En alltmer uppkopplad värld

Utvecklingen mot en uppkopplad värld kan sammanfattas med digitalisering och automatisering som förstärker relationer, ökar effektivisering och möjliggör innovation. Ny teknik förändrar inte bara vårt sätt att leva utan också våra värderingar och relationer.

Med teknikutvecklingen uppstår också hot mot den personliga integriteten, säkerhetsbrister, dataintrång, nätbrottslighet och ökade klyftor mellan samhällsgrupper.

Lösningen på många allvarliga samhällsutmaningar är beroende av människans förmåga att använda ny och existerande teknik. Utifrån vår kompetens om nya produkter och tjänster, som artificiell intelligens, automatisering och robotisering, har vi goda möjligheter att delta och påverka digitaliseringen av samhället i positiv riktning.

Ny teknik – mindre resurser konsumeras

Energi, vatten, mat och råvaror är några exempel på bristande resurser. Ny teknik kan bidra till effektivisering och att mindre resurser konsumeras. Det finns dock lite som idag pekar på att teknikutvecklingen i sig är lösningen. Istället måste återvinningen av resurser öka och en cirkulär ekonomi stimuleras.

Vi på Knowit har goda möjligheter att skapa nya affärsmodeller baserade på digitalisering som ligger i linje med den cirkulära ekonomins tankar om minskad input, större effektivitet och mindre resursslöseri.

Klimatet – så bidrar vi till lägre utsläpp

Genom att utveckla tjänster som hjälper kunder att informera sig om sin direkta och indirekta påverkan, exempelvis genom att följa upp energiförbrukning, och transparens kring koldioxidpåverkan av e-handel och effektivisera logistik samt transporter kan vi bidra till lägre utsläpp.

Vår kompetens bidrar till förbättrad effektivitet med hjälp av smarta elmätare och andra digitala lösningar. Vi ökar även uppkopplingsmöjligheter, främjar användningen av kollektivtrafik, förnybar energi och genom system som samlar information om energianvändandet kan våra kunder öka transparensen om deras CO2-utsläpp.

Vägen från klimatneutral verksamhet 2019 till fossilfri verksamhet 2045

2018

Knowit publicerar sitt första årliga klimatbokslut. Redovisningen sker i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet), en internationell redovisningsstandard för att beräkna och rapportera en verksamhets klimatpåverkan inom scope 1,2 & 3.

Färdplan för ett fossilfritt Sverige. Under 2018 arbetade vi tillsammans med fler än 40 andra företag inom digitaliseringskonsultbranschen för att ta fram en fram en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig digitaliseringskonsultsektor. Planen togs fram på uppdrag av Sveriges regering inom ramen för Fossilfritt Sverige.

2019

Knowit deklarerar sig klimatneutral enligt standarden PAS 2060. Beräkningarna i vårt klimatbokslut är gjorda i enlighet med en standard för klimatneutralitet som heter PAS 2060.Vår klimatneutralitet är granskad och bekräftad av ZeroMission i enlighet med standarden. Baserat på klimatbokslut och genom aktiva åtgärder, medvetna val och klimatkompensation, kan Knowit sedan 1 januari 2019, deklarera sig som ett klimatneutralt bolag.

Digitaliseringskonsultbranschens färdplan för ett fossilfrit Sverige lämnas över till regeringen. En del i färdplanen är att vi har förbundit oss att halvera CO2-utsläppen från den egna verksamheten senast 2030 jämfört med 2018 och att vi ska vara helt fossilfria senast 2045. För att lyckas med det behöver vi bland annat fortsätta minska vårt flygande och förlänga livslängden på våra datorer och mobiltelefoner.

2021

Knowit blir aktiv medlem av den ideella föreningen Digitaliseringskonsulterna som samlat konsultföretag bakom den fossilfria färdplanen och en ambitiös klimatagenda. Syftet med föreningen är att samarbeta och hjälpa samhället att förstå och använda digitaliseringens möjligheter för att driva på en snabb klimatomställning. Föreningen arbetar aktivt för att stötta politiken, näringslivet och offentlig sektor i att förstå hur vårt land, genom digitalisering och innovation snabbt kan transformeras till fossilfritt välfärdssamhälle och med ökad konkurrenskraft och tillväxt som följd.

Knowit blir partner till Exponential Roadmap Initiative. Knowit tar nästa steg i sitt långsiktiga hållbarhetsarbete och ingår partnerskap med Exponential Roadmap Initiative. Partnerskapet innebär att Knowit agerar i linje med 1.5°C Business Playbook och har för avsikt att kontinuerligt stödja sina kunder med att integrera klimat i affärsstrategier och digitala transformationer. Målet är att bidra till att halvera de globala utsläppen före år 2030, på väg mot nollutsläpp, och till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Knowit ansluter till FN’s Race to Zero-kampanj. Genom partnerskapet med Exponential Roadmap, blir Knowit en del av FN:s globala klimatsatsning, kampanjen Race to Zero.

Knowit blir medlem i UN Global Compact (UNGC). Som medlem förbinder vi oss att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera våra framsteg i vårt hållbarhetsarbete till FN. I medlemskapet ingår också ett ansvar att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling samt att verka för tio principer som är kopplade till internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning.

2022

Knowit implementerar en fyra-pelar-modell i sin hållbarhetsrapport, baserat på Exponential Roadmap’s 1.5°C Business Playbook, för att illustrera ambitionen, strategin och framstegen inom sitt hållbarhetsarbete.

Knowit går med i Science Based Target initiative (SBTi) och sätter vetenskapliga hållbarhetsmål samt åtar sig att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser (GHG) scope 1 och 2 med 50 % till 2030 från ett 2019 års basår. Knowit förbinder sig också att minska sina absoluta scope 3-utsläpp från köpta varor och tjänster, affärsresor och anställdas pendling med 50 % inom samma tidsram.

Knowit introducerar ett nytt hållbarhetsmål, baserat på åtagandet om att Knowit aktivt ska bidra till FN:s agenda 2030 och samhällets utveckling, med fokus på en positiv miljö- och klimatpåverkan. 2030 ska 80% av Knowits omsättning bidra till minst ett av FN:s globala hållbarhetsmål där Knowit kan göra störst skillnad. 2021 bidrog 67% av omsättningen till något av de nio globala hållbarhetsmål där Knowit kan göra mest nytta. Av FN:s 17 globala hållbarhetsmål (SDG:er) har Knowit valt ut mål 3,4,5,7,9, 11,12,13 och 16.

Årliga klimatbokslut för våra klimatmässiga fotavtryck

Sedan 2018 gör vi klimatbokslut årligen för att förstå hur vårt klimatmässiga fotavtryck utvecklar sig och vilka åtgärder som krävs för att vi ska klara av att minst ha halverat våra CO2e utsläpp till 2030 jämfört med 2018 och för att vara helt fossilfria senast 2045. Redovisningen sker i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet), en internationell redovisningsstandard för att beräkna och rapportera en verksamhets klimatpåverkan.

I klimatbokslutet ingår våra direkta utsläpp som resor till och från arbetet och i tjänsten samt indirekta utsläpp från inköp av el, kyla och värme till kontor, datorer, mobiltelefoner samt byggmaterial och kapitalvaror i samband med renovering av kontor samt transporter. Vi mäter och redovisar även vår klimatpåverkan orsakad av den serverdrift vi köper in för vår egen verksamhet och för de kunder där vi har ett driftsåtagande. Baserat på klimatbokslut och genom aktiva åtgärder, medvetna val och klimatkompensation är vi nu ett klimatneutralt företag sedan 1 januari 2019. Beräkningarna i vårt klimatbokslut är gjorda i enlighet med en standard för klimatneutralitet som heter PAS 2060.Vår klimatneutralitet är granskad och bekräftad av ZeroMission i enlighet med standarden.

 

Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

För oss är det viktigt att kombinera kundens behov och krav med vårt miljökunnande. Därför utbildar vi oss kontinuerligt i miljöfrågor. Delar av Knowit är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

Kontakta oss
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen