Investor Relations

Investor Relations innehåller information om Knowit AB riktat
till aktieägare, investerare, analytiker och andra intressenter. 

Kontakta oss
Christina Johansson
Kommunikationschef
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Kontakta oss
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Årsredovisningar och rapporter
Finanskalender
22
okt
8:30

Delårsrapport januari-september 2020

2020 okt 22
5
feb
8:30

Bokslut 2020

2021 feb 05
Flerårsöversikt
OMSÄTTNING OCH RESULTAT, MSEK 2019
2018 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011  2010
Nettoomsättning 3 335,1 3 083,3 2 733,5 2 426,2 2 205,6 2 030,7 1 972,9 1 931,2 1 927,7 1 698,4
Rörelseresultat före avskrivningar
av immateriella anläggningstillgångar
319,2 315,1 281,8 211,6 163,9 120,9 114,2 141,3 198,9 176,5
Resultat efter finansiella poster 313,2 303,6 266,7 191,8 116,0 82,5 86,5 107,1 165,4 146,2
Vinstmarginal, % 9,4 9,8 9,8 7,9 5,3 4,1 4,3 5,5 8,9 8,6
Rörelsemarginal, % 9,6 10,2 10,3 8,7 7,4 6,0 5,8 7,3 10,7 10,4
Omsättningstillväxt, % 8,2 12,8 12,7 10,0 8,6 2,9 2,2 3,4 10,0 22,6

 

KAPITALSTRUKTUR, MSEK 31 dec, 2019
31 dec, 2018 31 dec, 2017 31 dec, 2016 31 dec, 2015 31 dec, 2014
31 dec, 2013 31 dec, 2012 31 dec, 2011 31 dec, 2010
Immateriella anläggningstillgångar 983,4 963,0 921,4 915,7 898,5 952,9 975,2 943,3 952,3 960,9
Övriga anläggningstillgångar 245,9 51,0 51,8 53,6 52,8 42,7 39,1 40,9 41,1 42,0
Omsättningstillgångar 996,9 908,6 816,5 642,3 524,0 555,1 580,7 629,7 579,2 511,9
Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas försäljning - - 4,3 - - 15,3 - - - -
SUMMA TILLGÅNGAR 2 226,2 1 922,6 1 794,0 1 611,6 1 475,3 1 566,0 1 595,0 1 613,9 1 572,6 1 514,8
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 225,1 1 091,4 938,7 835,0 738,9 786,7 780,4 849,0 808,8 713,2
Innehav utan bestämmandeinflytande 16,0 14,9 12,5 9,3 13,3 11,3 6,2 4,4 4,1 3,3
Summa eget kapital 1 241,1 1 106,3 951,2 844,3 752,2 798,0 786,6 853,4 812,9 716,5
Räntebärande långfristiga skulder 164,4 79,5 55,0 101,1 81,6 93,6 104,4 79,8 125,3 192,7
Övriga långfristiga skulder 50,7 45,0 39,0 34,8 36,2 44,4 53,2 57,3 82,6 75,1
Räntebärande kortfristiga skulder 105,8 26,8 95,2 62,7 138,9 178,7 209,9 167,1 104,3 111,0
Övriga kortfristiga skulder 664,2 665,0 653,6 568,7 466,4 436,4 440,9 456,3 447,5 419,5
Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning - - 1,2 - - 14,8 - - - -
Summa eget kapital och skulder 2 226,2 1 922,6 1 794,0 1 611,6 1 475,3 1 566,0 1 595,0 1 613,9 1 572,6 1 514,8
Soliditet, % 55,7 57,5 53,0 52,4 51,0 51,0 49,3 52,9 51,7 47,3
Investeringar i goodwill och andra övervärden  8,0 6,1 7,3 - 10,7 5,0 74,5 13,9 18,3 271,5
Investeringar i maskiner och inventarier 7,9 6,1 13,4 4,8 12,7 8,2 4,5 8,2 7,9 4,3
Kassaflöde före investeringar 305,0 274,1 196,9 193,1 68,5 97,7 106,0 10,0 107,5 140,6
Netto likvida medel 8,2 88,3 -45,0 -119,0 -213,8 -180,9 -209,9 -145,7 -103,0 -141,9
Sysselsatt kapital 1 511,3 1 212,6 1 102,6 1 008,1 972,7 1 085,2 1 100,9 1 100,3 1 042,5 1 020,2
Kassalikviditet, ggr 1,3 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2

 

LÖNSAMHET 2019
2018 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011 2010
Avkastning på totalt kapital, % 15,8 16,7 16,2 13,2 9,0 6,3 6,0 7,6 11,4 11,5
Avkastning på eget kapital, % 20,6 22,5 22,5 18,1 11,9 7,5 6,6 9,7 15,6 16,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % 24,1 26,8 26,2 20,5 13,2 9,3 8,8 11,3 17,1 17,2
ANSTÄLLDA 2019
2018 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011 2010
Genomsnittligt antal anställda 2 213 2 032 1 864 1 737 1 769 1 737 1 681 1 646 1 539 1 376
Omsättning per anställd 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Förädlingsvärde per anställd 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9
Resultat efter finansnetto per anställd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Antal anställda vid årets utgång 2 337 2 260 2 065 1 867 1 802 1 788 1 833 1 739 1 670 1 470
Aktien

Knowit är sedan 1997 noterat på OMX Stockholm och har från och med januari 2018 flyttats från Small Cap till Mid Cap-listan. Knowits börsvärde ökade med 35,7 procent under året. Detta på en börs där OMX Nasdaq Stockholm PI ökade med 29,6 procent.

AKTIEKAPITAL

Knowits aktiekapital uppgick vid utgången av verksamhetsåret den 30 dec 2019 till 19,3 MSEK fördelade på 19 253 760 aktier med ett kvotvärde på 1 SEK. Samtliga aktier medför samma röstetal och rätt till utdelning.

MARKNADSNOTERING

Vid verksamhetsårets utgång var aktiekursen 208,50 (153,60) SEK per aktie vilket motsvarar ett sammanlagt börsvärde på 4 014,4 (2 952,3) MSEK. Under året ökade aktiekursen med 35,7 procent, vilket kan jämföras med OMX Nasdaq Stockholm PI som ökade med 29,6 procent och OMX Nasdaq Stockholm Technology PI som ökade med 17,7 procent. Den högsta betalkursen under verksamhetsåret noterades den 30 april 2019 och var 224,0 SEK medan den lägsta noterades den 3 januari 2019 och var 148,8 SEK. Under verksamhetsåret omsattes 9,7 (6,8) miljoner Knowitaktier på Stockholmsbörsen, vilket motsvarar 38 813 (27 294) aktier per börsdag. Omsatt antal aktier motsvarar 50,2 (35,5) procent av totala antalet aktier vid årets utgång.

Aktien handlades under 248 av börsens 249 handelsdagar. Det totala antalet aktieägare per den 30 december 2019 var 10 865 (8 466) stycken.

UTDELNINGSPOLICY

Styrelsen har antagit en utdelningspolicy inriktad på att upprätthålla eller öka utdelningen varje år. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen de närmaste åren.

AKTIEUTDELNING

Styrelsen drar tillbaka sitt förslag på utdelning för räkenskapsår 2019 om 6,40 SEK per aktie. Beslutet är fattat för att prioritera bolagets finansiella stabilitet med bakgrund av det osäkra läget gällande pandemin covid-19.

Data per aktie
Aktiekapitalets utveckling
Aktiefördelning
Analytiker

Daniel Thorsson
Analyst, ABG Sundal Collier
Tel: +46856628682

Erik Elander
Equity & Credit Research, Handelsbanken
Tel: +4687013141

Sebastian Olsson
Equity Research, SEB
Tel: +4687638128

Stefan Wård
Co-Head of Equity Research, Pareto Securities AB
Tel: +4684025287

Pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden

Få regelbundna uppdateringar från Knowit. Ange din e-postadress.

Du kommer nu få löpande pressmeddelanden till din inbox.

Tyvärr gick något fel! Försöka gärna igen senare.

Till toppen