För oss handlar hållbarhet om att skapa ett långsiktigt värde genom att integrera miljömässiga, sociala och finansiella risker samt möjligheter i affärsstrategi och verksamhet. Att integrera hållbarhet bidrar till att skapa ett attraktivt och flexibelt företag som är rustat för ett föränderligt affärslandskap.

Vår vision – ett hållbart och mänskligt samhälle

Med utgångspunkt i vår vision om ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation kan vi vara en positiv kraft i frågor som rör både miljö och hållbarhet i ett bredare perspektiv.

Knowit är medlem i FN:s Global Compact, vilket innebär att vi ska driva affärer på ett etiskt sätt med respekt för egna och andras medarbetare, samt minimera den negativa miljöpåverkan.

Utifrån principerna strävar vi efter att utveckla verksamheten i enlighet med god affärssed och ett korrekt agerande inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Vår Code of Conduct (pdf), jämställdhets- och mångfaldspolicy (pdf) samt miljöpolicy (pdf) är regelverk som styr och reflekterar vårt arbete inom hållbarhetsområdet.

Knowits senaste hållbarhetsrapport är integrerad i Knowits årsredovisning för 2020 på sidorna 25-37.

Hållbarhetsmål

Knowit ska tillsammans med kunder och partners aktivt bidra till FN:s agenda 2030 och samhällets utveckling, med en positiv miljö- och klimatpåverkan, samt en ökad inkludering. Knowit följer upp det övergripande hållbarhetsmålet genom att sätta mätbara mål samt redovisa utvecklingen inom följande fokusområden:

  • 80 procent av Knowits omsättning ska senast 2030 bidra till minst ett av
    FN:s globala hållbarhetsmål där Knowit kan göra störst skillnad 1).
  • Knowit är 2022 ett klimatpositivt företag, och ska senast 2030 halvera
    bolagets CO2-utsläpp från den egna verksamheten 2).
  • Knowit ska vara en inkluderande arbetsplats med en jämn könsfördelning,
    bland ledare på alla nivåer, som över tid är minst 40-60 procent.

SustainabilityGoals1076x441.jpg

1) 2021 bidrar 67% av omsättningen till något av de nio globala hållbarhetsmål där Knowit kan göra störst skillnad. Av FN:s 17 globala hållbarhetsmål(SDG:er) har Knowit valt ut mål 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 och 16.
2) I enlighet med Science Based Target, med basår 2019 och som redovisas löpande i Knowits hållbarhetsredovisning.

Knowit – Nasdaq ESG Transparency Partner

Det hållbarhetsarbete vi kontinuerligt jobbar med innebär att vi 2019 tilldelats certifieringen ESG Transparency Partner. En certifiering som utdelas till Nasdaq-noterade bolag som aktivt jobbar med hållbarhetsarbete.

Mer om certifieringen här

Kontakta oss
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen