Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

REGULATORISKA

Knowit Aktiebolag (publ) har idag avhållit årsstämma i Bolagets lokaler i Stockholm.

Stämman beslöt i huvudsak följande. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.knowit.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2022.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om 7,50 kronor per aktie uppdelat på två utdelningstillfällen om 3,75 kronor per aktie och utdelningstillfälle. Avstämningsdagar för utdelning fastställdes till den 5 maj 2023 och den 16 november 2023. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 10 maj 2023 och den 21 november 2023.  

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade nuvarande och före detta styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2022.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att omvälja Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson, Olof Cato, Sofia Karlsson och Jon Risfelt som styrelseledamöter. Det beslutades att omvälja Jon Risfelt som styrelseordförande.  

KPMG omvaldes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 280 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 750 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode om 36 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 73 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode om 70 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 140 000 kronor samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen till årsstämman. Bemyndigandet innefattar rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.

Beslut om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram samt (i) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och (ii) överlåtelse av egna aktier

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2023”)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner, totalt cirka 38 anställda. För att delta i LTIP 2023 krävs att deltagarna förvärvar investeringsaktier, varvid varje förvärvad investeringsaktie berättigar till ett visst antal aktierätter. Efter den fastställda intjänandeperioden om tre år kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i bolaget förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Maximalt antal aktier i bolaget som kan tilldelas inom ramen för LTIP 2023 är 110 000, vilket motsvarar ca 0,4 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och beslut om överlåtelse av egna aktier

För att säkerställa bolagets åtaganden enligt LTIP 2023 samt säkra därmed sammanhängande kostnader beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och om överlåtelse av egna aktier.

Förvärv av egna aktier får ske, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet samt med iakttagande av övriga tillämpliga regler, eller om förvärv utförs av mäklarföretag till ett pris motsvarande den volymvägda genomsnittskursen under den tidsperiod aktierna förvärvats. Förvärv får ske av högst 137 423 aktier och betalning ska ske kontant. Det högsta antalet aktier som förvärvas får, efter omräkning, aldrig överstiga 0,51 procent av samtliga aktier i bolaget vid nämnda tidpunkt. 

Överlåtelse av egna aktier får ske vederlagsfritt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,  till deltagarna i LTIP 2023 vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som gäller enligt LTIP 2023. Högst 110 000 aktier får överlåtas.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.knowit.se, inom två veckor.

Detta pressmeddelande offentliggjordes kl. 18.30 den 3 maj 2023.