Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Kvittningsemission för betalning av uppskjuten köpeskilling

REGULATORISKA

Styrelsen i Knowit AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2020 beslutat om en kvittningsemission av 157 379 aktier för betalning av den uppskjutna köpeskillingen om 43 MSEK som är hänförlig till det tidigare genomförda förvärvet av den nordiska digitalbyrån Creuna.

Såsom tidigare har kommunicerats har Knowit förvärvat den nordiska digitalbyrån Creuna, ett förvärv som slutfördes den 30 november 2020. Förvärvet inkluderade en uppskjuten köpeskilling om 43 MSEK som Knowit hade möjlighet att erlägga antingen kontant eller i nyemitterade aktier i Knowit. Styrelsen i Knowit har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2020 beslutat att betala den uppskjuta köpeskillingen genom en kvittningemission till säljaren av Creuna.

De nya aktierna emitterades till en teckningskurs om 273,2255 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för de tio (10) senaste handelsdagarna för Knowits aktier på Nasdaq Stockholm den 28 februari 2021. Genom nyemissionen kommer antalet aktier i Knowit att öka med 157 379 aktier, från 19 652 179 aktier till 19 809 558 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 157 379 SEK från 19 652 179 SEK till 19 809 558 SEK. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 0,79 procent baserat på det totala antalet aktier i Knowit efter kvittningsemissionen.

Christina Johansson

Head of Communications