Medlemmar i revisionsutskottet

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av:

  • Kia Orback Pettersson, ersatte Jon Risfelt som ordförande i samband med bolagsstämman (styrelsemedlem sedan 2018)
  • Jon Risfelt (styrelsemedlem sedan 2013)
  • Peder Ramel (styrelsemedlem sedan 2018)

 

Revisionsutskottets arbete

Revisionsutskottet har träffats sju gånger under året och har bland annat behandlat:

  • Intern styrning och kontroll
  • Revisorns granskning och rapportering
  • Intern finansiell rapportering
  • Nedskrivningstest av goodwill
  • Värdering av aktier i dotterbolag
  • Kvartalsrapporter och årsredovisning
  • Inventering av risker inom bolaget

 

Ersättningar

Arvode till ordförande i revisionsutskottet utgår med 100 (100) KSEK och till ledamot i revisionsutskottet med 50 (50) KSEK. 

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Kommunikationschef
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen