Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

DNB SVERIGE

Ledningsgruppen banar väg för organisationens generativa AI-resa

BANK, FINANS & FÖRSÄKRING

Hur kan organisationen förbereda för AI i början av en ny teknologisk era? DNB Sveriges ledningsgrupp har tillsammans med Knowit besvarat den frågeställningen och skapat en roadmap för organisationens utvecklingsresa inom generativ AI (GenAI) det kommande året.

Ett flexibelt mål

Banken DNB Sverige ser potential i GenAI för att förenkla och effektivisera till exempel arbetssätt, regelefterlevnad, hantering av data och förbättra kundupplevelsen. Men det stora affärsvärdet över tid är svårare att beräkna eftersom teknologin fortfarande utvecklas.

Ledningsgruppen för DNB Sverige valde tillsammans med Knowit att ta en proaktiv väg och se över ledningsgruppens ansvar kring hur de ska arbeta med GenAI kopplat till affärsmål och strategier. För att nyttja potentialen i GenAI strategiskt behöver ledningsgruppen en tillräckligt god förståelse för teknologin och samsyn över organisationens förmågor för att kunna leda organisationens arbete strategiskt, taktiskt och operativt. 

Vårt behov var att skapa en gemensam grund för oss som ledningsgrupp så vi kan stötta organisationens utveckling framåt. Med all säkerhet kommer vi framgent att göra saker annorlunda och skapa värde på nya sätt.


Petra Karmteg, COO

DNB Sverige


Övergripande nuläge och önskat läge

Arbetet startade med gemensam workshopserie där följande ämnen besvarades; vad teknologin är, hur den fungerar, dess begränsningar samt ledningsgruppens roll i implementering av GenAI i organisationen. Med en god övergripande förståelse kan potentialen med teknologin nyttjas affärsmässigt.

I nästa steg genomfördes en självskattning av den egna organisationens förmåga att genomföra förändringsarbeten och vilka områden som bör prioriteras för att nyttja GenAI. Motorn för att lyckas är organisationens förändringsledning där det behöver finnas resurser att hantera såväl teknik som personalfrågor.

Som bank har DNB juridiska, säkerhetsmässiga och tekniska förutsättningar att förhålla sig till utöver personalens förmågor. Under arbetet kunde DNB med hjälp av Knowit utvärdera sina förmågor att hantera utmaningar som finns i att skapa värde med GenAI inom ledarskap, förändringsledning, styrning & ansvar, cybersäkerhet, datastruktur & datakvalitet, effektoptimering och juridik.


En roadmap för GenAI och teknologisk utveckling

Med en gemensam och uppdaterad syn på teknologin och den egna organisationen har DNB Sverige skapat en övergripande roadmap för organisationens affärsmässiga utveckling kopplat till GenAI. Eftersom teknologin är ny och utvecklingen går snabbt resulterade arbetet i en plan för DNB Sverige att arbeta med under det kommande året. De har också verktygen för att fortsätta utveckla roadmapen och anpassa sig efter de skiften som kommer i takt med utvecklingen. 

Efter arbetet har vi en tydligare bild av hur vi som ledningsgrupp ska förhålla oss till GenAI. Inom vissa områden har vi redan varit snabba att ställa om, skillnaden efter samarbetet med Knowit är att vi har en grund på plats för att förhålla oss till utvecklingen över tid.


Elisabeth Beskow, VD

DNB Sverige


Hur lösningen bidrar till Agenda 2030?

SDG 9

Teknologisk utveckling med GenAI hjälper organisationen att bli mer effektiv vilket till exempel kan frigöra tid för medarbetarna till att öka värdet i verksamheten för kund och samhälle. För att skapa en organisations-innovationsförmåga behöver ledningsgruppen också planera för hur de på bästa sätt stöttar organisationens utveckling och samtidigt håller affärsstrategin över tid. 

""

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Ingrid Kling

Erbjudandeansvarig

Management consultingOrganisation & ledarskap