Optimering av Working capital

Working Capital Management handlar om att öka effektiviteten och lönsamheten i verksamheten. Vi har ett operativt förhållningssätt när vi optimerar rörelsekapital. Vi baserar alltid våra rekommendationer på detaljerade dataanalyser och vi har ett nära samarbete med våra kunder under implementeringen för att säkerställa hållbara resultat. Vi har en gedigen meritlista och har hjälpt många företag i många branscher att uppnå sina mål.

Hur vi arbetar:

Vi samarbetar med våra kunder för att dra nytta av outnyttjad finansieringspotential som kommer från deras operativa rörelsekapital. Detta sker genom att optimera leveranskedjan, leverantörsgränssnittet och kundgränssnittet. Med en djup förståelse och bred erfarenhet av att optimera rörelsekapital ökar vi värdeskapande och värdefångst.

  • Vi är fakta- och datadrivna, och vi skräddarsyr alltid både teori och metoder för att passa våra kunders verksamhet. På så vis säkrar vi värdeskapande i alla aktiviteter som leder till mätbara resultat.
  • Vi har ett nära samarbete med nyckelpersoner på alla nivåer i organisationen, från styrelsen till verkstadsgolvet. Tillsammans förbättrar vi processerna som leder till önskad förändring.
  • Vi tror att värde börjar med människor. Det övergripande målet är därför alltid att bygga en kultur där värdeleverans och lönsamhet står i fokus. Det gör vi genom rätt styrning, grupputbildningar och personlig coachning.
  • Vi möjliggör hållbarhet och kontinuerlig utveckling med digitala verktyg som skapar synlighet och insikt. Övervakning av relevanta KPI:er och användning av BI-data hjälper till att sätta viktiga frågor i fokus och att stimulera åtgärder, även efter ett avslutat framgångsrikt projekt.

Optimering av Supply chain

Optimering av leveranskedja

Konstant balans mellan förändrade kundkrav, kassaflödesoptimering och kostnadseffektiv drift låter som en omöjlig ekvation, men det kan hanteras med ett pragmatiskt tillvägagångssätt. En effektiv leveranskedja utgör en solid ryggrad för ett företag som vill växa, utnyttja knappa resurser optimalt och fortsätta vara responsivt i en turbulent värld. Vi hjälper dig att hitta praktiska och hållbara sätt att lösa den komplexa formeln för optimering av leveranskedjan och att göra den till en konkurrensfördel för ditt företag.

Fokusområde 1: Optimerade processer gör det möjligt att skala upp verksamheten

Vi hjälper dig att snabbt identifiera förändringar i efterfrågan och tillgång, och vidare förstå grundorsakerna för varje fas i leveranskedjan. Vi finns där för att planera samordnade svar och implementera ändringar snabbt.

En responsiv leverantörskedja gör att du kan minimera din riskposition och maximera tillväxtpotentialen.

Synkroniserade S&OP-lösningar, flexibla leveranskedjor och riskdelningslösningar som stöds av skalbara analyser driver företaget i rätt riktning och ger framgångar på nya marknader eller inom nya affärsverksamheter.

Fokusområde 2: Öka lönsamheten ur kontant-, marginal- och kostnadsstrukturperspektiv

Agila leverantörskedjor binder lite kontanter i exempelvis lager och möjliggör därmed en lönsam organisk tillväxt.

Genom att börja med en optimering på lagernivå och fortsätt med en mer omfattande portföljhantering genom att analysera nuvarande produktutbud ur KSV- och ROCE-perspektiv för att planera rätt åtgärder framå.

Transparens, tvärfunktionellt samarbete, resolut beslutsfattande och praktiska åtgärder på artikelnivå leder till synliga resultat i ökad lageromsättning, förbättrad servicenivå och sundare kostnadsstruktur.

Supply chain: Responsiv leverantörskedja som anpassar sig till konstant förändring

En lyhörd försörjningskedja kan förvandla överraskningar till möjligheter. För att bli lyhörd måste ett företag vidta beslutsamma åtgärder för att minska den ansträngningen.Det kapital och de risker som krävs för att driva företaget under normala förhållanden. Detta kräver hantering av supply chain, utformad för att hålla dörrarna öppna för olika alternativ, transparens för att upptäcka förändringar tidigt, och operativa rutiner som möjliggör snabba och samordnade svar.

Att vinna morgondagen kräver en kräver en agil leverantörskedja.

Kontakta oss
Erik Påhlson
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen