Efter 800 intervjuer med chefer i 19 olika branscher, varav fler än två tredjedelar var ledande befattningshavare i företag med mellan 50 och 250 anställda, fann vi många intressanta skillnader, både branschmässigt och geografiskt.

Bygg och anläggning släpar efter
Framför allt har detaljhandeln varit på hugget, och industriföretagen investerar mer, medan till exempel bygg och anläggning släpar efter. Detta gäller i alla faser av den digitala omvandlingen.

Norge och Finland mest angelägna att påskynda beslut
När vi frågade cheferna om i vilken utsträckning coronakrisen har påskyndat besluten att digitalisera kritiska processer ligger Norge och Finland i framkant medan Danmark kommer lite på efterkälken. Trots detta finns det anledning att konstatera att hälften av de nordiska företagen i liten eller ingen utsträckning har låtit pandemin påverka sin digitala omvandling.

 

”Hälften av de nordiska företagen har låtit pandemin påverka
sin digitala omvandling i ringa eller ingen utsträckning.”
Baste Christiansen, CMO, Knowit Experience

 

Finland mest progressivt i sökandet efter nya affärsmodeller
– När shoppinggatorna och hela näringslivet stängs ned helt som i april och maj är det naturligt att nya affärsmodeller tvingas fram. För många företag är det bråttom att snabbt sjösätta nya planer och idéer, särskilt om vi står inför ytterligare nedstängning i vinter. På så sätt är det naturligt att detaljhandeln är den sektor som har störst omstruktureringsförmåga, där nästan hälften av de nordiska aktörerna håller på att utvärdera sin affärsmodell, säger Knowits nordiska marknadschef Baste Christiansen.

– I Finland säger fyra av tio företag att detta står på dagordningen. Det är cirka 30 procent mer än i Norge, Sverige och Danmark. Branschmässigt ser vi att detaljhandeln ligger långt fram, medan fler än åtta av tio företag inom bygg och anläggning tittar på digitala affärsmodeller i ringa eller ingen utsträckning.

Danskarna anser sin egen omstruktureringsförmåga vara den högsta
Vart tredje nordiskt företag är inte nöjt med sin egen beredskap, och det är svenskarna som drar ned antalet och var sämst rustade inför coronakrisen. Danskarna var bäst. Även här ligger byggsektorn efter. I de 19 branscher vi undersökt och bortser från Sverige, upplever dock mer än sju av tio företag att de har en god förmåga att snabbt omstrukturera vid akuta förändringar av marknadsförutsättningarna.

Ökad investeringsvilja i vart tredje företag inom digital försäljning och distribution
När det gäller investeringar som rör digitala försäljnings- och distributionskanaler ser vi att stora regionala skillnader i varje land präglar resultaten, medan danska företag generellt ligger lite efter sina nordiska grannländer. Särskilt i Norge ser vi en tillväxt inom e-detaljhandeln med 40–50 procent.

De nordiska länderna olika USA och Asien
Tidigare undersökningar Knowit har gjort tillsammans med universiteten kan ge oss några bakgrundsvariabler i förhållande till vår senaste undersökning. I Norden vet vi att digital teknik i första hand används för att minska kostnaderna – inte öka intäkterna. Företagen ser kostnadsnivån som det största hotet, medan amerikanska och asiatiska företagsledare har ett bredare fokus som även omfattar digital konkurrens, nya affärsmodeller och kanalintegration.

Ofta anses IT-chefen vara den som traditionellt har ansvar för de digitala processerna, effektivisering, automatisering och kostnadsminskning, medan marknadschefen ska ansvara för tillväxt och ökade intäkter. Att IT har internt fokus medan marknadsavdelningen har externt fokus kan vara suboptimalt och till och med en källa till konflikt.

Tre olika strategiska fokus
- Knowit har definierat tre olika strategiska fokus när det gäller digitalisering: förbättra, växa eller modifiera. Dessa tre olika fokus är avgörande för hur man organiserar sig, mäter resultat och, inte minst, arbetar effektivt. Baserat på vilket fokus företaget har, kommer man att uppleva olika kritiska framgångsfaktorer.

- Ett ”fokus på förbättring” syftar till att stärka och effektivisera kärnverksamheten och leverans av befintliga erbjudanden till befintliga kunder. ”Tillväxtfokus” ska leverera nästa generation av erbjudanden till ett begränsat marknadssegment, medan ”förändringsfokus” strävar efter att leverera helt nya erbjudanden till marknadssegment som kanske inte ens existerar idag.

- Börja mäta framgång på ett nytt sätt
Trots den oerhörda förändringstakten mäter många företag fortfarande sin framgång med samma KPI:er som tidigare. Är detta en del av förklaringen till att så många företag har fastnat i konventionella affärsmodeller?

- Traditionellt sett mäter man tillväxt, marknadsandel och lönsamhet, med andra ord, det som redan har hänt. När vi vet att dessa inte längre är lika starka indikatorer på vad som kommer att hända, och det blir viktigare att etablera nya KPI:er och värdeförslag. I dag kan företag fastställa nya standarder som indikerar om de är ledande inom innovation, effektivitet eller införande av ny teknik.

- I ett sådant scenario kommer naturligtvis artificiell intelligens och maskininlärning att bli allt viktigare komponenter, men sammansättningen av expertisen inom företagen spelar också in. Snart är det ett tag sedan de traditionella disciplinerna inom ekonomi och ingenjörsvetenskap var de allenarådande förutsättningarna för omstrukturering och innovation. Det finns fortfarande stora skillnader i mognadsgrad från företag till företag, säger Christiansen.

Till toppen