Valberedningens sammansättning

Enligt den valberedningsinstruktion som lades fast på årsstämman 2018 ska valberedningen bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde senast i oktober året före nästkommande årsstämma.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som valberedningen eljest utser inom sig.

I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de representerar offentliggörs i samband med Bolagets tredje kvartalsrapport eller, om en ändring sker senare, så snart den har skett. Valberedningen består fram till dess nästa utses.

Valberedningens uppgift

Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisionsarvoden, eventuella utskottsarvoden samt eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion.

Arvoden

Arvoden ska ej utgå från Bolaget till valberedningens ledamöter. Skäliga omkostnader som kan uppstå i samband med valberedningens arbete ska ersättas av Bolaget.

Aktieägare kan lämna förslag

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post: valberedning@knowit.se.

Valberedning inför årsstämma 2021

Enligt valberedningsinstruktionen för Knowit AB ska valberedningen utses av de tre största aktieägarna som önskar delta i arbetet samt även inkludera styrelsens ordförande.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Kommunikationschef
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen