Medlemmar i revisionsutskottet

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av:

  • Kia Orback Pettersson, ersatte Jon Risfelt som ordförande i samband med bolagsstämman (styrelsemedlem sedan 2018)
  • Jon Risfelt (styrelsemedlem sedan 2013)
  • Peder Ramel (styrelsemedlem sedan 2018)

 

Revisionsutskottets arbete

Revisionsutskottet har träffats sju gånger under året och har bland annat behandlat:

  • Intern styrning och kontroll
  • Revisorns granskning och rapportering
  • Intern finansiell rapportering
  • Nedskrivningstest av goodwill
  • Värdering av aktier i dotterbolag
  • Kvartalsrapporter och årsredovisning
  • Inventering av risker inom bolaget

 

Ersättningar

Arvode till ordförande i revisionsutskottet utgår med 100 (100) KSEK och till ledamot i revisionsutskottet med 50 (50) KSEK. 

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen