Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

ROSSIGNOL

Implementation av gemensamma arbetsmetoder och minskning av rörelsekapital

HANDEL & TJÄNSTER

Genom fokus på minskat rörelsekapital, en kultur som fokuserar på optimering av kassaflöde, samt implementering av gemensamma arbetssätt förbättrades Rossignols rörelsekapitalsanvändning, tvärfunktionella samarbeten och informationsflöde. Efter projektets genomförande hade det skapats en fungerande struktur för styrning och uppföljning av rörelsekapital med månatliga sälj- och uppföljning av verksamhetsplanering.

""
""

Hög säsongsvariation och långa verksamhetscykler gav problem med kassaflödet

Skidtillverkningsindustrin är till sin natur mycket säsongsbunden och har långa verksamhetscykler. Medan försäljning sker främst under vintern sker tillverkning under vår och sommar. Det skapar en obalans mellan ingående och utgående betalningar, vilket begränsar likviditeten under vissa perioder av året. Rossignol hade också en historik av att fokusera mer på tillväxt och att ta marknadsandelar än på rörelsekapital och kassaflöde, vilket återspeglades i låg likviditetsmedvetenhet inom organisationen.

Dessutom är produktionen under varje säsong begränsad – att kunna prognosticera är avgörande, både vad gäller säljmål och för att undvika inkurans i lagren. Eftersom många av produkterna byts ut varje år, vilket omöjliggör att man förlitar sig på historiska data, krävs god kommunikation mellan sälj och verksamhet. En formaliserad sälj- och verksamhetsplaneringsprocess var endast delvis implementerad, vilket ledde till stora skillnader i hur olika affärsområden presterade.


Minskat rörelsekapital genom likviditetskultur och nya arbetsmetoder

Efter en inledande definieringsfas, där vi bedömde potential och upprättade handlingsplaner, skapade arbetsflöden som tilldelades olika grupper för att täcka upp alla områden inom rörelsekapital, agerade på lättillgängliga förbättringar, och skapade strukturella förändringar.


Vad vi gjorde

Några av de huvudsakliga åtgärderna:

  • Stöd för att inrätta tvärfunktionella sälj- och verksamhetsplaneringsmöten, vilket ledde till bättre förståelse mellan organisationens team och funktioner.
  • Genomgång och uppdatering av prognostiseringsprocessen, vilket resulterade i en bättre förståelse för nuläget och möjliggjorde gemensamma arbetssätt.
  • Utbudsanalys och granskning av den befintliga produkthanteringsprocessen, vilket ledde till en uppdaterad segmentering och process med avseende på både omsättning och bruttomarginal.
  • Analys av köpbeteenden, vilket resulterade i en uppdaterad inköpsprocess för att optimera lagersaldon av olika varor.
  • Analys av risken för inkurans i lagren och genomgång av processen för att proaktivt hantera äldre lagervaror.
  • Detaljerad analys av leverantörs- och kundfakturor, vilket ledde till omförhandling av villkor, implementering av en ny inkassoprocess och nya verktyg och mallar för uppföljning.
  • Generell utbildning inom rörelsekapital och coachning av projektdeltagare.

Effekt

Organisationen anammade en heltäckande likviditetskultur och tar numera hänsyn till effekter på kapitalbindning i sina affärsbeslut. Tvärfunktionella samarbeten och kommunikation förbättrades och efter projektet hade man en fungerande struktur med månatliga sälj- och verksamhetsplaneringsmöten. Dessutom formaliserades viktiga processer för att möjliggöra gemensamma arbetssätt och rörelsekapitalövervakning implementerades för att främja regelbunden uppföljning av framsteg och transparens.

Under projektets gång förbättrades rörelsekapitalanvändningen. Dock drabbades fritidsindustrin hårt av covid-19-pandemin, vilket skapade nya, svåra utmaningar för branschen. Även om Rossignol tvingades hantera samma utmaningar, med kunder som plötsligt stod utan inkomst och inte kunde fullgöra sina betalningsåtaganden, hade förbättringen i rörelsekapitalet som kommit till stånd innan pandemin gett företaget en bättre förhandlingsposition gentemot finansiärer som banker. 

Projektet gav oss en grund och struktur för att arbeta med rörelsekapital. Ihop med managementkonsulterna kunde vi få förändringen att ske och nu samarbetar de olika teamen inom företaget för att hantera pandemikrisen. Utan projektet hade vi varit i ett mycket sämre läge.


Fredric Regera

vVD för transformation, finans och it, Rossignol


Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Erik Påhlson

Erbjudandeansvarig