Årsstämma ska avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken och som har anmält sitt deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare kan rösta för det totala antalet aktier de äger och får åtföljas av högst två biträden. Aktieägare som inte kan närvara kan företrädas av ombud. 

Bolagsstämman behandlar bland annat frågor som rör:

  • Val till styrelse, i förekommande fall val av revisor
  • Utdelning
  • Fastställande av resultat- och balansräkning
  • Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 

Aktieägare har rätt att få ärende behandlat på bolagsstämman förutsatt att vederbörlig anmälan har tillställts bolaget i god tid innan kallelsen till bolagsstämman sänds ut.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen