Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

INERA

Inera förstärker Sveriges digitala infrastruktur genom SDK

OFFENTLIG SEKTOR

Knowit har i samarbete med Inera lett ett införandeprojekt för Säker digital kommunikation (SDK), och utvecklat stödmaterial för att öka anslutningstakten bland kommuner och regioner. Genom att strukturera information har vi tillsammans skapat ett pedagogiskt material och drivit samverkansprogram som stärkt SDK:s digitala infrastruktur. Resultaten inkluderar förbättrad kundkännedom och ett utvidgat nätverk mellan organisationer.

Införandeprojekt för anslutning till Säker digital kommunikation

I samband med Ineras lansering av den nationella tjänsten Säker digital kommunikation (SDK) inleddes ett långsiktigt samarbete med Knowit som omfattade flera viktiga projekt. Ett behov av att förstå de ingående delarna i SDK samt hur anslutningen går till uppstod initialt hos ett flertal kommuner som stod inför en mängd frågor och därför krävde en vägledning för att underlätta anslutningen till SDK. 

I syfte att öka anslutningen av kommuner och regioner initierades ett införandeprojekt där Knowit fick förtroendet att leda arbetet. Kundgruppens varierande förutsättningar och digitala mognad skapade ett brett behov av både generellt och anpassat stöd. Parallellt initierades ytterligare ett samarbetade med Inera, där Knowit fick i uppgift att utveckla struktur- och sök-kodverk inom regional hälso- och sjukvård till SDK:s adressbok.

Inför överföringen av SDK:s ägandeskap från Inera till Digg den 1 april 2024 intensifierades behovet av stödjande åtgärder. Ett särskilt stöd önskades för att hjälpa anslutande organisationer inom samma region för att skapa lokala samverkansmöjligheter. Inera strävade efter att bygga vidare på tidigare framgångsrika aktiviteter som forum, webbinar och workshops, vilka hade identifierats under införandeprojektet med Knowit.


Kontaktnät och samverkansprogram underlättar införandet

Knowit sammanställde och strukturerade information från intervjuer, genomläsning av dokumentation och pilotstudier för att skapa introduktionsmaterial och vägledning för kommunerna. Resurser från verksamheterna, informationssäkerhet och teknik hos kommunerna inkluderades i arbetet.

Tack vare ett nära samarbete med SDK:s tjänsteförvaltning etablerades ett kontaktnät med kommuner och regioner. Kontakterna bjöds in till forum och workshops som Knowit anordnade för att kontinuerligt erbjuda stöd. Genom enkäter samlades information in över organisationernas status för att visualisera SDK-införandet i form av kommunala och regionala kartor. Enkäterna låg även till grund för att skapa stödjande material i syfte att öka förståelsen. Knowit gjorde även ett omfattande arbete med att strukturera Ineras informationssidor.

Tillsammans med Inera och fem regioner ledde Knowit arbetet med att fånga hela området av regional hälso- och sjukvård för att skapa en komplett adressbok. Arbetet drevs i nära samarbete med SDK:s tjänsteförvaltning och kvalitetssäkrades av medicinska experter. Knowit utformade ett samverkansprogram som inkluderade webinarier, skräddarsydda workshops och individuell coachning där organisationer över hela landet engagerades för att samverka i sin anslutning till SDK. Samarbetet med andra intressenter var avgörande för att säkerställa en enhetlig strategi och ett effektivt genomförande av aktiviteter.

Det har varit så roligt att jobba med Knowit! Ni har varit lyhörda, kommit med bra idéer och gett energi och pepp. Jag hoppas att vi får möjlighet att jobba ihop igen.


Paola Sunnhagen, Tjänstespecialist

Inera


Anslutningstakten till och förståelsen för SDK har ökat hos målgruppen

Knowit skapade ett pedagogiskt introduktionsmaterial och en vägledning som beskriver en fullständig SDK-resa för en kommun. Materialet reviderades för att omfatta alla anslutande organisationer och har varit till stort stöd för hela kundgruppen. 

Genom införandeprojektets insatser skapades ett brett kontaktnät och en god inblick i landets övergripande SDK-mognad. Ett väletablerat, löpande stöd medföljde, inklusive instruktionsfilmer, kundcase och checklistor. Knowit införde en metodik . De insatser som gjorts har även förbättrat Ineras kundkännedom och möjliggjort kontinuerlig utveckling av tjänsten i linje med kundernas behov. 

I arbetet med adressboken tog Knowit fram en beskrivning av tillvägagångssättet för att ta fram och förvalta kodverken. De tog även fram en vägledning för de SDK-anslutna organisationernas administratörer. 

Slutligen har samverkansprogrammet mellan Knowit, Inera och andra aktörer ökat anslutningstakten och bidragit till en förbättrad förståelse för SDK:s värde hos anslutande organisationer. Detta stärkte SDK:s position som en viktig digital infrastruktur i Sverige. Samverkansprogrammet bidrog till utökat nätverk mellan regioner och kommuner för gemensamma informationsutbyten och införandeplaner. Dessutom ökade programmet visibiliteten för det dynamiska inköpssystem (DIS) som Adda tagit fram för SDK:s tekniska lösning.


Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Bidrag till mål 11: Säker digital kommunikation är en tjänst som bidrar till säkrare hantering av känslig information i samhället. Genom att ansluta till tjänsten kan aktörer kommunicera säkert med varandra på sätt som bidrar till ett säkrare samhälle. Idag skickas en stor mängd post och bud inom offentlig sektor. Genom att ansluta till SDK minskas även transporterna och användningen av postmaterial.


Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Maria Wäppling

Erbjudandeansvarig

Management consulting