Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

NYNÄSHAMNS KOMMUN

Ny teknik skapar förutsättningar för tryggare vardag och mindre stress

OFFENTLIG SEKTOR

Nynäshamns kommun undersöker olika tekniska lösningar för att främja människors trygghet, säkerhet, integritet och självständighet. Vår förstudie ligger till grund för kommunens upphandling av trygghetsskapande teknik och det fortsatta arbetet att utveckla omsorgen.

Förebygga risker och förhindra upprepande, avvikande händelser

Nynäshamns kommun vill genom den trygghetsskapande tekniken höja kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. De har valt att titta närmare på hur de som bor hemma (ordinärt boende) eller på särskilt boende kan få ökade möjligheter att vara aktiva, självständiga och trygga med hjälp av den här typen av teknik.

– Idag finns det modern teknik med nya funktioner som kan ge vårdpersonal kontinuerlig information om de boendes behov av hjälp. Tekniken gör det möjligt att förebygga risker innan olyckor inträffar samt förhindra upprepning av avvikande händelser. Smarta hem och smarta boenden skapar förutsättningar för ökad livskvalitet samtidigt som vård- och omsorgspersonal får bättre arbetsmiljö, säger Maria Wäppling, senior managementkonsult och specialist inom e-hälsa på Knowit.

""
""

Digitala lösningar möjliggör bättre vård och omsorg

Det finns olika digitala lösningar som kan uppmärksamma om en person behöver stöd och hjälp. I förstudien som Knowit tagit fram presenteras en rad exempel på trygghetsskapande teknik och fördelar kopplade till användningen i olika boendeformer. Avancerat trygghetslarm, digitala lås och digital tillsyn är tre tekniska lösningar:

Avancerat trygghetslarmssystem

Är ett traditionellt trygghetslarm med utökad funktionalitet som digital tillsyn, falldetektion, positionering och avvikelsedetektering. Systemet bygger på att det finns sensorer i varje rum som känner av var den boende befinner sig och vad hen gör. Om en person ramlar larmas personal automatiskt utan att den enskilde behöver använda larmknapp. Tekniken gör det möjligt för individer att dels få snabbare hjälp, dels få hjälp vid rätt tidpunkt. För personal innebär det bland annat mindre stress och en bättre överblick över situationer, särskilt nattetid.

Digitala lås

Är lås som inte kräver traditionell nyckel för att öppnas. De kan användas i olika boendeformer så att den enskilde känner sig säker på att enbart behörig personal kan komma in i bostaden. Vid eventuella incidenter är det möjligt att ta ut loggar och se vilka som har varit inne i en bostad och när. Vidare minskar risken för att nycklar kommer bort och riskerar att hamna i fel händer. För personal innebär det stora tidsbesparingar eftersom de inte behöver lägga restid på att hämta nycklar inför besök hos den enskilde. I stället kan de ägna sig mer åt annat värdeskapande arbete såsom kvalitetstid och social tid med brukare.

Digital tillsyn

Innebär att genom en sensorlösning kan personal exempelvis nattetid avgöra om en brukare är i behov av fysisk tillsyn eller inte. Detta skapar förutsättningar för en bättre nattsömn och samtidigt en trygghet för anhöriga. Funktionen bidrar till bättre arbetsmiljö genom att nattpersonalen sparar väldigt mycket tid och upplever mindre stress, enligt erfarenheter från kommuner som har denna lösning.


Lärdomar från andra kommuner ger vägledning

Flera kommuner i Sverige har redan infört trygghetsskapande teknik och det finns mycket att lära från dem om leverantörsval, upphandling, implementering av nya hjälpmedel och effekterna.

Inom ramen för uppdraget pratade Knowit med modellkommuner om deras erfarenheter av att införa trygghetsskapande teknik. 

En av de stora effekterna kommuner upplevt är såväl ökad trygghet som frihet bland brukarna, men även mindre oro.


Maria Wäppling, specialist inom e-hälsa

Knowit


Omvärldsanalys ger koll på marknaden

Marknaden för trygghetsskapande teknik är under utveckling och det finns många aktörer som erbjuder lösningar för särskilt boende respektive ordinärt boende. Några leverantörer erbjuder helhetslösningar som fungerar oavsett boendeform, andra är inriktade mot den ena eller andra boendeformen medan ytterligare en grupp erbjuder olika lösningar för olika boendeformer.

För att ge kommunen en ökad kunskap om marknaden och förbättrade förutsättningar att framöver upphandla den teknik som motsvarar deras behovsbild gjorde Knowit en marknadskartläggning. En nyttokartläggning utfördes också för att ge en bättre bild av kostnaderna samt de nyttor och risker som är förknippade med tekniken.

– Underlaget ska hjälpa kommunen att ta bra beslut. Nyttokalkylerna tar avstamp i vad som skulle ske vid införandet av en specifik teknik, eller om ett helt koncept skulle implementeras. De väger in monetära, tidsmässiga och kvalitativa värden där värdena är en uppskattning från företagen och verksamheten av den nytta som införandet skulle generera av den specifika produkten, säger Maria.

Avslutningsvis tillägger Maria att trygghetsskapande teknik kommer att kräva en kontinuerlig identifiering och hantering av risker kopplade till informationssäkerhet, dataskydd och kontinuitetsplanering. Kommuner måste fortsätta arbete med dessa frågor under eventuell upphandling, införande och förvaltning av tekniken.

Så kan lösningen bidra till Agenda 2030

Bidrag till mål 3: Lösningarna kan bidra till god hälsa och välbefinnande genom att avancerat trygghetslarm, digitala lås och digital tillsyn har möjlighet att bidra till ökad trygghet, säkerhet och självständighet bland brukare samt bättre arbetsmiljö för medarbetare inom vård och omsorg.

SDG 3

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Maria Wäppling

Erbjudandeansvarig

Management consulting