Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit slutför förvärvet av Cybercom

REGULATORISKA

Knowit har slutfört det tidigare aviserade förvärvet av Cybercom och bildar ett nordiskt powerhouse för framtidens digitala lösningar.

Styrelsen för Knowit AB har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 28 maj 2021, beslutat att genomföra en apportemission av 5 760 833 nya aktier för betalning av del av köpeskillingen hänförlig till Knowits förvärv av Cybercom Intressenter AB (”Cybercom”).

Köpeskillingen för förvärvet av Cybercom erläggs genom en kontantdel om 505 miljoner SEK1 samt genom apportemissionen av de 5 760 833 nyemitterade aktierna till säljarna av Cybercom (vilket motsvarar en utspädning om cirka 21,0 procent baserat på antalet aktier efter genomförandet av apportemissionen). De säljande huvudägarna i Cybercom, Formica Capital och JCE Group, blir genom affären Knowits största ägare med cirka 10,5 respektive 8,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

De båda organisationerna kommer att samlas under varumärket Knowit. Den nya koncernen förväntas sammantaget skapa förutsättningar för en fortsatt tillväxt och god lönsamhetsutveckling. Knowit uppskattar att förvärvet kommer att ge en positiv påverkan på vinst per aktie under 2022.

1) Ursprunglig kontant del av köpeskillingen har justerats för tillkommande aktier till följd av utnyttjande av teckningsoptioner, justering för ränta på köpeskilling under perioden från avtalets ingående till 31 maj 2021 samt justering för värdeöverföringar till säljarna under tiden fram till tillträdesdagen.

Christina Johansson

Head of Communications