Medlemmar i revisionsutskottet

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott som under 2022 bestått av:

 • Kia Orback Pettersson, ordförande (styrelsemedlem sedan 2018)
 • Jon Risfelt (styrelsemedlem sedan 2013)
 • Peder Ramel fram till årsstämman 2022
 • Stefan Gardefjord från och med årsstämman 2022 (styrelsemedlem sedan 2018)

 

Revisionsutskottets arbete

Revisionsutskottet träffades sju gånger under 2022 och behandlade bland annat:

 • Intern styrning och kontroll
 • Revisorns granskning och rapportering
 • Intern finansiell rapportering
 • Nedskrivningstest av goodwill
 • Värdering av aktier i dotterbolag
 • Kvartalsrapporter och årsredovisning
 • Inventering av risker inom bolaget

 

Ersättningar

På årsstämman 2022 beslutades att arvode till ordförande i revisionsutskottet utgår med 135 (130) KSEK och till ledamot i revisionsutskottet med 68 (65) KSEK.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen