A woman on a ski slope

Om Rossignol

Rossignol grundades år 1907 och är i dag en ledande tillverkare av vintersportutrustning som skidor, kängor, bindningar, cyklar och kläder. Produkter presenteras på marknaden genom flera varumärken, som Rossignol, Dynastar, Look och Lange. Rossignol har en global närvaro, med bas i Frankrike och verksamheter världen över, och ägs av riskkapitalbolaget Altor.

 

 • Bransch: Tillverkning av sportutrustning
 • Etableringsår: 1907
 • Företagsstorlek: 340 miljoner euro
 • Marknad: Global 

Utmaning – Hög säsongsvariation och långa verksamhetscykler ledde till kassaflödesproblem

Skidtillverkningsindustrin är till sin natur mycket säsongsbunden och har långa verksamhetscykler. Medan försäljning sker främst under vintern sker tillverkning under vår och sommar. Det skapar en obalans mellan ingående och utgående betalningar, vilket begränsar likviditeten under vissa perioder av året. Rossignol hade också en historik av att fokusera mer på tillväxt och att ta marknadsandelar än på rörelsekapital och kassaflöde, vilket återspeglades i låg likviditetsmedvetenhet inom organisationen.

Dessutom är produktionen under varje säsong begränsad – att kunna prognosticera är avgörande, både vad gäller säljmål och för att undvika inkurans i lagren. Eftersom många av produkterna byts ut varje år, vilket omöjliggör att man förlitar sig på historiska data, krävs god kommunikation mellan sälj och verksamhet. En formaliserad sälj- och verksamhetsplaneringsprocess var endast delvis implementerad, vilket ledde till stora skillnader i hur olika affärsområden presterade.

Målet med projektet var att skapa en likviditetskultur inom organisationen, etablera gemensamma arbetsmetoder och minska rörelsekapitalet

Vad som gjordes

Efter en inledande definieringsfas, där man bedömde potential och upprättade handlingsplaner, skapades arbetsflöden som tilldelades olika grupper för att täcka upp alla områden inom rörelsekapital, agera på lättillgängliga förbättringar, och skapa strukturella förändringar. Några av de huvudsakliga åtgärderna:

 • Stöd för att inrätta tvärfunktionella sälj- och verksamhetsplaneringsmöten, vilket ledde till bättre förståelse mellan organisationens team och funktioner.
 • Genomgång och uppdatering av prognostiseringsprocessen, vilket resulterade i en bättre förståelse för nuläget och möjliggjorde gemensamma arbetssätt.
 • Utbudsanalys och granskning av den befintliga produkthanteringsprocessen, vilket ledde till en uppdaterad segmentering och process med avseende på både omsättning och bruttomarginal.
 • Analys av köpbeteenden, vilket resulterade i en uppdaterad inköpsprocess för att optimera lagersaldon av olika varor.
 • Analys av risken för inkurans i lagren och genomgång av processen för att proaktivt hantera äldre lagervaror.
 • Detaljerad analys av leverantörs- och kundfakturor, vilket ledde till omförhandling av villkor, implementering av en ny inkassoprocess och nya verktyg och mallar för uppföljning.
 • Generell utbildning inom rörelsekapital och coachning av projektdeltagare.

Effekt

Organisationen anammade en heltäckande likviditetskultur och tar numera hänsyn till effekter på kapitalbindning i sina affärsbeslut. Tvärfunktionella samarbeten och kommunikation förbättrades och efter projektet hade man en fungerande struktur med månatliga sälj- och verksamhetsplaneringsmöten. Dessutom formaliserades viktiga processer för att möjliggöra gemensamma arbetssätt och rörelsekapitalövervakning implementerades för att främja regelbunden uppföljning av framsteg och transparens.

Under projektets gång förbättrades rörelsekapitalanvändningen. Dock drabbades fritidsindustrin hårt av covid-19-pandemin, vilket skapade nya, svåra utmaningar för branschen. Även om Rossignol tvingades hantera samma utmaningar, med kunder som plötsligt stod utan inkomst och inte kunde fullgöra sina betalningsåtaganden, hade förbättringen i rörelsekapitalet som kommit till stånd innan pandemin gett företaget en bättre förhandlingsposition gentemot finansiärer som banker. 

Projektet gav oss en grund och struktur för att arbeta med rörelsekapital. Ihop med managementkonsulterna kunde vi få förändringen att ske och nu samarbetar de olika teamen inom företaget för att hantera pandemikrisen. Utan projektet hade vi varit i ett mycket sämre läge.

       Fredric Regera,
       vVD för transformation, finans och IT, Rossignol

Kontakta oss
Erik Påhlson
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen