Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, och det är vid denna som aktieägarna kan utöva sitt inflytande.

Årsstämma ska avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken och som har anmält sitt deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare kan rösta för det totala antalet aktier de äger och får åtföljas av högst två biträden. Aktieägare som inte kan närvara kan företrädas av ombud. 

Bolagsstämman behandlar bland annat frågor som rör:

  • Val till styrelse, i förekommande fall val av revisor
  • Utdelning
  • Fastställande av resultat- och balansräkning
  • Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Aktieägare har rätt att få ärende behandlat på bolagsstämman förutsatt att vederbörlig anmälan har tillställts bolaget i god tid innan kallelsen till bolagsstämman sänds ut.


Läs mer om bolagsstämma

Bolagsstämma

Årsstämmoarkiv

Valberedning

Årsstämma 2024


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications