Valberedningens sammansättning

Enligt gällande instruktion för valberedningen ska valberedningen bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 30 september samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen utgörs av:

  • Malin Björkmo, Handelsbanken fonder

  • Karin Dennford, JCE Group

  • Teresa Enander, Formica Capital, valberedningens ordförande

  • Jon Risfelt, styrelseordförande i Knowit AB

 

Valberedningen representerar cirka 25 procent av bolagets ägande.

Valberedningens uppgift

Valberedningens uppgift är att vid bolagsstämman lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisorer, styrelse och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande.

Arvoden

Arvoden ska ej utgå från Bolaget till valberedningens ledamöter. Skäliga omkostnader som kan uppstå i samband med valberedningens arbete ska ersättas av Bolaget.

Aktieägare kan lämna förslag

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@knowit.se.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen