Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Vd har ordet

Vd-ord från Per Wallentin ur Knowits årsredovisning 2023.

Per Wallentin, CEO Knowit

Per Wallentin, CEO Knowit

Åtgärder har stärkt den långsiktiga konkurrenskraften 

En blick i backspegeln visar ett 2023 som präglats av tydliga behov av anpassning till en omvärld under kraftig förändring. Under året har vi navigerat genom en tid av osäkerhet och volatilitet där globala makroekonomiska faktorer har medfört utmaningar för flera av våra kunder och därmed också för vår egen organisation.

Tack vare ett gediget arbete med att behålla proaktiva och framåtriktade dialoger med våra kunder, ställa om organisationen för att möta en förändrad efterfrågan samt kontrollera och reducera operativa kostnader såg vi en stabilisering i beläggningsgraden i slutet av året.

I inledningen av året mötte vi fortsatt en god efterfrågan på digitaliseringstjänster i samtliga marknader där Knowit är aktivt, även om vi redan då såg effekterna av en ökad geopolitisk osäkerhet.

Under året har konjunkturen gradvis försvagats, vilket medfört en alltmer avvaktande inställning från våra kunder med längre säljcykler och mer komplexa beslutsprocesser som följd. Utvecklingen har varit särskilt tydlig på den svenska marknaden, där beläggningsgraden sjunkit till icke tillfredsställande nivåer under året. I övriga nordiska länder har utvecklingen varit mer stabil, delvis tack vare åtgärder för att förbättra beläggningsgrad och därmed lönsamhet i såväl Finland som Danmark redan under hösten 2022.

Våra fyra affärsområden har alla påverkats av den förändrade marknadsbilden på olika sätt. Efterfrågan på exempelvis projektledarkompetens, administrativa roller och traditionella managagementkonsulter har minskat medan behovet av specialistkompetens inom mjukvaruutveckling, AI och cybersäkerhet har varit mycket god under hela året.

Under året har konjunkturen gradvis försvagats, vilket medfört en alltmer avvaktande inställning från våra kunder med längre säljcykler och mer komplexa beslutsprocesser som följd.


Kostnadsreducering i fokus

På Knowit har vi arbetat hårt med att anpassa verksamheten efter rådande marknadsläge med målet att bibehålla en effektiv organisation och god lönsamhet. Detta arbete omfattar en noggrann genomlysning av organisationen där vi identifierat behov av att omfördela resurser och dra ner på antalet medarbetare inom områden där efterfrågan minskat.

Totalt har 260 medarbetare lämnat Knowit under 2023 som en följd av en försämrad beläggningsgrad. Vidare har vi minskat kostnader, primärt kopplade till resor, konferenser, arbetsverktyg med mera. 

En av våra största möjligheter har varit att lägga in en högre växel i de delar av verksamheten där efterfrågan varit stabil och på en hög nivå, exempelvis inom försvar, säkerhet och juridik, samtidigt som vi tvingats hantera en bitvis kraftig inbromsning i andra segment.

Knowits agila arbetssätt och decentraliserade modell är en styrka i en sådan marknadssituation, eftersom vi är snabba att ställa om och optimera vår organisation och vårt erbjudande. 

Jag är glad att notera att våra ansträngningar gett resultat och att vi såg en stabilisering i såväl beläggning som lönsamhet i slutet av året. 

Med målet om ett hållbart samhälle i blickfånget

Knowits vision om ett hållbart och mänskligt samhälle är viktigare än någonsin. Teknikutvecklingen pågår ständigt, oavsett konjunkturläge, och vi på Knowit finns där för att hjälpa nordiska företag och organisationer att klara av den nödvändiga omställning som krävs för att de globala hållbarhetsmålen ska kunna uppnås.

Jag är stolt över att en betydande del av våra intäkter redan idag bidrar till något av FN:s hållbarhetsmål. Det innebär att vi, tillsammans med våra kunder, under året arbetat i projekt som på olika sätt bidragit till en bättre och mer hållbar värld, ett mycket viktigt bidrag för oss på Knowit!

Knowits agila arbetssätt och decentraliserade modell är en styrka eftersom vi är snabba att ställa om och optimera vår organisation och vårt erbjudande.


Tack för i år

Året som passerat har utmanat oss att vässa vårt erbjudande och bli än mer konkurrenskraftiga i en värld som präglats av förändring. Våra innovativa och dedikerade medarbetare finns i våra kunders och partners omedelbara närhet varje dag, året om. Ett varmt och innerligt tack till er alla för ett intressant år.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications