Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Ersättning till koncernledning

Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pensioner.

Principer och ersättningar till ledande befattningshavare

Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pensioner.

Anställningsvillkoren för verkställande direktören förhandlas fram av styrelsens ordförande och fastställs av ersättningsutskottet.

Anställningsvillkoren för övriga ledande befattningshavare förhandlas fram av verkställande direktören.

Pensioner

För verkställande direktören liksom för övriga ledande befattningshavare uppgår pensionspremien till maximalt 35 procent av grundlönen.

Ersättningar till Knowits vd

Den verkställande direktören Per Wallentin har från moderbolaget erhållit en grundlön om 8 568 (8 207) KSEK och en rörlig ersättning om – (2 673) KSEK, baserad på koncernens resultat och rörelsemarginal. 

Premier för sjuk- och pensionsförmåner har uppgått till 3 175 (3 053) KSEK. Övriga förmåner har uppgått till 112 (104) KSEK.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Vid årsstämman 2023 beslutades att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram. Till årsstämman 2024 är ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram föreslaget.


Mer om koncernledningen

Koncernledningens medlemmar

Koncernledningens arbete

Ersättning till koncernledning


Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications