Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

REGULATORISKA

Knowit AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2019.

Till styrelsen omvalde stämman Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein Kia Orback-Pettersson, Peder Ramel och Jon Risfelt. Till styrelsens ordförande valdes Jon Risfelt. Mats Olsson hade avböjt omval.

Till revisor omvaldes KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021 som har meddelat att Helena Arvidsson Älgne ska vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslöt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att fastställa valberedningens reviderade förslag till stämman om att ersättningarna till styrelsen skulle lämnas oförändrade i förhållande till år 2019. Även den föreslagna ersättningen till revisorn som meddelades i kallelsen till stämman fastställdes. Förslaget till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, i enlighet med förslaget i kallelsen, att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 800 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 800 000 aktier.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.knowit.se, inom två veckor.

Christina Johansson

Head of Communications