Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

REGULATORISKA

Knowit Aktiebolag (publ) har idag avhållit årsstämma. Mot bakgrund covid-19 hölls stämman genom förhandsröstning (poströstning), utan fysisk närvaro.

Stämman beslöt i huvudsak följande. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.knowit.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2020.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om 7 kronor per aktie med avstämningsdag på fredagen den 14 maj 2021. Utdelningen beräknas betalas genom Euroclear Sweden AB på onsdagen den 19 maj 2021.  

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade nuvarande och före detta styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2020.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att omvälja Jon Risfelt, Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson och Peder Ramel som styrelseledamöter. Det beslutades att omvälja Jon Risfelt som styrelseordförande.  

KPMG omvaldes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 260 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 700 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode om 35 000 kronor och ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 70 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode om 65 000 kronor och revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 130 000 kronor. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 800 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 800 000 aktier. Bemyndigandet innefattar rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, bl.a. att ta bort möjligheten att välja styrelsesuppleanter, att ta bort information om avstämningsdag som anpassning till ändrad lagstiftning samt att införa en ny punkt avseende utomståendes närvaro på bolagsstämmor, insamling av fullmakter och poströstning.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.knowit.se, inom två veckor.

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, kl. 14.00 den 11 maj 2021.

Christina Johansson

Head of Communications