Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma i Knowit AB

REGULATORISKA

Knowit AB (publ) har idag avhållit årsstämma och beslöt följande:

Styrelse

Till styrelsen omvalde stämman Mats Olsson (ordförande), Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson, Peder Ramel. och Jon Risfelt.

Revisor

Till revisor omvaldes KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020 som har meddelat att Helena Arvidsson Älgne ska vara huvudansvarig revisor.

Utdelning

Årsstämman beslutade att för räkenskapsåret 2018 dela ut 5,80 kronor per aktie, med avstämningsdag den 30 april 2019. Utbetalning beräknas ske den 6 maj 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen består av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens prestationer. Den rörliga ersättningen ska villkorad av att Bolaget inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 500 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 500 000 aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva företag eller verksamhet.

Christina Johansson

Head of Communications