Styrelsemöten under året

Styrelsemötena har en återkommande struktur med bestämda huvudpunkter. En genomgående fråga under året, som satte sin prägel på arbetet, rörde företagsförvärv. Diskussionerna gällde bland annat värderingar, strategisk rational och inte minst integrationen av genomförda förvärv. I samband med detta hade styrelsen även finansieringsfrågor högt upp på agendan vid ett flertal tillfällen.

Under året hade styrelsen också en omfattande strategidiskussion kopplat till de finansiella målen, vilket resulterade i att nya finansiella mål kommunicerades i samband med annonseringen av förvärvet av Cybercom.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens ordförande genomför utvärderingar av styrelsens arbete i samband med varje ordinarie möte. Utöver det genomför ordförande en gång per år en större kompletterande och mer fokuserad utvärdering av styrelsens arbete i samtal med styrelsen i sin helhet och via enskilda samtal med ledamöterna.

Flera olika frågeställningar belyses, till exempel samarbetsklimat, kunskapsbredd och hur styrelsearbetet genomförts. Avsikten är att få en bild av hur ledamöterna uppfattar att styrelsearbetet bedrivits och vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera och förbättra arbetet. Ordföranden redovisar utvärderingen för styrelsen och dessutom för valberedningen.

Under 2021 fokuserade styrelsen sitt uppföljande arbete på avstämningarna vid respektive ordinarie möte. Detta med anledning av att styrelsens sammansättning förändrats.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen