Styrelsemöten under året

Styrelsemötena har en återkommande struktur med bestämda huvudpunkter. En fortsatt viktig fråga under året rörde företagsförvärv. Andra frågor uppe för styrelsens behandling gällde bland annat värderingar, strategisk rational och inte minst integrationen av genomförda förvärv. I samband med detta hade styrelsen även finansieringsfrågor högt upp på agendan.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens ordförande genomför utvärderingar av styrelsens arbete i samband med varje ordinarie möte. Utöver det genomför ordförande en gång per år en större kompletterande och mer fokuserad utvärdering av styrelsens arbete i samtal med styrelsen i sin helhet och via enskilda samtal med ledamöterna.

Flera olika frågeställningar belyses, till exempel samarbetsklimat, kunskapsbredd och hur styrelsearbetet genomförts. Avsikten är att få en bild av hur ledamöterna uppfattar att styrelsearbetet bedrivits och vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera och förbättra arbetet. Ordföranden redovisar utvärderingen för styrelsen och dessutom för valberedningen.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen