Pelare 2

Framtidens värdekedja

Läs mer om mål, utfall och aktiviteter för vår väg till framtidens värdkedja.

Vad innebär framtidens värdekedja?

Framtidens värdekedja fokuserar på företagets hållbarhetsaktiviteter inom sin värdekedja. Det är här arbetet med och resultatet av Knowits direkta och indirekta positiva och negativa påverkan på värdekedjan följs upp och redovisas.

Klimatarbete i värdekedjan

Mål: Utifrån ett klimatperspektiv har Knowit som målsättning att influera sin värdekedja (Scope 3), både dess leverantörer och kunder till att reducera sina GHG emissioner i linje med 1,5-gradersmålet.

Utfall: Se bild. Den största negativa klimatpåverkan kommer från egna resor och inköp av elektronik.

Aktiviteter: Under 2022 planerar bolaget att när så är möjligt uppmuntra sina leverantörer att gå med i Exponential Roadmap Initiative och anta klimatmålen i linje med 1,5°C Business Playbook. Under flera år har Knowit arbetat aktivt med att minska sin negativa påverkan inom dessa områden bland annat genom att införa en ny resepolicy, genom att medvetet placera kontoren nära knutpunkter för kollektivtrafik samt genom att införa en säker och hållbar rutin för återbruk och återvinning av elektronik.

Ansvarfulla inköp och utvärdering av leverantörer 

Mål: Alla leverantörer som anlitas i väsentliga inköp skall hanteras i enlighet med Knowits inköpsrutin.*  

Utfall: Under 2021 fanns inga leverantörer på Knowits observationslista och samma fyra leverantörer som fanns på Knowit lista över otillåtna leverantörer 2020 fanns på listan även 2021. 

Aktiviteter: De leverantörer och underkonsulter som Knowit anlitar ska arbeta i enlighet med samma grundläggande värderingar som Knowit. Detta säkerställs genom att Knowit väljer leverantörer/underkonsulter baserat på att deras grundläggande värderingar efter utvärdering av Knowit konstateras motsvara Knowits Supplier Code of Conduct. Denna princip kallas ”Careful Selection”. Om Knowit bedömer att det råder osäkerhet eller att det finns en risk att en leverantörs grundläggande värderingar eller agerande inte motsvarar Knowits Supplier Code of Conduct och det inte kan klarläggas utan att leverantören kontaktas ska Knowits interna leverantörsutvärdering kompletteras med en ”Enkät för leverantörsutvärdering”. 

* Ett väsentligt inköp är när inköpet är av en viss storlek och bedöms vara kvalitetspåverkande eller viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns ingen absolut beloppsgräns men tumregeln är att fristående inköp av varor som överstiger 10 KSEK (eller som bedöms ingå i en årsvolym överstigande 50 KSEK) respektive ett inköp av tjänster som överstiger 100 KSEK (eller som bedöms ingå i en årsvolym överstigande 250 KSEK) skall anses vara ett väsentligt inköp.

Vad gör vi mer inom hållbarhet?

Vi arbetar aktivt för att bidra till FN:s agenda 2030 och samhällets utveckling, med en positiv miljö- och klimatpåverkan, samt en ökad inkludering. Här kan du läsa vad vi gör och hur det går inom olika områden:

Hållbarhetsredovisning med hänvisning till GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initiative)

Vårt hållbarhetsarbete finns samlat i Knowits årsredovisning. Här hittar du fördjupad information om hur vi arbetar för en frisk arbetsplats, ökad jämställdhet, mindre koldioxiutsläpp – och mycket mer. Du kan även kontakta oss med dina hållbarhetsfrågor. 

Vill du veta mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen