Styrelsemöten under året

Styrelsens inriktning under året har satt sin prägel på arbetet i stort och tung vikt har lagts på att på ett så bra sätt som möjligt hantera verksamheten i kombination med att följa myndigheternas rekommendationer.

Styrelsen har kontinuerligt arbetat med att bedöma och besluta kring åtgärder, effekter och konsekvenser för verksamheten som orsakats av pandemin.

Vidare har styrelsen fokuserat på att behålla bolagets starka finansiella ställning för att dels medge en likviditetsbuffert, men likaså ta tillvara på framtida möjligheter. Därmed har styrelsen även haft finansieringsfrågor högt upp på agendan vid ett flertal tillfällen.

Under året och framförallt under hösten har styrelsen haft en pågående omfattande strategidiskussion kopplat till framförallt de megatrender som föreligger, samt den pågående konsolideringen i marknaden. Vidare har diskussionerna vid åtskilliga tillfällen handlat om strategin kopplat till förvärv vilket bland annat resulterat i förvärvet av Creuna som kommunicerades 21 oktober 2020.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens ordförande genomför löpande utvärderingar i samband med varje ordinarie möte. Utöver det genomför ordförande en gång per år en större kompletterande och mer fokuserad utvärdering av styrelsens arbete i samtal med styrelsen i sin helhet och via enskilda samtal med ledamöterna.

Flera olika frågeställningar belyses, till exempel samarbetsklimat, kunskapsbredd och hur styrelsearbetet genomförts. Avsikten är att få en bild av hur ledamöterna uppfattar att styrelsearbetet bedrivits och vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera och förbättra arbetet. Ordföranden redovisar utvärderingen för styrelsen och dessutom för valberedningen.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen