Vi arbetar med projekt som bidrar till samhällets utveckling och involverar den mänskliga aspekten både utifrån användarvänlighet och integritet. En viktig del i vår vardag är att höja våra kunders förståelse för hur digitalisering kan bidra till en cirkulär ekonomi och ett förbättrat samhälle.

Tjänster för mänsklig digitalisering och cirkulär ekonomi

Idag hanteras stora mängder data i molnet vilket innebär en ökad komplexitet när det handlar om säkerhetsfrågor. Här är vi långt framme och levererar såväl molntjänster som säkerhetstjänster kring implementering och drift. Detsamma gäller för AI-applikationerna där teknik och juridik är nära länkade till varandra. Vi levererar både den tekniska lösningen och stöd till att hantera säkerhet kring integritet. 

Säkerhetslösningar i framkant handlar för oss även om att hjälpa kunder att utveckla lösningar som syftar till högre säkerhet för enskilda individer när det gäller till exempel e-handel eller betalningslösningar.

Inom cybersäkerhet är vår kompetens en tillgång i interna och externa projekt för att säkerställa att data och personuppgifter inte används i negativa eller olagliga sammanhang.

Vi erbjuder tjänster som bidrar till att materiella resurser används mer effektivt, till exempel genom lägre resursutnyttjande, tjänstefiering – såsom uthyrning, delning och smartare återvinning.

Mer om våra tjänster inom cybersäkerhet & juridik

Mer om våra tjänster inom molnlösningar

Arbets- och mänskliga rättigheter

Vi är verksamma på marknader med väl fungerande rättssystem avseende mänskliga rättigheter och miljöpåverkan. De leverantörer och underkonsulter som vi anlitar arbetar i enlighet med samma grundläggande värderingar som oss. Alla våra anställda och underkonsulter skyddar Knowits och kunders materiella tillgångar samt informationstillgångar.

Vår företagskultur, som präglas av mötet mellan ansvarsmedvetna ledare och medarbetare, bygger på respekt, öppenhet och ärlighet.

Förutom att vi följer lagar och förordningar i de länder där verksamhet bedrivs, efterlever vi också styrdokument i form av bolagsspecifika regelverk och policydokument.

Etiska affärer

Vi har robusta system för att förhindra fall av korruption och svinn, samt för att öka transparens om risker. För att leverera till statligt ägda företag och den offentliga sektorn är detta en förutsättning.

Enligt Knowits Code of Conduct (pdf) får ingen anställd ge eller ta emot mutor. Gåvor eller tjänster får enbart ges eller tas emot inom ramen för god yrkessed och förutsatt att de håller sig inom vad lagen föreskriver på de marknader vi verkar.

Så integreras hållbarhet i verksamheten

Vi strävar efter att minimera påverkan på miljön, därför genomgår våra medarbetare en intern miljöutbildning. Knowit AB samt ett par dotterbolag är certifierade enligt ISO 14001:2015. Se Knowits ISO-certifikat för ISO 14001:2015 (pdf).

För att mäta och följa upp hur våra anställda reser i tjänsten samt till och från arbetet genomförs sedan 2015 en årlig hållbarhetsenkät. De direkta CO2-utsläppen orsakade av resor i tjänsten har minskat varje år sedan vi började mäta.

Till toppen