Medlemmar i ersättningsutskottet 

I enlighet med Koden har styrelsen inrättat ett ersättningsutskott som under 2022 bestått av:

  • Jon Risfelt, ordförande (styrelsemedlem sedan 2013 och styrelsens ordförande)
  • Camilla Monefeldt Kirstein (styrelsemedlem sedan 2014)
  • Olof Cato från och med årsstämman 2022 (styrelsemedlem sedan 2021)

 

Ersättningsutskottets arbete 2022

Utskottet hade fyra protokollförda möten under året, samt hade en serie informella kontakter, för att diskutera bland annat successionsplanering, ersättningar, incitament samt anställningsvillkor för medlemmarna i ledningsgruppen.

Fokus utöver detta var under året övergripande incitamentsfrågor, medarbetartillfredsställelsen och rekryteringsfrågor. Vidare initierades en översyn kring ett tänkbart långsiktigt incitamentsprogram. Till årsstämman 2023 är ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram föreslaget. Utskottet behandlade också Ersättningsrapporten som publiceras inför årsstämman.

Utskottet och styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningen till ledande befattningshavare, i enlighet med de regler som trädde i kraft inför årsstämma 2020, utgörs av fast lön, rörlig ersättning samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla ansvarsområde och befattningens komplexitet.

Ersättningar 

På årsstämman 2022 beslutades att arvode till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 70 (70) KSEK och till ledamot i ersättningsutskottet med 35 (35) KSEK.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen