Investor Relations

Kontakta oss
Christina Johansson
Kommunikationschef
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Kontakta oss
Anna Jennehov
Finanschef
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Årsredovisningar och rapporter
Finanskalender
7
feb
8:30

Bokslutskommuniké 2017

2018 feb 07
26
apr
13:00

Delårsrapport Q1 2018

2018 apr 26
26
apr
16:00

Årsstämma 2018

2018 apr 26
16
jul
13:00

Delårsrapport Q2 2018

2018 jul 16
23
okt
14:00

Delårsrapport Q3 2018

2018 okt 23
7
feb
8:30

Bokslut 2018

2019 feb 07
Flerårsöversikt
OMSÄTTNING OCH RESULTAT, MSEK 2016 2015  2014 2013 2012 2011   2010  2009  2008  2007
Nettoomsättning 2 426,2 2 205,6 2 030,7 1 972,9 1 931,2 1 927,7 1 698,4 1 385,3 1 308,3 982,1
Rörelseresultat före avskrivningar
av immateriella anläggningstillgångar
211,6 163,9 120,9 114,2 141,3 198,9 176,5 154,2 151,6 101,5
Resultat efter finansiella poster 191,8 116,0 82,5 86,5 107,1 165,4 146,2 131,8 133,9 99,9
Vinstmarginal, % 7,9 5,3 4,1 4,3 5,5 8,9 8,6 9,5 10,2 10,2
Rörelsemarginal, % 8,7 7,4 6,0 5,8 7,3 10,7 10,4 11,1 11,6 10,3
Omsättningstillväxt, % 10,0 8,6 2,9 2,2 3,4 10,0 22,6 5,9 33,2 29,1

 

KAPITALSTRUKTUR, MSEK 31 dec, 2016 31 dec, 2015 31 dec, 2014
31 dec, 2013 31 dec, 2012 31 dec, 2011 31 dec, 2010 31 dec, 2009 31 dec, 2008 31 dec, 2007
Immateriella anläggningstillgångar 915,7 898,5 952,9 975,2 943,3 952,3 960,9 746,0 724,7 412,4
Övriga anläggningstillgångar 53,6 52,8 42,7 39,1 40,9 41,1 42,0 30,0 32,1 29,3
Omsättningstillgångar 642,3 524,0 555,1 580,7 629,7 579,2 511,9 408,8 398,7 373,7
Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas försäljning - - 15,3 - - - - - - -
SUMMA TILLGÅNGAR 1 611,6 1475,3 1566,0 1595,0 1613,9 1572,6 1514,8 1184,8 1173,5 815,4
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 835,0 738,9 786,7 780,4 849,0 808,8 713,2 558,0 447,2 305,1
Innehav utan bestämmandeinflytande 9,3 13,3 11,3 6,2 4,4 4,1 3,3 0,0 9,5 28,1
Summa eget kapital 844,3 752,2 798,0 786,6 853,4 812,9 716,5 558,0 456,7 333,2
Räntebärande långfristiga skulder 101,1 81,6 93,6 104,4 79,8 125,3 192,7 154,9 205,2 110,7
Övriga långfristiga skulder 34,8 36,2 44,4 53,2 57,3 82,6 75,1 55,5 78,8 61,6
Räntebärande kortfristiga skulder 62,7 138,9 178,7 209,9 167,1 104,3 111,0 61,5 64,7 31,9
Övriga kortfristiga skulder 568,7 466,4 436,4 440,9 456,3 447,5 419,5 354,9 368,1 278,0
Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning - - 14,8 - - - - - - -
Summa eget kapital och skulder 1 611,6 1 475,3 1 566,0 1 595,0 1 613,9 1 572,6 1 514,8 1 184,8 1 173,5 815,4
Soliditet, % 52,4 51,0 51,0 49,3 52,9 51,7 47,3 47,1 38,9 40,9
Investeringar i goodwill och andra övervärden  - 10,7 5,0 74,5 13,9 18,3 271,5 0,4 350,0 203,3
Investeringar i maskiner och inventarier 4,8 12,7 8,2 4,5 8,2 7,9 4,3 2,9 3,3 3,0
Kassaflöde före investeringar 193,1 68,5 97,7 106,0 10,0 107,5 140,6 143,7 127,1 102,2
Netto likvida medel -119,0 -213,8 -180,9 -209,9 -145,7 -103,0 -141,9 -85,4 -154,8 -33,6
Sysselsatt kapital 1 008,1 972,7 1 085,2 1 100,9 1 100,3 1 042,5 1 020,2 774,4 726,5 475,7
Kassalikviditet, ggr 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 1,2
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1

 

LÖNSAMHET 2016 2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Avkastning på totalt kapital, % 13,2 9,0 6,3 6,0 7,6 11,4 11,5 12,0 14,9 15,4
Avkastning på eget kapital, % 18,1 11,9 7,5 6,6 9,7 15,6 16,3 18,5 24,5 24,7
Avkastning på sysselsatt kapital, % 20,5 13,2 9,3 8,8 11,3 17,1 17,2 18,8 24,6 27,8
ANSTÄLLDA 2016 2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Genomsnittligt antal anställda 1 737 1 769 1 737 1 681 1 646 1 539 1 376 1 123 1 041 775
Omsättning per anställd 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
Förädlingsvärde per anställd 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8
Resultat efter finansnetto per anställd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Antal anställda vid årets utgång 1 867 1 802 1 788 1 833 1 739 1 670 1 470 1 117 1 121 954
Aktien

Knowits aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm på listan för Small Cap. Knowits börsvärde ökade med över 58 procent under året. Detta på en börs där it-index backade med 20 procent. Aktien handlades under årets alla börsdagar.

AKTIEKAPITAL

Knowits aktiekapital uppgick vid utgången av verksamhetsåret den 30 dec 2016 till 18,9 MSEK fördelade på 18 914 124 aktier med ett kvotvärde på 1. Samtliga aktier medför samma röstetal och rätt till utdelning.

MARKNADSNOTERING

Vid verksamhetsårets utgång var börskursen 89,75 (56,50) kronor per aktie vilket motsvarar ett sammanlagt börsvärde på 1 697,5 (1 039,0) MSEK. Under året steg börskursen med 58,8 procent, vilket kan jämföras med Generalindex som steg 5,8 procent och IT-index som gick ner med 20,3 procent. Den högsta betalkursen under verksamhetsåret noterades den 15 december 2016 och var 96,00 kronor medan den lägsta noterades den 9 februari 2016 och var 53,25 kronor. Under verksamhetsåret omsattes 10,4 (8,8) miljoner Knowit-aktier på Stockholmsbörsen, vilket motsvarar 41 086 (35 201) aktier per börsdag. Omsatt antal aktier motsvarar 54,9 (47,8) procent av totala antalet aktier vid årets utgång. Aktien handlades under alla årets 253 börsdagar. Det totala antalet aktieägare per den 31 december 2016 var 5 875 (5 371) stycken.

AKTIEUTDELNING

För räkenskapsåret 2016 föreslår styrelsen en utdelning om 3,75 (3,25) kronor per aktie.

Data per aktie
Aktiekapitalets utveckling
Ägarfördelning
Stämma

22 apr 2010

23 apr 2009

22 apr 2008
Analytiker

Daniel Thorsson
Analyst, ABB Sundal Collier
Tel: +46856628682

Erik Elander
Equity & Credit Research, Handelsbanken
Tel: +4687013141

Prenumerera på nyheter

Få regelbundna uppdateringar från Knowit. Ange din e-postadress.

Du kommer nu få löpande nyheter och pressmeddelanden till din inbox.

Tyvärr gick något fel! Försöka gärna igen senare.

Till toppen