Valberedningens sammansättning

Enligt valberedningsinstruktionen för Knowit AB ska valberedningen utses av de tre största aktieägarna som önskar delta i arbetet samt även inkludera styrelsens ordförande.

De tre till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 30 september 2020 som önskat utse ledamöter till valberedningen är Swedbank Robur Fonder, Handelsbanken Fonder och Nordea Funds. Dessa har utsett varsin ledamot, enligt nedan, att tillsammans med styrelsen ordförande utgöra Knowits valberedning.

Valberedningens ledamöter:

  • Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder
  • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
  • Jan Särlvik, Nordea Funds
  • Jon Risfelt, styrelsens ordförande i Knowit AB.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 17 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningen har vid sitt konstituerande möte utsett Lennart Francke till ordförande.

Valberedningens uppgift

Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisionsarvoden, eventuella utskottsarvoden samt eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion.

Arvoden

Arvoden ska ej utgå från Bolaget till valberedningens ledamöter. Skäliga omkostnader som kan uppstå i samband med valberedningens arbete ska ersättas av Bolaget.

Aktieägare kan lämna förslag

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post: valberedning@knowit.se.

Valberedning inför årsstämma 2021

Enligt valberedningsinstruktionen för Knowit AB ska valberedningen utses av de tre största aktieägarna som önskar delta i arbetet samt även inkludera styrelsens ordförande.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen