Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit förvärvar Creuna och blir Nordens största digitalbyrå

REGULATORISKA

Knowit förvärvar Creuna och stärker väsentligt sin position på den nordiska marknaden. Creuna kommer att ingå i affärsområdet Knowit Experience. Bolagens kunderbjudande kompletterar varandra väl inom digitala strategier, datadriven försäljning och marknadskommunikation. Förvärvet innebär att Knowit Experience växer till cirka 900 medarbetare och antalet medarbetare i koncernen till cirka 2 600.

Efterfrågan på digitalisering har ökat snabbt inom såväl privat som offentlig sektor som en effekt av förändrade kundbeteenden i samhället. Detta har förstärkts ytterligare som en följd av Covid-19. Knowit är redan idag väl positionerat med bred kompetens inom systemutveckling och digital transformation. Genom förvärvet av Creuna, med en stark position inom digital design och teknik, blir erbjudandet än mer konkurrenskraftigt.

Sammanslagningen och integrationen av Creunas operativa verksamhet med Knowit Experience kommer innebära betydande kostnadssynergier i kombination med nya affärsmöjligheter och förväntas sammantaget skapa förutsättningar för en god lönsamhetsutveckling. Knowit uppskattar att förvärvet kommer att ge en positiv påverkan på vinst per aktie redan under 2021.

Med Creunas lokala organisationer stärker Knowit sin närvaro i alla de nordiska länderna. Förvärvet innebär att Knowit ökar sin konkurrenskraft väsentligt och samtidigt bidrar till en fortsatt konsolidering av marknaden.

- Vi ser att skiftet till digitala affärsmodeller nu går ännu snabbare hos våra kunder. Med förstärkningen av Creuna blir vårt erbjudande inom digital transformation det starkaste i Norden, säger Per Wallentin, koncernchef Knowit.

- Vår ambition är att vara den ledande byrån inom datadrivna kundupplevelser i Norden. Med Creunas kompetens och passion för att utveckla starka varumärken och användarupplevelser stärker vi vår position ytterligare. Samtidigt blir vi en ännu mer attraktiv arbetsgivare med spännande utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare, säger Fredrik Ekerhovd, affärsområdeschef Knowit Experience.

- En sammanslagning av Knowit och Creuna är en offensiv satsning som kommer att skapa fantastiska karriärmöjligheter för våra anställda. Vi har gemensamma värderingar och passion för att hjälpa våra kunder att bygga starka varumärken och bidra till att utveckla deras digitala affär, säger Torstein Harildstad, Group CEO Creuna.

De båda organisationerna kommer att samlas under varumärket Knowit Experience.

Knowit Experience är ett affärsområde inom Knowit med cirka 600 specialister inom teknik, design och kommunikation. Affärsområdets kunder finns inom flera olika branscher, där offentlig sektor, retail och hälsa är väl representerade.

Creuna är en nordisk digitalbyrå med cirka 300 medarbetare i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Omsättningen för de senaste 12 månaderna var 398 MSEK, med EBITA om 21,5 MSEK1.

Förvärvet är villkorat av att godkännande erhålls från konkurrensmyndigheten i Norge, vilket beräknas erhållas under fjärde kvartalet 2020.

Finansiell information

Initialt uppgår köpeskillingen om cirka 178 MSEK på kassa- och skuldfri basis, varav 50 MSEK erläggs kontant och cirka 85 MSEK erläggs i form av 356 8562 nyemitterade aktier i Knowit i samband med tillträdet (vilket motsvarar en utspädning om cirka 2 procent av det totala antalet aktier i Knowit efter emissionen), och cirka 43 MSEK erläggs senast den 17 december 2021, antingen kontant eller i nyemitterade aktier i Knowit. Köpeskillingen kommer att justeras för nettoskuld och normaliserat rörelsekapital per tillträdesdagen. Justering för nettoskuld och rörelsekapital per tillträdesdagen beräknas preliminärt uppgå till cirka 10 MSEK och avses att erläggas i nyemitterade aktier2.

Därutöver kan det utgå årliga tilläggsköpeskillingar baserat på EBITA för det sammanslagna Knowit Experience (som innefattar nuvarande Knowit Experience och Creuna), förutsatt att EBITA överstiger vissa basnivåer för räkenskapsåren 2021, 2022 respektive 2023. Knowit har möjlighet att erlägga tilläggsköpeskillingarna antingen kontant eller i aktier i Knowit.

Knowit kommer att värdera hela köpeskillingen, inklusive tilläggsköpeskillingarna, till verkligt värde per tillträdesdagen, varvid aktiedelen kommer att baseras på aktuell aktiekurs för Knowits aktie på Nasdaq Stockholm. Köpeskillingen kommer att vara föremål för löpande omvärdering till dess att slutlig likvid av tilläggsköpeskillingar har erlagts. Knowit uppskattar att tilläggsköpeskillingarna kommer att upptas till cirka 163 MSEK i förvärvsbalansräkningen per tillträdesdagen.3

Vid ett genomfört offentligt uppköpserbjudande avseende Knowit som har accepterats av minst 49 procent av aktieägarna finns en reglering avseende hantering av framtida ej erlagda tilläggsköpeskillingar.

Förvärvet finansieras genom tillgängliga medel samt en apportemission av preliminärt 398 419 aktier i Knowit till säljaren. Styrelsen avser att emittera aktiedelen av den initiala köpeskillingen genom det bemyndigande som årsstämman beslutade lämna styrelsen den 28 april 2020.

Förvärvet förväntas fullföljas under det fjärde kvartalet 2020.

Creuna hade under tolvmånadersperioden som löpte ut den 30 september 2020 en årlig försäljning om 398 MSEK och en EBITA om 21,5 MSEK4. Knowit Experience hade under samma period en årlig försäljning om 823 MSEK och en EBITA om 90,5 MSEK (varvid EBITA-marginalen uppgick till 11 procent). Knowit uppskattar att årliga kostnadssynergier med anledning av förvärvet från och med 2021 kommer att uppgå till cirka 40 MSEK jämfört med befintlig struktur. Engångskostnader relaterade till synergierna beräknas uppgå till cirka 17 MSEK. En väsentlig del av kostnadssynergierna uppstår genom att förvärvet omfattar de lokala dotterbolagen medan Creuna A/S som idag är moderbolag i Creuna-koncernen och som är säljare i transaktionen inte förvärvas. Utöver beräknade kostnadssynergier förväntas sammanslagningen av verksamheterna leda till betydande intäktssynergier, vilka inte har kvantifierats.

Knowit uppskattar att förvärvet, inklusive kostnadssynergier jämfört med befintlig struktur, kommer att ge en positiv påverkan på vinst per aktie redan under 2021.

---

1) Förvärvet av Creuna innebär att Knowit förvärvar de rörelsedrivande bolagen Creuna AB, Creuna AS, Creuna Denmark A/S och Creuna Finland Oy Ab.

2) Baserat på genomsnittet av den volymviktade betalkursen för Knowits aktie på Nasdaq Stockholm för varje handelsdag under tio handelsdagar närmast före dagen för ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet.

3) Baserat på en WACC om 7,7 %.

4) Avser verksamheten i de förvärvade rörelsedrivande bolagen Creuna AB, Creuna AS, Creuna Denmark A/S och Creuna Finland Oy Ab.

Christina Johansson

Head of Communications