Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit AB:s (publ) styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

REGULATORISKA

Styrelsen i Knowit AB (publ) (”Knowit” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 maj 2023 fattat beslut om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Förvärven får ske, vid eller flera tillfällen, fram till och med årsstämman 2024. Syftet med återköpet är att säkra Bolagets åtaganden och kostnader med anledning av det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet (LTIP 2023) för medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner i Knowit-koncernen.

Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt med iakttagande av de regler som vid varje tidpunkt återfinns i Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på Bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Bolaget ligger utanför kursintervallet. Betalning ska erläggas kontant.

Återköp får ske av högst 60 000 aktier vilket därmed inte kan resultera i att Knowits innehav av egna aktier överstiger tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget 27 408 600. Bolaget innehar inga egna aktier.