Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

NYHET

Knowit publicerar yttrande om delbetänkande i it-driftsutredningen

Tidigare i år kom ett delbetänkande i den statliga it-driftsutredningen, som berör om och hur offentlig sektor kan upphandla it-tjänster med utgångspunkt i offentlighets- och sekretesslagen, dataskydds- och säkerhetsskyddslagstiftningen. Knowit har granskat förslagen i delbetänkandet och går i samband med det ut med ett yttrande som huvudsakligen utgår från vår uppgift att stödja företag och organisationer i deras digitala transformation.

Digitalisering i offentlig sektor är en grundläggande del i att vi på sikt ska kunna ha ett fungerande samhälle. Knowit arbetar för att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation och ser därför digitalisering i offentlig sektor som en betydande samhällsfråga för oss att arbeta med.

Per Wallentin, VD på Knowit, kommenterar yttrandet:

– Vi på Knowit anser att det är viktigt för samhället att fokusera på att främja flexibla och skalbara lösningar som kan öka takten i digitaliseringen. Svenska myndigheter bör därför ges möjlighet att ta del av den kostnadsreduktion och verksamhetsutveckling som nya tekniska lösningar kombinerat med utkontraktering i många fall kan medföra. Konsekvensen kan annars bli att både effektiviseringar och möjligheten till utökad service för medborgare i samhället tar onödigt lång tid att genomföra.

Det har länge funnits en stor osäkerhet kring de rättsliga förutsättningarna för myndigheter att utkontraktera sin it-drift i Sverige, vilket har medfört att myndigheterna har avvaktat med att fatta beslut om it-drift. Detta har i sin tur lett till att offentlig sektors digitalisering bromsats upp och fått negativa konsekvenser för myndigheternas utveckling, säkerhet och kostnad.
It-driftsutredningen syftar till att överbrygga dessa utmaningar och Knowit välkomnar därför delbetänkandet som publicerats, men delar inte vissa av de bedömningar som gjorts. Ranja Bunni, jurist på Knowit, säger:

– Vi ser positivt på författningsförslaget, men en hel del oklarheter kvarstår som dessvärre kan försvåra för myndigheterna att ukontraktera sin it-drift. Därför måste lagstiftaren arbeta vidare med att klargöra rättsläget ytterligare.

Christina Johansson

Head of Communications