Pelare 1

Framtidens företag

Läs mer om mål, utfall och aktiviteter för vår väg till att bli framtidens företag.

Vad innebär framtidens företag?

Framtidens företag fokuserar på företagets egna hållbarhetsaktiviteter. För Knowit innebär det arbetet med mål och uppföljning av bolagets klimatarbete, att minska sina egna utsläpp i linje med 1,5°C-gradersmålet, etiska affärer, jämlikhetsarbete, den friska arbetsplatsen, samt arbets- och mänskliga rättigheter enligt Knowits code of conduct.

 

Bolagets klimatarbete

Mål: Knowit ska minska bolagets absoluta utsläpp av växthusgaser (GHG Scope 1 och Scope 2 respektive Scope 3) med minst 50 procent senast 2030 jämfört med ett genomsnitt av utsläppen under 2018, 2019 och 2020.

Utfall: Se bild.

Aktiviteter:

1) Sedan 2018 gör Knowit klimatbokslut årligen för att förstå hur det klimatmässiga fotavtrycket utvecklas och vilka åtgärder som krävs för att nå uppsatta mål. Knowit kan deklarera sig som klimatneutralt enligt standarden PAS2060, vilket bolaget gjort sedan 1 januari 2019. Sedan 1 januari 2022 har vi tagit detta ytterligare ett steg och Knowit är numera ett klimatpositivt bolag genom att vi har valt att klimatkompensera med ytterligare 10 procent utöver vad som krävs för klimatneutralitet

2) Knowit har tillsammans med fler än 40 andra företag inom digitaliseringskonsultbranschen tagit fram en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig digitaliseringskonsultsektor. Planen togs fram på uppdrag av Sveriges regering inom ramen för deras initiativ Fossilfritt Sverige. En del i färdplanen var att Knowit förband sig att halvera CO2-utsläppen från den egna verksamheten senast 2030 och att vara helt fossilfria senast 2045.

3) För att reducera Knowits egna påverkan, har bolaget under 2021 satt Science Based Targets i linje med en ”net-zero” framtid som svar på vad den senaste forskningen indikerar krävs för att begränsa effekterna på klimatet. 

 

Etiska affärer

Mål: Knowits mål är att mäta och följa upp arbetet.

Utfall: Se bild. De whistleblower-ärenden som har rapporterats under 2022 har hanterats i enlighet med Knowits rutiner.

Aktiviteter: Knowit ska följa de etiska regler för kommunikation, marknadsföring och reklam som gäller på bolagets marknader. När medarbetare företräder Knowit ska de följa Knowits Code of Conduct. Under 2023 planeras lansering av en anti-korruptionsutbildning för chefer och säljare.

Knowit har en whistleblowerfunktion där både medarbetare och externa personer kan rapportera om de upptäcker ett agerande som inte speglar Knowits Code of Conduct. Knowits whistleblowerfunktion tillhandahålls av en extern leverantör och är tillgänglig både på Knowits intranät och på Knowits externa hemsida. Den externa leverantören säkerställer att anmälarens identitet skyddas och att anmälaren förblir anonym. Alla nyanställda informeras om funktionen som en del av introduktionsprogrammet.

 

Jämlikhetsarbete

Mål:

1) Knowit har satt upp mål om att uppnå jämn könsfördelning (4060 procent) bland ledare på alla nivåer inom Knowit (rekryterande chefer, ledningsgrupper, dotterbolagschefer, koncernledning och koncernstyrelse). Knowits mål är att mäta och följa upp jämlikhetsarbetet. 

2) Vi har också infört ett Mångfalds- och inkluderingsindex.

Utfall: 

1) Andelen kvinnor bland ledare på alla nivåer inom Knowit visas i bilden. Inom Knowit finns nu 71 nationaliteter bland medarbetarna och ett åldersspann bland medarbetarna från 18 till 73 år. Under 2022 var Knowit med på Allbrights gröna lista. 

2) Mätningen av Mångfalds- och inkluderingsindex under hösten 2022 gav ett index på 85 att jämföra med referensindex för vår bransch som ligger på 80. 

 
Aktiviteter: 
 
1) Knowit fortsätter sitt aktiva jämlikhetsarbete med att utveckla sin bredd av kulturell mångfald. Ett viktigt steg i detta arbete är den utbildning inom mångfald och inkludering för alla anställda i Knowit som lanseras i början av 2023. I utbildningen kommer våra medarbetare att lära sig mer om hur aktivt arbete med mångfald och inkludering bidrar till välmående medarbetare och företag, hur det bidrar till Knowits kultur samt konkreta tips hur man som medarbetare kan bidra. 
 
2) Ett annat viktigt steg i jämlikhetsarbetet är införandet av ett Mångfalds- och inkluderingsindex. Den första mätningen mot detta index genomfördes under hösten 2022.
 
3) Ett aktivt arbete bedrivs också för att förebygga och förhindra förekomsten av sexuella trakasserier. Handlingsplanen mot kränkande särbehandling och trakasserier/sexuella trakasserier uppdateras fortlöpande och den senaste versionen finns alltid tillgänglig på bolagets intranät såväl som knowit.se. Stor vikt läggs även vid det proaktiva arbetet som fokuserar på att sprida kunskap, erbjuda forum för diskussion och bygga en kultur som präglas av respekt och trygghet. Arbetet styrs av Knowits Code of Conduct och bolagets jämställdhets- och mångfaldspolicy. 

Den friska arbetsplatsen

Mål: Knowit ska ha ett ohälsotal under 2,5 procent.

Utfall: Se bild. Ohälsotalen inom digitaliseringsbranschen generellt, liksom på Knowit, är låga om man jämför med samhället i stort. Den största hälsorisken i konsultbranschen är att drabbas av psykosocial ohälsa på grund av en krävande arbetssituation och stress. Efter pandemin har andelen långtidssjukskrivningar återgått till samma nivå som före pandemin medan korttidssjukskrivningarna har ökat. Vi har sett en ökad korttidsfrånvaro under 2022 kopplat både till covid-19 och till de sjukdomar som traditionellt leder till korttidsfrånvaro. Många av dessa sjukdomar har drabbat både Knowit och samhället omkring oss hårdare under 2022 än under pandemin.

Aktiviteter: Fortfarande ligger Knowit över målet att ha ett ohälsotal under 2,5 procent men bedömer att målet är möjligt att nå genom fortsatt utbildning och uppföljning av både chefer och medarbetare samt ett fortsatt fokus på rehabilitering av långtidssjukskrivna. 

Attrahera kompetens

Mål: Knowits målsättning är att eNPS över tid skall vara över 30. Knowit mäter löpande eNPS (viljan att rekommendera arbetsplatsen). Denna KPI är en tydlig indikator på våra möjligheter att attrahera nya medarbetare. Referensvärdet 2022 för digitaliseringskonsultbranschen var 16.

Utfall: Se bild. Under 2022 har Knowits eNPS ökat från 30 till 38.

Aktiviteter: Som en effekt av covid-19-pandemin har nya sätt att arbeta med digitala möten och distansarbete utvecklats. Knowit strävar efter att fortsätta utveckla de nya arbetssätten för att ge medarbetarna möjlighet att arbeta flexiblare och mer effektivt än tidigare. Att mixa arbete på ett Knowit-kontor, hos en kund och på distans kommer att passa de flesta medarbetare och samtidigt skapa förutsättningar för bättre balans i livet.

Arbets- och mänskliga rättigheter enligt Code of Conduct

Mål: 100 procent av Knowits anställda ska ha tagit del av bolagets uppförandekod.

Utfall: Se bild.

Aktiviteter: Knowits företagskultur, vilken präglas av mötet mellan ansvarsmedvetna ledare och medarbetare, bygger på respekt, öppenhet och ärlighet. Knowits Code of Conduct styr hur Knowit skapar relation med bolagets intressenter. Förutom att Knowit följer lagar och förordningar i de länder där verksamhet bedrivs efterlever bolaget också styrdokument i form av bolagsspecifika regelverk och policyer.

Vad gör vi mer inom hållbarhet?

Vi arbetar aktivt för att bidra till FN:s agenda 2030 och samhällets utveckling, med en positiv miljö- och klimatpåverkan, samt en ökad inkludering. Här kan du läsa vad vi gör och hur det går inom olika områden:

Hållbarhetsredovisning med hänvisning till GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initiative)

Vårt hållbarhetsarbete finns samlat i Knowits årsredovisning. Här hittar du fördjupad information om hur vi arbetar för en frisk arbetsplats, ökad jämställdhet, mindre koldioxiutsläpp – och mycket mer. Du kan även kontakta oss med dina hållbarhetsfrågor. 

Vill du veta mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen