskap är viktigt.

Statistiken visar att företag med den högsta förändringstakten också kan visa könsbalans, samt kulturell och professionell mångfald. Detta ger normalt också en idémångfald som gör det möjligt för företagen att förnya sig inför framtiden. Dessutom kämpar många företag med att involvera anställda på ett sätt som får dem att förstå, motiveras och ta ägande av resan företaget genomgår. Vi använder metodik från Norwegian School of Economics för att hjälpa företag så att organisationskulturen bidrar till innovation och omstrukturering.

Ett poängkort som skapar spännande diskussioner
För att möta branschutmaningar och utnyttja innovationspotentialen måste företagen förändras. Intressegrupper som konsumenter, anställda och andra samhällsaktörer – får allt större inflytande över affärsbeslut, och nya nyckelfärdigheter blir avgörande. Se modell utvecklad av Knowit nedan.

Nyckelorden här är nätverkande och interaktion. Även om digitaliseringen leder till en enklare vardag för många, har helheten blivit mer komplex. Samtidigt som tempot ökar måste chefer hantera både risk och komplexitet på samma gång.

För några år sedan låg fokus på att bygga hållbara konkurrensfördelar, medan digitaliseringen, nya användarmönster och globaliseringen idag leder till att företag hela tiden måste anpassa sig till övergående konkurrensfördelar. Konkurrenter som rör sig snabbt har blivit den nya normen, och värden måste säkras när möjligheterna uppstår. Och om det inte räcker, kommer företagen att behöva göra sig av med tunga hierarkier och röra sig mot autonomi.

Baserat på de fyra faktorerna som påverkar förmågan till förnyelse, gör vi en bedömning av verksamheten och hur väl rustad den är för förändring. En sådan övning kommer också att vara utgångspunkten för ett möte med ledningsgruppen, där man tar företagets poäng och använder den i en strategi för att bli mer innovativa, digitala och hållbara.

Till toppen