Invånarna i Norden är avancerade och aktiva nätanvändare, både när det kommer till att kommunicera, söka information och att utföra tjänster på egen hand. Stora delar av befolkningen tar nu för givet att de kan använda olika digitala tjänster i sin kontakt med hälso- och sjukvården. Nya, yngre användargrupper och ett ökande antal digitalt insatta äldre förväntar sig att vårdtjänster blir lättillgängliga hyllvaror. Samtidigt minskar andelen personer i arbetsför ålder och det ställs nya krav på olika sätt att organisera vårdtjänster på.

 

”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.”
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, om Vision e-hälsa 2025 i Sverige


Kundupplevelsen ställer krav på tekniken. Inte tvärtom.
– Vi måste börja med användarna och koppla ihop dem med databaserade processer och AI. Här finns ett stort behov på marknaden och Knowit har en väldigt bra position, säger Vinneby.

– Vi strävar efter att skapa databaserade kundupplevelser. Kundupplevelsen har i själva verket aldrig varit viktigare än den är i dag. När vårdtjänster blir lättillgängliga hyllvaror och prisdifferentiering inte är hållbart lägger vi vårt fokus på kundupplevelsen som en viktig del av vår marknadspositionering.

Omfattande erfarenhet av e-handel är viktigt för e-hälsa
Varje dag använder miljontals personer i Norden tjänster som Knowit har utvecklat. Vinneby berättar att Knowit kombinerar säkerhet, CRM-system och tekniska lösningar med AI, databaserade upplevelser och ett kundfokus. Tillsammans med våra CRM-medarbetare, vilka bidrar till effektiv kundhantering, skapar vi en heltäckande, relevant och personlig kundupplevelse.

 

”Knowit skapar i dag en organisation där vi tillsammans med våra kunder bidrar till digitalisering inom hälso- och sjukvården.”
Pernilla Vinneby, VD för Knowit Experience, Stockholm

 

– För att uppnå verklig samhällsförändring där vård och omsorg blir centralt måste vi leverera inom alla delar av den förväntade användarupplevelsen, i tillägg till avancerad teknik och hög säkerhet, konstaterar Vinneby.

– Nyligen lanserade vi en ny teknisk plattform för en av Sveriges största webbplatser, 1177 Vårdguiden. Med 12 miljoner besök i månaden är 1177 Vårdguiden en av Sveriges största och viktigaste webbplatser för information och tjänster inom hälsa och vård.

– Hur förhåller sig Knowit till artificiell intelligens (AI) och etik när det gäller vård och omsorg?
– I dag använder vi AI för avancerad automation, medan smarta och autonoma AI-lösningar ligger några år framåt i tiden. Vi utvecklar i dag algoritmer för att avlasta monotona, tidskrävande och komplexa arbetsuppgifter. Sådana algoritmer kräver hög datakvalitet och kan användas för bildanalys (röntgen), ultraljud, mammografi och patientövervakning i hemmet.

 

”Ökad användning av teknik som stöd i vårdtjänster öppnar upp helt nya möjligheter när tjänsteutbudet utformas.”
Professor Knut Øvsthus, Omsorgsteknologisenteret
vid Bergens högskola i Norge 

– Ett annat begrepp som kommer att vara centralt i samband med AI, vård och omsorg är ”digitala tvillingar”. Det är en databaserad modell som förstår hur de olika mänskliga organen fungerar bäst och som kan simulera hur kroppen sannolikt kommer att reagera på olika dieter, träningsformer, mediciner och behandlingar. Det är digitala journaler, nya ”wearables" och data som människor själva delar som skapar dessa digitala tvillingar, och som på sikt kommer att ersätta flera läkarbesök.

Nya ekosystem och erfarenheter av Business-to-Business är viktiga
Vi ser att uppkomsten av nya ekosystem förändrar konkurrensvillkoren och kopplar samman både branscher och företag. De nya digitala plattformarna tillintetgör nu många traditionella affärsmodeller. Skalning och värdekapning ökar i omfattning till följd av kopplingen mellan olika plattformar. Vissa företag går in i nya branscher via befintliga plattformar, medan andra skapar sina egna.

– Flera av Knowits kunder utvecklar nu plattformar mot bakgrund av detta, och öppna API:er blir ett krav för att lyckas – trots att man i dag har flera olika standarder. Vi tror att även hälso- och sjukvården med största sannolikhet kommer att präglas av detta. Vi är därför väl förberedda för att utveckla nya och nödvändiga integrationslösningar, samtidigt som man säkerställer kontroll av egna data, distribution och säkerhet. På så sätt kan vi bidra till bättre interaktion och heltäckande patientvård, förklarar Vinneby.

 

”Målet är att digitalisera hälso- och sjukvården så att den upplevs enklare, bättre och mer heltäckande för medborgarna. En invånare – en journal.”
Målbild för myndigheten för e-hälsa i Norge

 

Patienterna måste vara säkra på att de äger sina egna data
Även om digitalisering och förändrade användarvanor påverkar alla som ska tillhandahålla tjänster, även inom hälso- och sjukvården, måste användarna, dvs. patienterna, känna trygghet, säkerhet och inte minst värdighet och självständighet i sin kontakt med hälso- och sjukvården. Många kommer även fortsättningsvis att vilja ha personliga möten framför ett system, och här kan vi lära oss av till exempel bank- och finanssektorn som har kombinerat självbetjäningslösningar och fysiska filialer i flera år.

– När det kommer till systemet tror vi också att det är viktigt att byta fokus från ”det som gör oss sjuka” till ”det som gör oss friska”, säger Vinneby. – Får vi bättre eller sämre vårdkapacitet och -kvalitet när vi ersätter personliga kontakter med ett system, frågar hon retoriskt. Vinneby ser framför sig ett ekosystem med sjukvården i ena änden och apotek i den andra, och här måste någon ta ansvar för hela patientresan, menar hon. – Sveriges energi- och digitaliseringsminister, Anders Ygeman, understryker att man måste kunna kommunicera sinsemellan över systemet och att öppna API:er är en del av svaret på detta. Snart möts sju av tio svenskar digitalt, och här kan man göra stora kostnadsbesparingar. I dag skickar vi ut fysiska brev för två miljarder kronor, pengar som skulle kunna användas till att effektivisera vården.

E-hälsa som ett prioriterat område
– Den digitala interaktionen inom hälso- och sjukvården är fortfarande inte helt utbredd och vinsterna med digitalisering realiseras inte i flera fall. Knowit vill bidra till att underlätta bättre interaktion och heltäckande patientvård, och bygger i dag en organisation där vi tillsammans med våra kunder bidrar till digitalisering inom hälso- och sjukvården.

 

”Ett hållbart och humant samhälle genom digitalisering och innovation.” Knowits vision

 

– Vi drar nytta av vår stora erfarenhet inom e-handel för att utveckla nya hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster. Vi har exempelvis nyligen skapat en AI-baserad app för att analysera och ge råd inom hudvård och finnar, säger Vinneby.

– Även på ”business-to-business”-sidan bidrar vår kompetens inom e-handel till nya möjligheter. Vår erfarenhet från andra branscher, där vi har kopplat samman olika API:er i nya gränssnitt, kommer också att effektivisera hälso- och sjukvården med specialiserade och relevanta lösningar. Det kommer i sin tur att rädda ännu fler människor från allvarliga sjukdomar.

Ta hjälp av oss

Vi stöttar organisationer inom hälsa, vård & omsorg med e-hälsa. Vi erbjuder helhetslösningar inom strategi, kommunikation och IT. Ta hjälp av oss!

Till toppen