Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

REGION STOCKHOLM

Hälsoapp ger koll på hur stockholmarna mår och vilken vård de behöver

HÄLSA & LIVSSTIL

Genom datainsamling via appen Hälsometern kan Region Stockholm kontinuerligt mäta invånarnas hälsa för att kartlägga sjukdomar och riskfaktorer tidigt. Därmed kan sjukvård och hälsofrämjande insatser anpassas efter stockholmarnas faktiska behov samtidigt som forskare får underlag för nya hälsorön och appanvändare ett verktyg för att bevaka hälsan.

Hälsometerns app i en mobil.

Enkel och effektiv datainsamling via app

Appen ersätter den pappersenkät som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm skickat ut vart fjärde år till 50 000 slumpvis utvalda stockholmare sedan 2002 för att samla in hälsodata.

Med tiden valde allt färre att svara på pappersenkäten och CES fick fler svar från äldre målgrupper än yngre, vilket ledde till att det behövdes en ny metod för att samla in data om matvanor, träning och alkohol.

Hälsometern har gjort insamling av hälsodata enklare och modernare. Dessutom når CES fler målgrupper och samlar in mer korrekt data som används som kunskapsunderlag vid beslut om bland annat infrastruktur och sjukvård inom Stockholms län.


Data ger kunskap om hälsoproblem och levnadsvanor

Hälsometern, som CES har tagit fram tillsammans med Knowit, finns tillgänglig för iPhone- och Android-telefoner. Frågor om hälsa och levnadsvanor besvaras via enkäter i appen, medan data om fysisk aktivitet hämtas genom integrationer mot Health (iPhone) och Google fitness (Android) för att värdena ska bli så korrekta som möjligt.

Med hjälp av appen kan Region Stockholm lära sig mer om olika levnadsvanor, sjukdomar och besvär. Det kan ge svar på varför hälsoproblem uppstår, hur de påverkar befolkningen och hur de kan förebyggas.  

Appanvändaren får i sin tur översikt över sina kost- och motionsvanor och kan följa hälsoutvecklingen över tid.

Materialet som samlas in kan även användas till forskning. Just nu färdigställer CES en vetenskaplig publikation som visar hur stockholmarnas fysiska aktivitet påverkades av coronapandemin. Antalet steg från promenader och löprundor som registrerats i Hälsometern ligger till grund för de resultat och slutsatser som presenteras.

Dynamiskt och flexibelt enkätverktyg

Att administrera undersökningar på egen hand är en del av CES vision. Därför har Knowit utvecklat enkätverktyget i Hälsometern så att CES själva kan bygga och hantera enkäter i appen, oavsett om det är längre eller tillfälliga datainsamlingar inom aktuella områden. 

Funktioner som att skapa, ändra, aktivera och inaktivera enkäter styr CES genom verktyget liksom notiser som går ut till användarna.


Så bidrar lösningen till Agenda 2030

CES arbetar för att skapa en god och jämlik hälsa. Hälsometern bidrar till de globala målen på följande sätt:

3. God Hälsa och Välbefinnande – genom undersökningar rörande folkhälsoproblem där kunskapsläget idag är bristfälligt stärker CES möjligheterna att anpassa samhället och sjukvården efter de behov som finns idag, vilket ger en bättre hälsa.

5 & 10. Jämställdhet & Minskad ojämlikhet – den datainsamling Hälsometern möjliggör gör att CES kan kartlägga brister i jämställdhet, exempelvis skillnader i hälsa mellan könen, och utsatthet för sexuella trakasserier. Hälsometern ger också data som belyser skillnader i hälsa och levnadsvillkor för olika grupper i samhället, till exempel baserat på socioekonomisk klass, födelseland eller sexuell läggning. Utifrån de kunskapsunderlag och interventioner som CES tar fram kan beslutsfattare genomföra förändringar för att öka jämställdhet och minska ojämlikhet.

12. Hållbar konsumtion och produktion – en minskad mängd papper och transport krävs för datainsamling via Hälsometern. Mindre avfall.

SDG 3
SDG 5
SDG 10
SDG 12

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Fredrik Sävenborg

Sales