Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har dels en rådgivande roll, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Knowits styrelse. Ersättningsutskottet har ett delegerat beslutsmandat att hantera de årliga justeringarna av löner och löpande rörliga incitamentssystem.

Medlemmar i ersättningsutskottet 

I enlighet med Koden har styrelsen inrättat ett ersättningsutskott som under 2023 bestått av:

  • Jon Risfelt, ordförande (styrelsemedlem sedan 2013 och styrelsens ordförande)
  • Camilla Monefeldt Kirstein (styrelsemedlem sedan 2014)
  • Olof Cato (styrelsemedlem sedan 2021)
     

Ersättningsutskottets arbete 2023

Utskottet hade fem protokollförda möten under året, samt hade en serie informella kontakter, för att diskutera bland annat successionsplanering, ersättningar, incitament samt anställningsvillkor för medlemmarna i ledningsgruppen.

Fokus utöver detta var under året övergripande incitamentsfrågor, medarbetartillfredsställelsen och rekryteringsfrågor. Vid årsstämman 2023 beslutades att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram. Under året diskuterade utskottet deltagandet i detta samt utformning av ett eventuellt nytt program kommande år. Till årsstämman 2024 är ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram föreslaget. Utskottet behandlade också Ersättningsrapporten som publiceras inför årsstämman.

Utskottet och styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningen till ledande befattningshavare, i enlighet med de regler som trädde i kraft inför årsstämma 2020, utgörs av fast lön, rörlig ersättning samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla ansvarsområde och befattningens komplexitet.

Ersättningar 

På årsstämman 2023 beslutades att arvode till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 73 (70) KSEK och till ledamot i ersättningsutskottet med 36 (35) KSEK.


Läs mer om styrelsen

Styrelsens medlemmar

Om styrelsen

Styrelsens arbete 

Ersättningsutskott

Ersättning till styrelsen

Revisionsutskottet 


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications