Medlemmar i ersättningsutskottet 

I enlighet med Koden har styrelsen inrättat ett ersättningsutskott som består av:

  • Jon Risfelt, styrelsens ordförande (styrelsemedlem sedan 2013)
  • Camilla Monefeldt Kirstein (styrelsemedlem sedan 2014)

 

Ersättningsutskottets arbete 2020

Utskottet har träffats två gånger under året och diskuterat ersättningar, incitamentsprogram och riktlinjer för incitamentsprogram samt anställningsvillkor för medlemmarna i ledningsgruppen. Inga aktie-relaterade incitamentsprogram är föreslagna till bolagsstämman. Vidare har utskottet behandlat den nya Ersättningsrapport som ska publiceras inför bolagsstämma 2021.

Utskottet och styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättningen till ledande befattningshavare, i enlighet med de regler som trädde i kraft inför bolagsstämma 2020, utgörs av fast lön, rörlig ersättning samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla ansvarsområde och befattningens komplexitet.

Verkställande direktören förhandlar ersättning och anställningsvillkor för medlemmarna i ledningsgruppen. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla ansvarsområde och befattningens komplexitet.

Ersättningar

Arvode till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 50 (50) KSEK och till ledamot i ersättningsutskottet med 35 (35) KSEK.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen