Att arbeta virtuellt och tvärfunktionellt är inte längre något exceptionellt, utan kan snabbt bli det nya normala. Att lyckas skapa tvärfunktionella team och smidigt samarbete över hela värdekedjan är vad vi kallar ”Business Agile”. Åtta av tio företag i Norge till exempel har  infört hemmakontor, vilket medför att de flesta tvingas arbeta utan möjlighet att träffa sina kollegor fysiskt.  

Den extraordinära situationen kräver samtidigt att företag snabbt anpassar sig till nya riktlinjer och marknadsförhållanden. Att göra rätt strategiska val och fatta affärskritiska beslut är en utmaning om man inte på ett smidigt sätt kan samarbeta över hela värdekedjan. Här är det viktigt att skapa virtuella mötesplatser. 

Hemmakontor behöver inte inverka på produktiviteten

Med dagens tekniska lösningar och välbeprövade teknik som avser underlätta arbetet är det fullt möjligt att genomföra de allra flesta möten minst lika effektivt via virtuella kanaler som i traditionella mötesrum. 

”Vi anser att företagens förmåga att effektivt definiera och möjliggöra relevanta mötesplatser är avgörande för att verksamheten ska kunna fortgå när medarbetarna arbetar hemifrån.” 

 

Så här möjliggör du tre relevanta mötesplatser

Vad som är relevanta mötesplatser varierar mellan olika företag, men de kan generellt delas in i tre kategorier. 

1. Enskilda möten och medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal och enskilda möten är schemalagda och ad hoc-baserade samtal som chefer har med sina anställda samt avstämningsmöten mellan de anställda.

Att möjliggöra enskilda möten skiljer sig inte avsevärt åt från traditionella möten, men det finns tre viktiga fokusområden för att säkerställa att dessa möten håller hög kvalitet:

 • Det är viktigt att mötena genomförs som en del av det vardagliga arbetet, i syfte att skapa en känsla av att arbetssituationen inte har förändrats nämnvärt.
 • Även om det är enkelt att lyfta på luren och genomföra mötet över telefon, så gör det stor skillnad om mötet genomförs över videolänk. Den visuella aspekten gör samtalet mer personligt.

2. Rutinmöten 

Rutinmöten är de möten som genomförs regelbundet med fastställd frekvens. Rutinmöten på projekt-, team- och avdelningsnivå säkerställer erforderlig informationsdelning, uppdateringar och förtydliganden som är nödvändiga för att arbetet ska kunna fortgå enligt plan. Dessa möten är viktiga, men det är en utmaning att genomföra dem. De är mer komplexa och ställer högre krav på förberedelser.

 • Alla deltagarna måste ha tillgång till och ha kompetens inom det valda kommunikationsverktyget.
 • Dagordningen ska dokumenteras och delas ut före mötet, så att alla har möjlighet att förbereda sig i lugn och ro.
 • Den som anordnar mötet måste vara mycket tydlig med vilka förberedelser som förväntas och helst fördela ansvaret för punkterna på dagordningen till flera av deltagarna för att säkerställa att alla deltar.

 

3. Arbetsmöten 

Arbetsmöten är vanliga möten som genomförs för att diskutera frågor och lösa problem över olika fackområden. Dessa möten hålls när tvärvetenskapligt samarbete krävs för att arbetet ska kunna genomföras. Samma faktorer som krävs för att möjliggöra rutinmöten gäller även för arbetsmöten. Arbetsmöten är dock mer krävande, eftersom det kan vara stor skillnad på mötena och graden av interaktion ökar. Följande är viktigt för att uppnå hög kvalitet:

 • Alla mötesdeltagare bör förbereda en presentation av sig själva inför mötet, vilket bidrar till att alla vet vilka som är närvarande samt till en känsla av social och professionell tillhörighet. Detta är särskilt viktigt om deltagarna inte känner varandra.
 • Samordnaren bör vara van vid och känna sig bekväm med att använda en virtuell whiteboard som alla kan se under mötet.
 • Samordnaren bör ställa kontrollfrågor under tiden då det bidrar till ökad uppmärksamhet och interaktion.
 • Man bör som regel ta en paus från tekniken åtminstone var 45:e minut.
 • Genomför en tydlig sammanfattning och rollfördelning innan mötet avslutas, så att alla vet vilka uppgifter som ska utföras av vem framöver.

 

Figur 1: Knowit:s riktlinjer för att möjliggöra virtuella möten
av hög kvalitet på ett effektivt sätt

Om företaget har för avsikt att skapa relevanta mötesplatser och möjliggöra för att dessa används kan företaget upprätthålla en effektiv verksamhet av hög kvalitet. 

Fördelar med virtuella möten

Bra rutiner för att använda hemmakontor och virtuella möten GER ÄVEN vinster på lång sikt, till skillnad från företag som fokuserar på traditionella möten. Det finns några vinster som vi anser är särskilt viktiga:  

 1. Ökad produktivitet. Global Workplace Analytics och Flexjobs konstaterar i sin undersökning att 65 % av de som svarat är mer produktiva på hemmakontoret än på arbetsplatsen.
 2. Lägre tröskel för tvärvetenskapligt samarbete
 3. Sänkta kostnader. En undersökning genomförd av PGi visar att företag som använder videomöten i stor utsträckning sparar 30 % i resekostnader3. Företag som gör det möjligt att arbeta hemifrån i större utsträckning kan dessutom sänka hyres- och underhållskostnaderna. Försäkringsbolaget Aetna sparar till exempel in 800 miljoner norska kronor i årliga hyreskostnader efter att de har flyttat till mindre lokaler4. Dessutom sänks tröskeln för att koppla samman resurser från olika fackområden, eftersom det känns som om avståndet till alla resurser är lika stort.
 4. Större känsla av tillhörighet och färre missförstånd. Erfarenheter som samlats in av Gigacom visar att 87 % av de anställda som arbetar utanför arbetsplatsen får en ökad teamkänsla genom att träffas i videomöten5, samtidigt som de upplever att det blir färre missförstånd under mötena genom att man undviker fallgroparna som kan uppstå när man inte kommunicerar verbalt.
 5. Ökad nöjdhet och förbättrad hälsa bland medarbetarna. Global Workplace Analytics och Flexjobs konstaterar i sin undersökning att 77 respektive 86 % av de som svarat anser att flexibiliteten i arbetet förbättrar hälsan och ger lägre stressnivå. Resultaten överensstämmer med PGi:s resultat som visar att 82 % av de anställda som arbetar hemifrån rapporterar lägre stressnivå6.

Hemmakontor under en tidsbegränsad tidsperiod i och med Covid-19 är inte ett hinder för att upprätthålla produktivitet och strategiska planer, och du kan se till att hemmakontoret blir en bromskloss i verksamheten. 

Till toppen