Vi kan juridik, affärer och IT

Våra jurister har både verksamhetsförståelse och juridisk spetskompetens. Vi arbetar framför allt med IT-rätt, dataskydd och e-förvaltning och kombinerar det med en god förståelse för informationssäkerhet och teknik.

Få har idag kapacitet och förmåga att göra det vi gör, att leverera både strategisk rådgivning och operativt stöd vid genomförande av effektiva, rättssäkra och affärsmässiga lösningar. 

Bred kompetens och varierande bakgrund hos våra konsulter speglas i att våra kunder är allt ifrån stora myndigheter och internationella bolag, till mindre kommuner och privata stiftelser inom olika branscher såsom energi, telekom och finans. Oavsett storlek och bransch hjälper vi dig med den digitala juridiken utifrån just dina behov.

Läs mer om våra tjänster inom juridik:

Dataskydd

Tillgången av personuppgifter har revolutionerat vår vardag genom nya digitala tjänster och affärsmodeller. Vi hjälper dig att utveckla din digitala affär på ett lagligt och hållbart sätt. Vi erbjuder stöd och åtgärder för efterlevnad av GDPR och annan dataskyddslagstiftning, vilket stärker förtroendet hos dina medarbetare och kunder samt minskar risken för skadestånd, administrativa sanktionsavgifter och dålig publicitet.

Vårt erbjudande inom dataskydd och integritet är brett. Vi kan bland annat hjälpa till med det här:

 • Externt dataskyddsombud
 • Granskning/revision av ert nuvarande dataskyddsarbete
 • Hantering av det operativa dataskyddsarbetet
 • Framtagande av styrdokument, informationstexter och policys
 • Konsekvensbedömningar, risk- och behandlingsanalyser
 • Utreda personuppgiftsincidenter
 • Leverantörsgranskningar
 • Cookies och webbanalys
Stadshuset in Stockholm

E-förvaltning

Målsättningen med offentliga myndigheters digitalisering är att kunna erbjuda enklare, öppnare och effektivare service till medborgare och medarbetare. En sådan utveckling förutsätter att myndigheter drar nytta av informations- och kommunikationsteknik. Införandet av ny teknik inom den offentliga sektorn är däremot inte oproblematiskt och innebär nya rättsliga utmaningar.

Våra konsulter har en gedigen erfarenhet från arbete inom det offentliga och god kunskap om de rättsområden som är av betydelse för den fortsatta digitaliseringen av offentlig förvaltning. Vi vet att det finns ett behov av att förstå hur olika regelverk samverkar för att det ska bli bra när man utformar digitala verktyg för offentlig sektor. Vi är vana att arbeta i skärningspunkten där frågor om exempelvis legalitet, allmänna handlingar, offentlighet och sekretess, dataskydd, automatisering, bevarande och upphandling möts. 

Utöver vad vi erbjuder inom ramen för våra tjänster inom informationssäkerhet, säkerhetsskydd, dataskydd och integritet och hjälper vi gärna till med frågor som rör:

 • Juridiska förutsättningar för myndighetens strategiska digitaliseringsarbete
 • Utformning av myndighetens digitala tjänster i linje med gällande rätt
 • Rättsutredningar kring användningen av ny teknik
 • Risk- och behandlingsanalyser
 • Framtagande av styrdokument
 • Kravställning inför upphandlingar
colleagues talking in co-working space

IT-rätt

I dagens samhälle är i princip alla verksamheter digitaliserade och det kan handla om att använda enstaka molnbaserade system till att bedriva hela sin verksamhet online. Med digitaliseringen kommer dock nya juridiska utmaningar och lagstiftningen på området uppdateras kontinuerligt.

Vi erbjuder juridiskt stöd till verksamheter genom hela digitaliseringsresan. Vi är specialister på legal riskhantering och vi erbjuder alltifrån strategiskt stöd för hur man realiserar en laglig och hållbar digital affär till att upprätta och förhandla olika typer av kommersiella avtal, exempelvis vid inköp av IT-system eller utvecklingstjänster.

Kontakta oss
Lisa Lundin
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen