Principer och ersättningar till ledande befattningshavare

Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pensioner.

Anställningsvillkoren för verkställande direktören förhandlas fram av styrelsens ordförande och fastställs av ersättningsutskottet.

Anställningsvillkoren för övriga ledande befattningshavare förhandlas fram av verkställande direktören.

Pensioner

För verkställande direktören liksom för övriga ledande befattningshavare uppgår pensionspremien till maximalt 35 procent av grundlönen.

Ersättningar till Knowits vd

Den verkställande direktören Per Wallentin har från moderbolaget erhållit en grundlön om 8 207 (7 360) KSEK och en rörlig ersättning om 2 673 (2 717) KSEK, baserad på koncernens resultat och rörelsemarginal.

Premier för sjuk- och pensionsförmåner har uppgått till 3 053 (2 737) KSEK. Övriga förmåner har uppgått till 104 (103) KSEK

Aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns i dag inga aktierelaterade incitamentsprogram på Knowit.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen