man taking a photo of stockholm

Nuläge

Sveriges regering har visionen om ett hållbart digitaliserat Sverige, där ett övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I oktober 2021 presenterade regeringen därav två nya strategier för att nå det övergripande målet; en nationell datastrategi och en strategi för hållbar turism och växande besöksnäring.

Den första handlar dels om att öka tillgången till data, dels stärka förmågan till öppen och kontrollerad datadelning. Den senare syftar till att ge besöksnäringens verksamheter förutsättningar att utvecklas hållbart och skapa attraktiva platser i hela landet – där två ingredienser är digital utveckling och tillgången till data. Båda uppmärksammar att god tillgång till data är en allt viktigare förutsättning för innovation och hållbar tillväxt.

Utmaning

Generellt sett är utmaningarna med öppna data att det finns en relativt låg kunskap om vad som avses med öppna data och vilken nytta denna data kan leda till. Vilken data som är intressant, vilka målgrupperna är, och till vad data ska användas är exempel på vanliga frågor som ställs.

Med utgångspunkt i den nya strategin för hållbar turism och växande besöksnäring och för att bättre förstå hur data kan hänga ihop med besöksnäringen, valde Region Örebro län att genomföra en nulägesanalys. Syftet med nulägesanalysen var att utreda behovet av att dela och använda öppna data inom besöksnäringen och svara på följande frågor:

 

 1. Vilka öppna data finns tillgängliga idag som är, eller skulle kunna vara, relevanta för besöksnäringen i Örebro län?
 2. Vilka öppna data önskar aktörerna ta del av eller dela med andra men som saknas idag?
 3. Vilken positiv effekt skulle kunna uppstå om aktörerna publicerade och använde ovan öppna data?

Lösning

Nulägesanalysen delades upp i två faser – där den första fasen avsåg att intervjua olika aktörer inom besöksnäringen och i den andra fasen användes underlaget från intervjuerna för att diskutera och prioritera vilka öppna datamängder som är mest intressanta att dela och använda. För att besvara de tre frågeställningarna intervjuades totalt 24 olika organisationer. Nio av dessa tillhörde den privata sektorn och 15 tillhörde den offentliga sektorn.

Resultat

Utredningen resulterade i en bruttolista med 49 olika datamängder som bedömdes främja besöksnäringen i regionen. Av dessa 49 skapades en prioriteringslista med tio datamängder.

Dessa ansågs ha en hög efterfrågan både hos offentliga och privata aktörer, samt vara viktiga utifrån ett besökarperspektiv.

 

 1. Aktiviteter/Evenemang
 2. Platser/sevärdheter
 3. Besöksstatistik
 4. Laddstolpar
 5. Information om restauranger
 6. Kollektivtrafik
 7. Positionsdata
 8. Vandringsleder
 9. Cykelleder
 10. Badplatser

Globala målen 11 & 12

I det här uppdraget hjälper vi Region Örebro att leverera på FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 11, hållbara städer och samhällen, samt nummer 12, hållbar konsumtion och produktion.

Projektet har gått ut på att skapa förutsättningar för att fler ska upptäcka lokala och regionala besöksmål. Det handlar framför allt då om att skapa säkra och inkluderande grönområden för alla, uppmuntra fler till olika typer av rekreation och skydda kultur och naturarv i regionen. Sen handlar det också om att utveckla verktyg för spårning och uppföljning av vad hållbar turism är för något och främja just en hållbar konsumtion genom att öka människors kunskap om hållbara livsstilar.

Vill du veta mer? Kontakta mig!
Filip Dijak
Managementkonsult och specialist inom digital transformation
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen