Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

KINDA KOMMUN

Kinda kommun accelererar sin digitaliseringsresa

OFFENTLIG SEKTOR

I samarbete med Knowit har Kinda kommun rustats med en förmågekartläggning och en digitaliseringsportfölj som ger utvecklingschefen och kommunstyrelsen en tydlig förståelse för vilka områden som behöver prioriteras. De har också fått verktyg och metoder för att öka verksamhetens digitala kompetens.

Barn som leker med klossar

Begränsade resurser kräver effektivisering och digitalisering

Kinda kommun, en mindre kommun i Östergötland, står inför stora utmaningar som många andra kommuner i Sverige, där en av de största innebär att den offentliga sektorn behöver leverera mer med färre resurser. Det finns ett behov av att effektivisera och förenkla processerna inom organisationen - digitalisering är en möjlig väg för att uppnå detta.

Kinda kommun står inför en stor förändringsresa där de behöver stärka den interna digitaliseringsförmågan, men även den digitala kompetensen i kommunens verksamheter. Samtidigt behöver kommunen få översikt över vad som behöver göras och prioriteras inom digitaliseringsområdet på kort, medel och lång sikt.

Kommunen har begränsade resurser och behöver prioritera rätt områden för att få bäst effekt på sin digitala utveckling. De önskade att få hjälp med att konkretisera en målbild och förväntningar på de digitala miljöerna, men också förstå sitt utgångsläge och vilka satsningar som skulle behöva göras.


Förmågekartläggning lade grunden för digitaliseringsresan

För att lyckas med någon form av förändring behöver den vara förankrad i hela organisationen. Tillsammans med förvaltningscheferna inom hela kommunen kom Kinda kommun och våra konsulter överens om ett tydligt syfte med kommunens digitaliseringsresa samt förväntningar på de digitala miljöerna.

I verksamheterna genomfördes en förmågekartläggning för att dokumentera vilka förmågor som Kinda kommun behöver ha för att kunna genomföra sitt kärnuppdrag och för att illustrera vad som är viktigt i verksamheten. Förmågekartläggningen var också ett sätt att skapa samsyn mellan verksamhet och IT över hur väl de digitala miljöerna faktiskt stödjer verksamheten.

Hela kommunens IT-miljö kartlades och analyserades. Detta inkluderade samtliga system och applikationer som användes, organisationsstruktur, arbetssätt samt en bedömning av deras IT-förmågor.

Kartläggningen av våra digitala miljöer har skapat den samsyn vi behövde för att kunna påbörja den digitala transformationen i kommunen.


Eva Holm, Tf kommundirektör

Kinda kommun


Digitaliseringsportfölj stöttar kommunstyrelsens beslut om resursallokering

Knowits arbete tillsammans med Kinda kommun resulterade i en förmågekarta för respektive förvaltning och en förmågekarta för hela kommunen. Dessa förmågekartor visar vad verksamheterna behöver kunna göra, hur viktiga förmågorna är för att klara av sitt uppdrag, hur väl de digitala miljöerna stödjer verksamheten samt hur stora förändringsbehoven är.

Tillsammans med kartläggningen av IT-förmågor, organisation och arbetssätt resulterade verksamhetsanalysen i en digitaliseringsportfölj bestående av 20 initiativ på kort, medel och lång sikt som Kinda kommun sedan kan arbeta vidare med.

Digitaliseringsportföljen gav kommunstyrelsen en tydlig förståelse för vilka områden som i närtid behöver prioriteras. Detta underlättade allokeringen av de begränsande resurserna och medförde att de initiativ som leder till störst förändring för verksamheten kunde prioriteras.

Förvaltningscheferna har också fått verktyg och metoder för att arbeta vidare med sin digitala utveckling på ett strukturerat sätt och fortsätta bygga på sin samt verksamhets digitala kompetens.


Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Bidrag till mål 8 och mål 11: Det här projektet ger Kinda kommun verktyg som möjliggör att de kan leverera på FN:s hållbara utvecklingsmål nummer 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt nummer 11, hållbara städer och samhällen. Uppdraget handlar om att tydliggöra hur Kinda kommuns digitala miljöer ska förenkla, utveckla och höja kvaliteten i verksamhetens processer samt öka invånarnytta genom att möjliggöra högre självservicegrad och ökad delaktighet.


Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Johan Hallgren

Erbjudandeansvarig

Management consultingOrganisation & ledarskap