Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Styrelsens arbete

Under räkenskapsåret januari till december 2023 genomfördes arton protokollförda styrelsemöten: sex ordinarie, ett konstituerande, ett för godkännande av årsredovisning och handlingar till årsstämman samt tio extra styrelsemöten.

Styrelsemöten under året

Styrelsemötena har en återkommande struktur med bestämda huvudpunkter. En viktig fråga under året rörde bolagets lönsamhet och hantering av en vikande marknad. Andra frågor uppe för styrelsens behandling gällde bland annat värderingar, strategisk inriktning samt finansiering.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomför löpande utvärdering av sitt arbete i slutet av varje ordinarie styrelsemöte. Utöver detta genomförs årligen en större och mer fokuserad utvärdering av styrelsens arbete där ett flertal frågeställningar berörs, till exempel samarbetsklimat, kunskapsbredd, styrelsematerial och mötesstruktur. Avsikten med detta är att skapa en god förståelse kring hur styrelsens ledamöter uppfattar att styrelsearbetet bedrivits och vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera och förbättra arbetet. Ordföranden redovisar också utvärderingen för valberedningen.

Styrelsen utvärderar därutöver verkställande direktören på likartat sätt.


Läs mer om styrelsen

Styrelsens medlemmar

Om styrelsen

Styrelsens arbete 

Ersättningsutskott

Ersättning till styrelsen

Revisionsutskottet 


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications