Koncernledningens sammansättning

Verkställande direktören har utsett en koncernledningsgrupp. Koncernledningen har under 2020 bestått av koncernens verkställande direktör, finanschefen, kommunikationschefen samt cheferna för affärsområdena Experience, Insight och Solutions. 

Arbete under året

Koncernledningen sammanträder i genomsnitt var fjortonde dag, men arbetar också mycket nära varandra med i stort sett daglig kontakt. Under året har frågor av såväl operativ som strategisk karaktär behandlats löpande. 

Vid behov har större möten hållits där ledande befattningshavare från Knowits koncernbolag samt cheferna för koncernstaberna administration, it och kommunikation deltagit. 

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen