Investor Relations

Kontakta oss
Christina Johansson
Kommunikationschef
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Kontakta oss
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Årsredovisningar och rapporter
Finanskalender
15
jul
13:00

Delårsrapport Q2 2019

2019 jul 15
23
okt
8:30

Delårsrapport Q3 2019

2019 okt 23
6
feb
8:30

Bokslut 2019

2020 feb 06
Flerårsöversikt
OMSÄTTNING OCH RESULTAT, MSEK 2018 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011  2010  2009
Nettoomsättning 3 083,3 2 733,5 2 426,2 2 205,6 2 030,7 1 972,9 1 931,2 1 927,7 1 698,4 1 385,3
Rörelseresultat före avskrivningar
av immateriella anläggningstillgångar
315,1 281,8 211,6 163,9 120,9 114,2 141,3 198,9 176,5 154,2
Resultat efter finansiella poster 303,6 266,7 191,8 116,0 82,5 86,5 107,1 165,4 146,2 131,8
Vinstmarginal, % 9,8 9,8 7,9 5,3 4,1 4,3 5,5 8,9 8,6 9,5
Rörelsemarginal, % 10,2 10,3 8,7 7,4 6,0 5,8 7,3 10,7 10,4 11,1
Omsättningstillväxt, % 12,8 12,7 10,0 8,6 2,9 2,2 3,4 10,0 22,6 5,9

 

KAPITALSTRUKTUR, MSEK 31 dec, 2018 31 dec, 2017 31 dec, 2016 31 dec, 2015 31 dec, 2014
31 dec, 2013 31 dec, 2012 31 dec, 2011 31 dec, 2010 31 dec, 2009
Immateriella anläggningstillgångar 962,9 921,4 915,7 898,5 952,9 975,2 943,3 952,3 960,9 746,0
Övriga anläggningstillgångar 51,1 51,8 53,6 52,8 42,7 39,1 40,9 41,1 42,0 30,0
Omsättningstillgångar 908,6 816,5 642,3 524,0 555,1 580,7 629,7 579,2 511,9 408,8
Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas försäljning - 4,3 - - 15,3 - - - - -
SUMMA TILLGÅNGAR 1 922,6 1 794,0 1 611,6 1 475,3 1 566,0 1 595,0 1 613,9 1 572,6 1 514,8 1 184,8
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 091,4 938,7 835,0 738,9 786,7 780,4 849,0 808,8 713,2 558,0
Innehav utan bestämmandeinflytande 14,9 12,5 9,3 13,3 11,3 6,2 4,4 4,1 3,3 0,0
Summa eget kapital 1 106,3 951,2 844,3 752,2 798,0 786,6 853,4 812,9 716,5 558,0
Räntebärande långfristiga skulder 79,5 55,0 101,1 81,6 93,6 104,4 79,8 125,3 192,7 154,9
Övriga långfristiga skulder 45,0 39,0 34,8 36,2 44,4 53,2 57,3 82,6 75,1 55,5
Räntebärande kortfristiga skulder 26,8 95,2 62,7 138,9 178,7 209,9 167,1 104,3 111,0 61,5
Övriga kortfristiga skulder 665,0 653,6 568,7 466,4 436,4 440,9 456,3 447,5 419,5 354,9
Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning - 1,2 - - 14,8 - - - - -
Summa eget kapital och skulder 1 922,6 1 794,0 1 611,6 1 475,3 1 566,0 1 595,0 1 613,9 1 572,6 1 514,8 1 184,8
Soliditet, % 57,5 53,0 52,4 51,0 51,0 49,3 52,9 51,7 47,3 47,1
Investeringar i goodwill och andra övervärden  6,1 7,3 - 10,7 5,0 74,5 13,9 18,3 271,5 0,4
Investeringar i maskiner och inventarier 6,1 13,4 4,8 12,7 8,2 4,5 8,2 7,9 4,3 2,9
Kassaflöde före investeringar 274,1 196,9 193,1 68,5 97,7 106,0 10,0 107,5 140,6 143,7
Netto likvida medel 88,3 -45,0 -119,0 -213,8 -180,9 -209,9 -145,7 -103,0 -141,9 -85,4
Sysselsatt kapital 1 212,6 1 102,6 1 008,1 972,7 1 085,2 1 100,9 1 100,3 1 042,5 1 020,2 774,4
Kassalikviditet, ggr 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0
Nettoskuldsättningsgrad, ggr -0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2

 

LÖNSAMHET 2018 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009
Avkastning på totalt kapital, % 16,7 16,2 13,2 9,0 6,3 6,0 7,6 11,4 11,5 12,0
Avkastning på eget kapital, % 22,5 22,5 18,1 11,9 7,5 6,6 9,7 15,6 16,3 18,5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 26,8 26,2 20,5 13,2 9,3 8,8 11,3 17,1 17,2 18,8
ANSTÄLLDA 2018 2017 2016 2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009
Genomsnittligt antal anställda 2 032 1 864 1 737 1 769 1 737 1 681 1 646 1 539 1 376 1 123
Omsättning per anställd 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Förädlingsvärde per anställd 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
Resultat efter finansnetto per anställd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Antal anställda vid årets utgång 2 260 2 065 1 867 1 802 1 788 1 833 1 739 1 670 1 470 1 117
Aktien

Knowit är sedan 1997 noterat på OMX Stockholm och har från och med januari 2018 flyttats från Small Cap till Mid Cap-listan. Knowits börsvärde minskade med 1,2 procent under året. Detta på en börs där OMX Nasdaq Stockholm PI minskade med 7,7 procent. Aktien handlades under årets alla börsdagar.

AKTIEKAPITAL

Knowits aktiekapital uppgick vid utgången av verksamhetsåret den 30 dec 2018 till 19,3 MSEK fördelade på 19 253 760 aktier med ett kvotvärde på 1 SEK. Samtliga aktier medför samma röstetal och rätt till utdelning.

MARKNADSNOTERING

Vid verksamhetsårets utgång var aktiekursen 153,60 (155,50) SEK per aktie vilket motsvarar ett sammanlagt börsvärde på 2 952,3 (2 976,1) MSEK. Under året minskade aktiekursen med 1,2 procent, vilket kan jämföras med OMX Nasdaq Stockholm PI som minskade med 7,7 procent och OMX Nasdaq Stockholm Technology PI som ökade med 19,6 procent. Den högsta betalkursen under verksamhetsåret noterades den 3 oktober 2018 och var 196,00 SEK medan den lägsta noterades den 27 december 2018 och var 145,8 SEK. Under verksamhetsåret omsattes 6,8 (6,8) miljoner Knowit-aktier på Stockholmsbörsen, vilket motsvarar 27 294 (27 190) aktier per börsdag. Omsatt antal aktier motsvarar 35,5 (35,6) procent av totala antalet aktier vid årets utgång.   

Aktien handlades under alla 250 börsdagar. Det totala antalet aktieägare per den 28 december 2018 var 8 466 (6 707) stycken.

UTDELNINGSPOLICY

Styrelsen har antagit en utdelningspolicy inriktad på att upprätthålla eller öka utdelningen varje år. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen de närmaste åren.

AKTIEUTDELNING

För räkenskapsåret 2018 föreslår styrelsen en utdelning om 5,80 (4,75) SEK per aktie.

Data per aktie
Aktiekapitalets utveckling
Ägarfördelning
Analytiker

Daniel Thorsson
Analyst, ABG Sundal Collier
Tel: +46856628682

Erik Elander
Equity & Credit Research, Handelsbanken
Tel: +4687013141

Anton Wester
TMT sectors, Equity Research, Pareto Securities AB
Tel: +4684025266

Pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden

Få regelbundna uppdateringar från Knowit. Ange din e-postadress.

Du kommer nu få löpande pressmeddelanden till din inbox.

Tyvärr gick något fel! Försöka gärna igen senare.

Till toppen