Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

REGULATORISKA

Knowit Aktiebolag (publ) (”Bolaget”), org. nr 556391-0354, håller extra bolagsstämma torsdag den 9 september 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

FRÅGOR

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Frågor i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) kan istället skickas i förväg med post till Bolaget på adress Knowit Aktiebolag, Box 3383, 103 68 Stockholm eller per e-post till info@knowit.se senast måndagen den 30 augusti 2021. Frågorna kommer att besvaras och publiceras senast lördagen den 4 september 2021. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Klarabergsgatan 60 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.knowit.se och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 9 september 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta i stämman ska:

dels               vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 september 2021,

dels               anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 8 september 2021.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med verkan senast fredagen den 3 september 2021, tillfälligt hos Euroclear Sweden AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.knowit.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Bolagets vägnar) tillhanda senast onsdagen den 8 september 2021. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Knowit Aktiebolag, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformuläret kan erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets webbplats www.knowit.se eller per e-post info@knowit.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justerare.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om antalet styrelseledamöter.
  7. Beslut om arvoden till styrelsen.
  8. Val av styrelseledamöter.
  9. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut avseende punkt 1

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jon Risfelt, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 2

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

Förslag till beslut avseende punkt 4

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Malin Björkmo, eller, vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar. Justerarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till beslut avseende punkterna 6-8

I valberedningen ingår Jon Risfelt, styrelsens ordförande, valberedningens ordförande Carl Backman utsedd av JCE Group AB, Olof Cato utsedd av Formica Capital I AB, och Lennart Francke utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Valberedningen föreslår

att antalet styrelseledamöter ska utökas från sex till åtta;

att styrelsearvoden ska utgå med 130 000 kronor till de ledamöter som föreslås nedan (motsvarande hälften av det arvode de ledamöter som valdes på årsstämman erhåller).

att val sker av Olof Cato och Sofia Karlsson. Styrelsen kommer därefter bestå av Jon Risfelt (ordförande), Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson, Peder Ramel, Olof Cato och Sofia Karlsson.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats.  

HANDLINGAR

Handlingar inför stämman finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.knowit.se. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 27 408 600, varav Bolaget innehar inga egna aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Christina Johansson

Head of Communications