Medlemmar i ersättningsutskottet 

I enlighet med Koden har styrelsen inrättat ett ersättningsutskott som består av:

  • Jon Risfelt, ordförande (styrelsemedlem sedan 2013 och styrelsens ordförande)
  • Camilla Monefeldt Kirstein (styrelsemedlem sedan 2014)

 

Ersättningsutskottets arbete 2021

Utskottet träffades tre gånger under året, samt hade en serie informella kontakter, för att diskutera bland annat ersättningar, incitamentsprogram samt anställningsvillkor för medlemmarna i ledningsgruppen. Inga aktie-relaterade incitamentsprogram är föreslagna till bolagsstämman. Vidare behandlade utskottet Ersättningsrapporten som publiceras inför årsstämman.

Utskottet och styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningen till ledande befattningshavare, i enlighet med de regler som trädde i kraft inför årsstämma 2020, utgörs av fast lön, rörlig ersättning samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla ansvarsområde och befattningens komplexitet.

Ersättningar

Arvode till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 70 (50) KSEK och till ledamot i ersättningsutskottet med 35 (35) KSEK.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen