Ansvar i högsta ledningen för hur digitalisering kan minska kostnader och öka intäkterna är avgörande. Detta ansvar uppstår genom en djup förståelse för samarbete över interna silor och av allt att döma också med andra företag som delar samma plattformar och teknik.

Ofta anses IT-chefen vara den som traditionellt har ansvar för de digitala processerna, effektiviseringen, automatiseringen och lägre kostnader, medan marknadschefen ska ansvara för tillväxt och ökade intäkter. Att IT har internt fokus medan marknadsavdelningen har externt fokus kan vara suboptimalt och till och med en källa till konflikt.

Alla företag står inför, eller är mitt i, viktiga strategiska vägval. Då är det viktigt att identifiera förbättringsområden som är tillräckligt stora för att ge skjuts och momentum, men som samtidigt inte är större än att de faktiskt kan genomföras.

Definiera de förändringar ni står inför: vem kan vara ett hot och hur kan ni utmana andra aktörer. Alla företag kan därför fråga sig om man har en optimal styrelse, ledningsgrupp eller IT-ledning för att leda företaget genom en digitaliseringsprocess.

Knowit har definierat tre olika strategiska fokus: förbättra, växa eller förändra. Dessa tre fokus är avgörande för att ni ska organisera er, mäta resultat och, inte minst, arbeta effektivt. Baserat på det vägval ni gör kommer ni att möta olika kritiska framgångsfaktorer.

1. ”Mean & Lean” – Förstärka och effektivisera kärnverksamheten
Detta är förbättringsdriven utveckling. Ni vill effektivisera leveranserna av befintliga erbjudanden till befintliga kunder. Här kan digital teknik skapa värde genom automatiseringsprocesser. Kännetecknet på en sådan utveckling är att den är problemdriven och följer av intern insikt. Projektmetoden är milstolpeorienterad och använder medarbetar- och expertorienterade team.

2. ”Eat or be Eaten” – Expandera/växa i kärnverksamheten
Detta är expansionsdriven utveckling. Ni vill leverera nästa generation av erbjudanden till ett begränsat marknadssegment. Kännetecknet på en sådan utveckling är att den är efterfrågedriven och härrör ur domän- och branschinsikt. Feedbackdriven agil metod som utnyttjar branschöverskridande team.

3. ”Change or Die” – Transformera och förändra kärnverksamheten
Detta är transformationsdriven utveckling. Ni vill leverera helt nya erbjudanden till marknadssegment som kanske inte ens existerar idag. Kännetecknet på en sådan utveckling är att den är visionsstyrd och utmanar befintliga aktiviteter, följt av framtidsinsikt och “drömmar”. Projektmetoden är ”trial and error”-orienterad och ni arbetar i öppna, övergripande team.

Nordiska företag fokuserar ofta på ”Mean & Lean”
I de nordiska länderna upplever vi att företagen ser kostnadsnivåerna som det största hotet. Undersökningar visar att IT-chefer primärt är upptagna av att minska kostnaderna, medan amerikanska och asiatiska IT-chefer har ett mycket bredare fokus som även omfattar digital konkurrens, nya affärsmodeller och kanalintegration. I Norden fokuserar IT-chefer i första hand på att göra det som redan har gjorts snabbare och billigare, snarare än att vara en källa till nya tjänster eller nya affärsområden. Därför finner vi att strategiskt fokus för de flesta nordiska företag ligger i det första alternativet vi har beskrivit ovan: ”Mean & Lean” – effektivisering av befintlig verksamhet.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen