Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

REGULATORISKA

Knowit Aktiebolag (publ) har idag avhållit årsstämma. Mot bakgrund covid-19 hölls stämman genom förhandsröstning (poströstning), utan fysisk närvaro. Stämman beslöt i huvudsak följande. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2021.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om 7 kronor per aktie uppdelat på två utdelningstillfällen om 3,50 kronor per aktie och utdelningstillfälle. Avstämningsdagar för utdelning fastställdes till den 4 maj 2022 och den 16 november 2022. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 9 maj 2022 och den 21 november 2021.  

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade nuvarande och före detta styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2021.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att omvälja Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson, Olof Cato, Sofia Karlsson och Jon Risfelt som styrelseledamöter. Det beslutades att omvälja Jon Risfelt som styrelseordförande.  

KPMG omvaldes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 270 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 725 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode om 35 000 kronor och ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 70 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode om 68 000 kronor och revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 135 000 kronor. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen till årsstämman. Bemyndigandet innefattar rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.knowit.se, inom två veckor.

 

Christina Johansson

Head of Communications