Är ni redo för framtiden?

Många företag som driver e-handel idag skulle dra nytta av en ”commerce health check”. Allteftersom utvecklingen och den digitala transformationen går framåt i en rasande takt ställer detta allt högre krav på e-handlare med en ökad komplexitet som följd. Hur står vi oss i konkurrens med andra? Vilka är de kritiska faktorerna som måste prioriteras? Hur ska vi prioritera dem? Vad krävs i form av resurser, investeringar och ledningens fokus för att komma vidare?

Många företag som idag behöver hjälp sitter ofta fast i en situation där frustrationen växer. En del är i startgropen för en digital transformation, andra har startat den och sitter nu x antal år senare och har kört fast. Många ställer sig undrande till vad som håller dem tillbaka och varför resultatet inte blev som de tänkt från början. Vissa förändringsarbeten har föranletts av stora investeringar medan lönsamhet och omsättning inte realiserats i den utsträckning och hastighet man förväntat sig.

Ett vanligt problem är avståndet mellan ledning och de som jobbar med e-handel. E-handel är en multi-disciplin med sina egna attribut som skiljer sig från traditionella kanaler och som därtill också spelar fler roller än att enbart agera som en försäljningskanal – sammantaget ger detta en högre komplexitet att förhålla sig till. Online-ansvariga som är nya i sin roller hamnar ofta i en situation som kräver fokus på exekvering med få resurser vilket sker på bekostnad av att kontinuerligt utveckla en pragmatisk plan framåt som är djupt förankrad hos ledningen. Detta är ofta en uppgift som blir övermäktig. Konsekvensen blir att utveckling och investering inte följer med i den takt som krävs, vilket i sin tur resulterar i en situation som ofta kännetecknas av ändlös brandsläckning och frustration. Resultatet av detta blir eftersatta resultat och försämrad prestation.

I dessa situationer kan det vara värt att ta en kort time-out och göra en avstämning av hälsan. En vanlig fallgrop är avsaknad av en strategi som explicit adresserar de digitala utmaningarna. Denna bör utgå från ett unikt kunderbjudande samt en strategisk positionering. Denna positionering ska vara nedbruten på samtliga dimensioner som e-handeln genomsyrar, såsom organisation och process, sortiment, lager och logistik, kundservice etc. Utan en målbild och en plan finns stor risk för att prioritera fel och investera fel vilket skapar en situation där det inte går att kapitalisera optimalt på de digitala möjligheterna. Detta leder i sin tur att man hamnar på efterkälken i förhållande till konkurrenter och kundernas förväntningar.

Utöver avsaknad av en strategi som inkluderar den digitala verkligheten kan det också finnas andra områden som behöver diagnostiseras och prioriteras för att komma vidare. I Commerce Health Check by Experience gör vi bl.a. en genomlysning av 12 specifika områden relaterade till e-handel som sedan samlas upp i en prioriterad lista och en åtgärdsplan. Med denna som utgångpunkt kan både ledning och e-handelsansvariga få en tydlig bild av hur just er verksamhet står sig i konkurrensen inom samma bransch samt konkreta förslag som ger reell effekt på era digitala investeringar.

E-commerce health check by Knowit Experience bygger på ett starkt fundament av erfarenhet från en lång rad uppdrag där vi har rådgivit världsledande brands och retailers kring digital strategi och e-handel. 

Med över 500 nordiska specialister i Knowit Experience finns enorm kompetens inom digital närvaro och e-handel, samt Knowits DNA när det gäller digital strategi. Vi skapar de absolut bästa förutsättningarna för att optimera ert affärsvärde och möjligheter i en digital värld.

Kontakta oss
Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen