En alltmer uppkopplad värld

Utvecklingen mot en uppkopplad värld kan sammanfattas med digitalisering och automatisering som förstärker relationer, ökar effektivisering och möjliggör innovation. Ny teknik förändrar inte bara vårt sätt att leva utan också våra värderingar och relationer.

Med teknikutvecklingen uppstår också hot mot den personliga integriteten, säkerhetsbrister, dataintrång, nätbrottslighet och ökade klyftor mellan samhällsgrupper.

Lösningen på många allvarliga samhällsutmaningar är beroende av människans förmåga att använda ny och existerande teknik. Utifrån vår kompetens om nya produkter och tjänster, som artificiell intelligens, automatisering och robotisering, har vi goda möjligheter att delta och påverka digitaliseringen av samhället i positiv riktning.

Ny teknik – mindre resurser konsumeras

Energi, vatten, mat och råvaror är några exempel på bristande resurser. Ny teknik kan bidra till effektivisering och att mindre resurser konsumeras. Det finns dock lite som idag pekar på att teknikutvecklingen i sig är lösningen. Istället måste återvinningen av resurser öka och en cirkulär ekonomi stimuleras.

Vi på Knowit har goda möjligheter att skapa nya affärsmodeller baserade på digitalisering som ligger i linje med den cirkulära ekonomins tankar om minskad input, större effektivitet och mindre resursslöseri.

Klimatet – så bidrar vi till lägre utsläpp

Genom att utveckla tjänster som hjälper kunder att informera sig om sin direkta och indirekta påverkan, exempelvis genom att följa upp energiförbrukning, och transparens kring koldioxidpåverkan av e-handel och effektivisera logistik samt transporter kan vi bidra till lägre utsläpp.

Vår kompetens bidrar till förbättrad effektivitet med hjälp av smarta elmätare och andra digitala lösningar. Vi ökar även uppkopplingsmöjligheter, främjar användningen av kollektivtrafik, förnybar energi och genom system som samlar information om energianvändandet kan våra kunder öka transparensen om deras CO2-utsläpp.

Vägen från klimatneutral verksamhet 2019 till fossilfri verksamhet 2045

Under 2018 och 2019 har vi tillsammans med fler än 40 andra företag inom digitaliseringskonsultbranschen tagit fram en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig digitaliseringskonsultsektor. Planen togs fram på uppdrag av Sveriges regering inom ramen för Fossilfritt Sverige.

En del i färdplanen är att vi har förbundit oss att halvera CO2-utsläppen från den egna verksamheten senast 2030 jämfört med 2018 och att vi ska vara helt fossilfria senast 2045. För att lyckas med det behöver vi bland annat fortsätta minska vårt flygande och förlänga livslängden på våra datorer och mobiltelefoner. Baserat på vårt klimatbokslut för 2019 ser vi att vårt gemensamma hållbarhetsarbete har börjat ge effekt och att vi är på rätt väg. Men precis som alla andra bolag och verksamheter är vi i början av vår omställning.

Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi på Knowit valt att ansluta oss till den nybildade, ideella föreningen Digitaliseringskonsulterna i syfte att accelerera vårt strategiska arbete för ett hållbart och fossilfritt samhälle – även efter Coronakrisen.

Årliga klimatbokslut för våra klimatmässiga fotavtryck

Sedan 2018 gör vi klimatbokslut årligen för att förstå hur vårt klimatmässiga fotavtryck utvecklar sig och vilka åtgärder som krävs för att vi ska klara av att minst ha halverat våra CO2e utsläpp till 2030 jämfört med 2018 och för att vara helt fossilfria senast 2045. Redovisningen sker i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet), en internationell redovisningsstandard för att beräkna och rapportera en verksamhets klimatpåverkan.

I klimatbokslutet ingår våra direkta utsläpp som resor till och från arbetet och i tjänsten samt indirekta utsläpp från inköp av el, kyla och värme till kontor, datorer, mobiltelefoner samt byggmaterial och kapitalvaror i samband med renovering av kontor samt transporter. Vi mäter och redovisar även vår klimatpåverkan orsakad av den serverdrift vi köper in för vår egen verksamhet och för de kunder där vi har ett driftsåtagande. Baserat på klimatbokslut och genom aktiva åtgärder, medvetna val och klimatkompensation är vi nu ett klimatneutralt företag sedan 1 januari 2019. Beräkningarna i vårt klimatbokslut är gjorda i enlighet med en standard för klimatneutralitet som heter PAS 2060.Vår klimatneutralitet är granskad och bekräftad av ZeroMission i enlighet med standarden.

 

Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

För oss är det viktigt att kombinera kundens behov och krav med vårt miljökunnande. Därför utbildar vi oss kontinuerligt i miljöfrågor. Delar av Knowit är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

Kontakta oss
Joakim Pilborg
Hållbarhetsansvarig
Till toppen